گرامر auxiliary verb

فعل‌های کمکی یا “auxiliary verbs” در انگلیسی برای ساخت جملات با ساختارهای مختلف استفاده می‌شوند. این فعل‌های کمکی به ما کمک می‌کنند تا معنی و زمان فعل اصلی را مشخص کنیم. اجرای گرامر auxiliary verb می تواند برای ساخت انواع زمان‌ها، ساختن سوالات، انکار کردن جملات و دیگر اهداف گرامری استفاده شوند.

گرامر auxiliary verb:

“auxiliary verb” در زبان انگلیسی به معنای “فعل کمکی” است و به آن‌ها “helping verbs” نیز گفته می‌شود. فعل‌های کمکی با دیگر افعال استفاده می‌شوند تا زمان، جنبه، صدق یا مود فعل اصلی را مشخص کنند. در انگلیسی، فعل‌های کمکی برای ساخت انواع زمان‌ها، ساختن سوالات، انکار کردن جملات و دیگر اهداف گرامری استفاده می‌شوند.

به طور مثال:

I am studying.
(من در حال مطالعه‌ام)

She has finished her work.
(او کارش را تمام کرده است)

Did you see the movie?
(آیا تو فیلم را دیدی؟)

در مثال‌های فوق، “am”, “has”, و “did” فعل‌های کمکی هستند.

 

فعل‌های کمکی اصلی در زبان انگلیسی عبارت‌اند از:

be (am, is, are, was, were), have (has, had), do (does, did), و modal verbs مانند can, could, will, would, shall, should, may, might, must.

Be: برای ساخت افعال استمراری و passive voice استفاده می‌شود.
Have: برای ساخت افعال کامل (perfect tenses) استفاده می‌شود.
Do: در سوالات و منفی‌های زمان‌های simple استفاده می‌شود.
Modal Verbs: برای بیان توانایی، احتمال، وظیفه، و غیره استفاده می‌شوند.
این فعل‌های کمکی به ما کمک می‌کنند تا معنی و زمان فعل اصلی را مشخص کنیم.

 

گرامر auxiliary verb در ساخت جملات:

فعل‌های کمکی یا “auxiliary verbs” در انگلیسی برای ساخت جملات با ساختارهای مختلف استفاده می‌شوند. در زیر به بررسی گرامری این فعل‌ها پرداخته‌شده است:

Be (am, is, are, was, were)

مورد استفاده: افعال استمراری و جملات passive

I am reading a book.
(من یک کتاب می‌خوانم)

They were playing football.
(آن‌ها فوتبال بازی می‌کردند)

The book is written by J.K. Rowling.
(کتاب توسط جی.کی. رولینگ نوشته شده است)

Have (has, had)

مورد استفاده: افعال کامل (perfect tenses)

She has finished her homework.
(او تکلیفش را تمام کرده است)

They had already left when I arrived.
(آن‌ها قبل از رسیدن من رفته بودند)

Do (does, did)

مورد استفاده: سوالات و منفی‌های زمان‌های simple

Do you like chocolate?
(آیا تو شکلات دوست داری؟)

She doesn’t understand the problem.
(او مشکل را نمی‌فهمد)

Did they visit the museum?
(آیا آن‌ها موزه را دیدند؟)

Modal Verbs (can, could, will, would, shall, should, may, might, must)

مورد استفاده: توانایی، احتمال، وظیفه، و غیره.

I can swim.
(من می‌توانم شنا کنم)

She must study for her exams.
(او باید برای امتحاناتش مطالعه کند)

You should eat more vegetables.
(تو باید سبزیجات بیشتری بخوری)

It might rain tomorrow.
(شاید فردا باران بیاید)

در استفاده از فعل‌های کمکی باید دقت داشته باشید که هر فعل کمکی ویژگی‌ها و استفاده‌های خاص خود را دارد. به همین دلیل، زمانی که می‌خواهید جمله‌ای را با فعل کمکی بسازید، باید به معنی، زمان و ساختار آن فعل کمکی توجه داشته باشید.

 

Auxiliary Verb Usage Example Translation
Be (am, is, are, was, were) Continuous tenses, Passive voice I am reading a book. من يک کتاب مي‌خوانم.
Have (has, had) Perfect tenses She has finished her homework. او تکليفش را تمام کرده است.
Do (does, did) Questions and negatives in simple tenses Do you like chocolate? آيا تو شکلات دوست داري؟
Modal Verbs Ability, Probability, Duty, etc. I can swim. من مي‌توانم شنا کنم.

استثناهای auxiliary verb در جملات و عبارات:

فعل‌های کمکی در زبان انگلیسی معمولاً قوانین ویژه خود را دارند، اما همچنین برخی استثناها و نکات مهم وجود دارد. در اینجا برخی از این استثناها و نکات را بررسی می‌کنیم:

Do/Does/Did برای تأکید:

معمولاً از “do/does/did” در جملات مثبت بدون تأکید استفاده نمی‌شود. اما وقتی می‌خواهیم تأکید داشته باشیم، از آن‌ها استفاده می‌کنیم.

I do love you.
(من واقعاً تو را دوست دارم)

Have به عنوان یک فعل اصلی و فعل کمکی:

“Have” می‌تواند به عنوان یک فعل اصلی (به معنی داشتن) یا یک فعل کمکی (برای ساخت زمان‌های کامل) استفاده شود. بر اساس موقعیت، این تفاوت می‌تواند گمراه کننده باشد.

I have a car.
(من یک ماشین دارم) [فعل اصلی]

I have driven the car.
(من ماشین را رانده‌ام) [فعل کمکی]

استفاده از “Being” و “Been”:
“Being” و “Been” هر دو به صورت فعل کمکی با “be” استفاده می‌شوند، اما در ساختارهای مختلف.

The cake is being made.
(کیک در حال تهیه شدن است) [Passive Continuous]

She has been living here for five years.
(او پنج سال است که اینجا زندگی می‌کند) [Present Perfect Continuous]

استفاده از Modal Verbs:
فعل‌های modal همیشه با فعل ساده (base form) آمده‌اند و به فرم سوم (past participle) یا فرم ing نیازی ندارند.

She can swim. (او می‌تواند شنا کند) [درست]
She can swims. [غلط]

Double Modals:
در برخی گویش‌ها و لهجه‌ها ممکن است دو فعل modal پشت‌سر هم بیاید، اما این در استاندارد انگلیسی معمول نیست.

I might could help you. [غیراستاندارد]

دیدگاهتان را بنویسید