گرامر being

Being در انگلیسی از کلماتی چند منظوره است. این کلمه هم می تواند به عنوان اسم، صفت و هم فعل مورد استفاده قرار بگیرد. با توجه به معنی و جایگاه قرارگیری این کلمه، being گرامر نیز تغییر می کند.

گرامر being:

کلمه “being” در زبان انگلیسی دارای معانی و کاربردهای مختلفی است. بیایید به چندین معنی و کاربرد اصلی از آن نگاه کنیم:

اسم (نامی): در این مورد، “being” معمولاً به وجود یا موجودی اشاره می‌کند.

مثال: “Human beings are capable of complex thought.”

فعل (جریان افعال): “being” به عنوان فعل کمکی برای افعال مفعولی در زمان حال کامل استفاده می‌شود.

مثال: “The book is being read by Mary.”

فعل (حالت استمراری): “being” می‌تواند به عنوان فعل کمکی برای بیان حالت استمراری در زمان گذشته استفاده شود.

مثال: “She was being very loud at the party last night.”

صفت: در برخی موارد، “being” می‌تواند به معنی “موجود” یا “واقعی” به کار برده شود.

مثال: “The idea of a being from another planet is fascinating.”

صفت (به معنی وجود داشتن یا در حالتی بودن): در این مورد، “being” به تنهایی به کار نمی‌رود و معمولاً با صفت‌ها یا قیدها ترکیب می‌شود.

مثال: “Being honest, I don’t like the taste of this food.”

در عبارات و اصطلاحات: “being” می‌تواند در اصطلاحات مختلفی به کار رود.

مثال: “All other things being equal, I’d choose the blue one.”

گرامر و نحوه استفاده از being در انواع جمله سازی:

“being” یکی از اشکال فعل “be” است و در گرامر انگلیسی به چندین نحو استفاده می‌شود. در زیر به بررسی چگونگی استفاده از “being” در ساختارهای مختلف می‌پردازیم:

به عنوان جزء از فعل کمکی در زمان‌های استمراری مفعولی:

حال استمراری مفعولی: “is/are + being + past participle”

مثال: The cake is being made.

گذشته استمراری مفعولی: “was/were + being + past participle”

مثال: The road was being repaired.

به عنوان فاعل جمله با معنی “وجود”:

مثال: Being a doctor requires a lot of dedication.

در ساختار “being + adjective” برای توصیف حالت یا وضعیت فاعل:

مثال: He is being rude.

برای بیان دلیل یا علت با استفاده از ساختار “being + noun/adjective”:

مثال: Being tired, I decided to rest.

در جملات با “there is/are” برای اشاره به وجود یا غیاب چیزی:

مثال: There is a possibility of there being an error in the report.

 

به عنوان یک اسم با معنی “موجود” یا “وجود”:

مثال: Human beings are curious by nature.

در جملات مطلق با استفاده از “all + noun + being + adjective”:

مثال: All things being equal, we should finish the project on time.

در ساختار “it + be + adjective + being + past participle” برای بیان ویژگی‌های یک فعلیت:

مثال: It’s nice being cared for.

در جملات با “what with” برای بیان دلیل یا علت:

مثال: I was exhausted, what with being up all night.

در جملات مرکب:

مثال: I remember being told the story when I was a child.

کاربرد توضيح مثال
جراند استفاده از “being” به عنوان يک فعل با حالت جراند Being late is not acceptable.
قسمت فعلي استفاده در زمان‌هاي مدام‌العمل She is being annoying today.
بعد از حروف اضافه استفاده از “being” پس از حروف اضافه I am tired of being lied to.
Passive Voice استفاده در ساختار زمان‌هاي مدام‌العمل در حالت مجهول The house is being built.

 

شرایط و استثناها:

“being” یک کلمه‌ی چندمنظوره و پرکاربرد در زبان انگلیسی است. همچنین، چندین استثناء و شرایط خاص در استفاده از “being” وجود دارد:

افعال حسی و فعل‌های مرتبط با ذهن: معمولاً با افعالی مانند “believe”, “know”, “like”, “love”, “see”, و “hear” از “being” در ساختار مفعولی استفاده نمی‌شود.

نادرست: I enjoyed being known the answer.

درست: I enjoyed knowing the answer.

استفاده در جملات با فعل‌هایی که حالت استمراری ندارند: برخی فعل‌ها، معمولاً ندارند یک شکل استمراری. برای مثال، فعل‌هایی مانند “believe”, “belong”, “hate”, “know”, “like”, و “prefer”. پس نباید با “being” استفاده شوند در حالت استمراری.

نادرست: I am being believing you.

درست: I believe you.

“being” به عنوان فعل کمکی: “being” به عنوان فعل کمکی فقط در جملات مفعولی استمراری استفاده می‌شود. اگر جمله مفعولی نباشد، از “being” به عنوان فعل کمکی استفاده نمی‌کنیم.

نادرست: She is being write a letter.

درست: She is writing a letter.

“being” در ساختارهای مرکب: در برخی موارد، “being” می‌تواند حذف شود و جمله همچنان معنادار باقی بماند، به ویژه زمانی که به معنای “با توجه به” یا “چون” استفاده می‌شود.

مثال با “being”: Being a rainy day, we decided to stay indoors.

مثال بدون “being”: A rainy day, we decided to stay indoors.

“being” به عنوان یک اسم: “being” به معنی “موجود” یا “وجود” استفاده می‌شود و در این موارد، از آن به عنوان یک اسم استفاده می‌شود، نه یک فعل.

دیدگاهتان را بنویسید