گرامر by the time

by the time عبارتی برای اشاره در اتفاقاتی در اینده است. این عبارت را می توان “تا زمانی که …” ترجمه کرد. برای استفاده، گرامر by the time نیازمند رعایت گرامر خاصی ست.

 گرامر by the time:

عبارت “by the time” یک عبارت زمانی در انگلیسی است که برای اشاره به یک زمان یا لحظه خاص در آینده یا گذشته استفاده می‌شود. این عبارت معمولاً به معنای “تا زمانی که” یا “قبل از آنکه” ترجمه می‌شود.

وقتی از “by the time” در جملات استفاده می‌کنیم، معمولاً به دو رویداد در دو بازه زمانی مختلف اشاره می‌کنیم: یک رویدادی که قبل از زمان مورد نظر رخ می‌دهد و یک رویدادی که در آن زمان یا بعد از آن رخ می‌دهد.

بیایید نگاهی به مثال‌هایی داشته باشیم:

By the time he arrived, the movie had already started.
تا زمانی که او رسید، فیلم قبلاً شروع شده بود

I will have finished my homework by the time you come home.
من تکلیف‌هایم را تمام خواهم کرد تا زمانی که تو به خانه بیایی

در مثال اول، ما دو رویداد داریم: ورود فرد و شروع فیلم. “شروع فیلم” قبل از “ورود فرد” رخ داده است.

در مثال دوم، دو رویداد وجود دارد: اتمام تکلیف و ورود فرد به خانه. “اتمام تکلیف” قبل از “ورود فرد به خانه” رخ خواهد داد.

“By the time” می‌تواند هم در زمان گذشته و هم در زمان آینده به کار برده شود، ولی معمولاً با افعال کامل یا کامل استمراری همراه است.

by the time گرامر به چه صورت است:

عبارت “by the time” برای اشاره به یک زمان یا لحظه خاص در گذشته یا آینده استفاده می‌شود. وقتی از “by the time” استفاده می‌کنیم، معمولاً به دو رویداد در دو بازه زمانی مختلف اشاره می‌کنیم: یکی قبل از زمان مورد نظر و دیگری در آن زمان یا بعد از آن.

گرامر:
در زمان گذشته:

By the time + [زمان/رویداد در گذشته] , [جمله با فعل در زمان گذشته کامل]
مثال:

By the time he arrived, the party had already ended.
معنی: تا زمانی که او رسید، مهمانی قبلاً تمام شده بود

در این مثال، ورود فرد (he arrived) رویدادی است که در گذشته رخ داده، و پایان یافتن مهمانی (the party had already ended) نیز رویدادی است که قبل از ورود او رخ داده است. برای این دومین رویداد از زمان گذشته کامل (Past Perfect) استفاده شده است.

در زمان آینده:

By the time + [زمان/رویداد در آینده] , [جمله با فعل در زمان آینده کامل]

مثال:

By the time you arrive, I will have finished my work.
معنی: تا زمانی که تو می‌رسی، من کارم را تمام خواهم کرد

در این مثال، رسیدن شما (you arrive) رویدادی است که در آینده رخ می‌دهد. تمام شدن کار من (I will have finished my work) نیز رویدادی است که قبل از رسیدن شما رخ خواهد داد. برای این دومین رویداد از زمان آینده کامل (Future Perfect) استفاده شده است.

 

زمان ساختار
گذشته By the time + [زمان/رويداد در گذشته] , [جمله با فعل در زمان گذشته کامل]
آينده By the time + [زمان/رويداد در آينده] , [جمله با فعل در زمان آينده کامل]

استثناها و نکات مهم در استفاده از by the time:

از “by the time” در زبان انگلیسی برای بیان یک وقوع یا رویداد قبل از یک زمان یا رویداد دیگر استفاده می‌شود. با این حال، در استفاده از این عبارت موارد و نکات خاصی وجود دارد:

زمان تعیین‌شده نیاز نیست:
“By the time” می‌تواند با یک رویداد خاص و نه لزوماً یک زمان دقیق همراه باشد،

مثل “by the time you get home”
یا “by the time she finishes her meal.”

زمان‌های مختلف:
استفاده از “by the time” می‌تواند با زمان‌های مختلفی از جمله گذشته، حال، و آینده همراه باشد، اما نحوه ترکیب آن با زمان‌ها ممکن است متفاوت باشد.

با زمان حال ساده:
اگرچه معمولاً با “by the time” از زمان گذشته کامل یا آینده کامل استفاده می‌شود، اما گاهی اوقات می‌توان از زمان حال ساده هم استفاده کرد.

مثلاً: “By the time we reach summer, the days are longer.”

معنی “قبل از”:
در برخی موارد، “by the time” می‌تواند معنی “قبل از” داشته باشد. به عنوان مثال،

“By the time you hear this news, it will already be old”

به این معناست که “قبل از اینکه این خبر را بشنوید، این خبر قدیمی خواهد شد.”

استفاده با Simple Present در آینده:
زمانی که در بخش “by the time” از Simple Present استفاده می‌شود، آن به معنی یک رویداد در آینده است. به عنوان مثال:

“By the time he arrives, we will have left.”

بدون فعل:
ممکن است “by the time” در جملاتی بدون فعل به کار برود،

مثل: “By the time of the conference, we will be ready.”

در اینجا “of the conference” مکمل زمانی است.

موقعیت در جمله:
“By the time” می‌تواند در ابتدا یا وسط جمله قرار گیرد. به عنوان مثال:

“By the time he realized his mistake, it was too late.”
یا “It was too late by the time he realized his mistake.”

دیدگاهتان را بنویسید