گرامر could

Could فعل گذشته can است. این فعل می تواند بیانگر توانایی بوده؛ و نیز معانی احتمال، پیشنهاد و یا اجازه را نیز بدهد. گرامر could به گونه ایست که این فعل در دسته فعل های کمکی قرار گرفته و برای استفاده از ان در جملات، نیاز به رعایت استراکچر دستور العمل های خاصی ست؛ که در زیر به بررسی ان ها پرداخته شده است.

گرامر could:

در زبان انگلیسی، “could” در چندین موقعیت و با چندین معنا به کار می‌رود:

توانایی یا قابلیت در گذشته:

مثال: I could swim when I was five.
(من می‌توانستم وقتی پنج ساله بودم شنا کنم)

پیشنهاد:

مثال: We could go to the movies tonight.
(ما می‌توانیم امشب به سینما برویم)

احتمال:

مثال: It could rain later.
(ممکن است بعداً ببارد)

اجازه (بیشتر در مورد گذشته یا فرم‌های ادبی):

مثال: Could I use your phone?
(می‌توانم از تلفن شما استفاده کنم؟)

تقاضا (در فرم‌های ادبی یا رسمی):

مثال: Could you please open the window?
(لطفاً پنجره را باز کنید)

سناریو‌های شرطی:

مثال: If I had more time, I could learn a new language.
(اگر وقت بیشتری داشتم، می‌توانستم یک زبان جدید یاد بگیرم)

برای بیان تعجب یا ناباوری:

مثال: How could you do that?
(چطور می‌توانستی این کار را انجام دهی؟)

قرارگیری “could” در جمله می‌تواند مفهوم‌های متنوعی را بیان کند و بسته به زمینه جمله و موقعیت، معنای مختلفی پیدا کند. وقتی به جمله‌ای با “could” برخورد می‌کنید، بهتر است با توجه به زمینه و موقعیت معنای مناسب آن را تشخیص دهید.

could گرامر در جمله سازی:

“Could” یکی از modal verbs در زبان انگلیسی است که به تنهایی به معنای یک فعل اصلی به کار نمی‌رود و همیشه با یک فعل اصلی دیگر استفاده می‌شود. نحوه استفاده از “could” در جمله‌سازی به شرح زیر است:
برای نشان دادن توانایی یا قابلیت در گذشته:

ساختار: Subject + could + base form of verb

مثال: When I was younger, I could run for hours.
(وقتی جوان‌تر بودم، می‌توانستم ساعت‌ها بدوم)

برای پیشنهاد کردن:

ساختار: Subject + could + base form of verb

مثال: We could watch a movie tonight if you’re free.
(اگر وقت داری، می‌توانیم امشب فیلم ببینیم)

برای نشان دادن احتمال:

ساختار: Subject + could + base form of verb

مثال: It looks cloudy. It could rain later.
(آسمان ابری به نظر می‌رسد. ممکن است بعداً ببارد)

برای درخواست با ادب:

ساختار: Could + Subject + base form of verb?

مثال: Could you please help me with my luggage?
(آیا می‌توانید به من با چمدانم کمک کنید؟)

برای نشان دادن اجازه یا امکان:

ساختار: Subject + could + base form of verb

مثال: When I was at my grandmother’s house, I could stay up late.
(وقتی در خانه مادربزرگم بودم، می‌توانستم دیر بخوابم)

در جملات شرطی:

ساختار: If + Subject + past simple, Subject + could + base form of verb

مثال: If I had the money, I could buy that car.
(اگر پول داشتم، می‌توانستم آن ماشین را بخرم)

برای ابراز ناباوری یا تعجب:

ساختار: How/Why + could + Subject + base form of verb?

مثال: How could you forget her birthday?
(چطور می‌توانستی تولد او را فراموش کنی؟)

کاربرد ساختار
توانايي يا قابليت در گذشته Subject + could + base form of verb
پيشنهاد کردن Subject + could + base form of verb
نشان دادن احتمال Subject + could + base form of verb
درخواست با ادب Could + Subject + base form of verb?
نشان دادن اجازه يا امکان Subject + could + base form of verb
جملات شرطي If + Subject + past simple, Subject + could + base form of verb
ابراز ناباوري يا تعجب How/Why + could + Subject + base form of verb?

تفاوت couldو can از نظر کاربرد چیست:

“can” و “could” هر دو از modal verbs در زبان انگلیسی هستند و در بسیاری از موارد کاربردهای مشابهی دارند، اما با توجه به زمان و معنا، تفاوت‌هایی دارند. در اینجا تفاوت‌های اصلی بین “can” و “could” از نظر کاربرد آورده شده‌اند:

زمان:

can: معمولاً برای زمان حال به کار می‌رود.

مثال: I can swim.
(من می‌توانم شنا کنم)

could: غالباً برای زمان گذشته به کار می‌رود.

مثال: I could swim when I was a child.
(وقتی کودک بودم می‌توانستم شنا کنم)

پیشنهاد:

can: معمولاً برای پیشنهاد‌های رسمی‌تر و جدی‌تر به کار می‌رود.

مثال: We can visit the museum tomorrow.
(ما می‌توانیم فردا موزه را ببینیم)

could: برای پیشنهاد‌های آزادانه‌تر و غیررسمی به کار می‌رود.

مثال: We could go out for dinner tonight.
(ما می‌توانیم امشب برای شام بیرون برویم)

درخواست:

can: برای درخواست‌های معمولی استفاده می‌شود.

مثال: Can you help me?
(می‌توانی به من کمک کنی؟)

could: برای درخواست‌هایی با ادب یا زمانی که می‌خواهیم خودمان را کمتر ملزم کنیم استفاده می‌شود.

مثال: Could you possibly assist me?
(آیا امکان دارد به من کمک کنید؟)

احتمال:

can: به ندرت برای نشان‌دادن احتمال به کار می‌رود.
could: برای نشان‌دادن احتمال‌های غیرقطعی در زمان حال استفاده می‌شود.

مثال: It could rain later.
(ممکن است بعداً ببارد)

در کل، “could” می‌تواند گذشته “can” باشد، اما همچنین در برخی موارد دیگر، به معنای احتمال، ادب، یا پیشنهاد نیز استفاده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید