گرامر doesn’t have

“Doesn’t have” در انگلیسی به معنی “ندارد” یا “نداشته است” استفاده می‌شود و بیان‌کننده منفی در زمان حال ساده است. “Doesn’t have” برای اشاره به عدم داشتن چیزی در زمان حال ساده استفاده می‌شود. گرامر doesn’t have به این صورت است که در جملات منفی با استفاده از “doesn’t”, فعل اصلی (در این مورد “have”) باید در شکل ساده خود باشد، حتی در جملات منفی.

گرامر doesn’t have:

“Doesn’t have” در انگلیسی به معنی “ندارد” یا “نداشته است” استفاده می‌شود و بیان‌کننده منفی در زمان حال ساده است.

“Doesn’t” ترکیبی از “does” (که فعل کمکی زمان حال ساده برای افراد سوم مفرد است) و “not” (ذره منفی) است، و “have” در اینجا به معنی “داشتن” است.

مثال:

She doesn’t have a car.
معنی: او ماشین ندارد

در این جمله، با استفاده از “doesn’t have” نشان داده شده است که شخص مورد نظر (او) در حال حاضر یک ماشین ندارد.

گرامر doesn’t have در ساخت جملات:

در ادامه گرامر “doesn’t have” را به همراه مثال و معنی اورده شده است:

Doesn’t Have:
“Doesn’t have” برای اشاره به عدم داشتن چیزی در زمان حال ساده استفاده می‌شود.

جملات منفی:

ساختار: Subject (he, she, it) + doesn’t + have + Object

مثال: He doesn’t have a bicycle.
معنی: او دوچرخه ندارد

جملات سوالی:

ساختار: Doesn’t + Subject + have + Object?

مثال: Doesn’t she have a pen?
معنی: آیا او خودکار ندارد؟

پاسخ کوتاه به سوالات با “doesn’t have”:

مثال:

Question: Doesn’t he have a key?
Answer: No, he doesn’t.
معنی: آیا او کلید ندارد؟ – نه، ندارد

نکات:
“Doesn’t” فقط برای افراد سوم مفرد (he, she, it) در زمان حال ساده استفاده می‌شود.
در جملات منفی با استفاده از “doesn’t”, فعل اصلی (در این مورد “have”) باید در شکل ساده خود باشد، حتی در جملات منفی.
برای سایر ضمایر مثل I, you, we, they از “don’t have” استفاده می‌شود.

 

Doesn’t Have
جملات منفي Subject (he, she, it) + doesn’t + have + Object
Example: He doesn’t have a bicycle.
جملات سوالي Doesn’t + Subject + have + Object?
Example: Doesn’t she have a pen?
پاسخ کوتاه Question: Doesn’t he have a key?
Answer: No, he doesn’t.

بررسی doesn’t have و didn’t have :

“doesn’t have” و “didn’t have” هر دو فرم‌های منفی “have” هستند، اما در زمان‌های مختلفی از آن‌ها استفاده می‌شود. در زیر مقایسه‌ای از این دو فرم آورده شده است:

Doesn’t Have:

زمان: حال ساده
کاربرد: زمانی که بخواهیم نشان دهیم کسی یا چیزی چیزی را در حال حاضر ندارد.

ساختار: Subject (he, she, it) + doesn’t + have + Object

مثال: She doesn’t have a car.
معنی مثال: او ماشین ندارد

Didn’t Have:

زمان: گذشته ساده
کاربرد: زمانی که بخواهیم نشان دهیم کسی یا چیزی چیزی را در گذشته نداشته است.

ساختار: Subject + didn’t + have + Object

مثال: He didn’t have any money yesterday.
معنی مثال: او دیروز پولی نداشت

نکته اصلی: تفاوت اصلی بین “doesn’t have” و “didn’t have” در زمان استفاده آن‌ها است. “Doesn’t have” برای حال و “didn’t have” برای گذشته استفاده می‌شود.

فرق doesn’t have و don’t have:

هر دو عبارت “doesn’t have” و “don’t have” به معنی “ندارد” یا “ندارند” هستند، اما در زبان انگلیسی بسته به فاعلی که با آنها استفاده می‌شوند، از یکی از آنها استفاده می‌شود.

doesn’t have: به معنی “ندارد” است. زمانی استفاده می‌شود که فاعل سوم شخص مفرد باشد، مثل he, she, it.

مثال:

He doesn’t have a car.
(او ماشین ندارد)

don’t have: به معنی “نداریم”، “ندارید” یا “ندارند” است. زمانی استفاده می‌شود که فاعل اول یا دوم شخص یا سوم شخص جمع باشد، مثل I, you, we, they.

مثال:

I don’t have a pen.
(من قلمی ندارم)

They don’t have tickets.
(آنها بلیط ندارند)

از نظر گرامری، “doesn’t” مخفف “does not” و “don’t” مخفف “do not” است.

استثناها و نکات مهم در استفاده از doesn’t have:

استفاده از “doesn’t have” در زبان انگلیسی به نظر می‌رسد ساده است، اما برخی نکات و استثناها باید مورد توجه قرار گیرد:

فاعل سوم شخص مفرد: “doesn’t have” برای فاعل‌های سوم شخص مفرد مانند he, she, it به کار می‌رود.

معنی منفی: “doesn’t have” یک ساختار منفی است. برای جملات مثبت از “has” استفاده می‌شود.

منفی: She doesn’t have a book.
مثبت: She has a book.

پرسشی: برای ساختن سوال با فاعل‌های سوم شخص مفرد از “does” استفاده می‌شود:

Does she have a book?

زمان حال: “doesn’t have” فقط برای زمان حال ساده استفاده می‌شود. برای زمان‌های دیگر مانند گذشته یا آینده، از ساختارهای مختلفی استفاده می‌شود.

استثنا در معنی: گاهی اوقات “doesn’t have” ممکن است به معنی فیزیکی “نداشتن” مورد استفاده قرار نگیرد، بلکه به معنای نبود تجربه یا فرصت استفاده شود.

He doesn’t have the experience for the job.
(او تجربه‌ی لازم برای این کار را ندارد)

استفاده با قیدها: اگر قید در جمله‌ی منفی با “doesn’t” استفاده شود، بعد از “doesn’t” و پیش از “have” قرار می‌گیرد:

She doesn’t always have time for exercise.

دیدگاهتان را بنویسید