گرامر got

“got” یکی از واژه‌های چندمعنایی و پرکاربرد در زبان انگلیسی است. این کلمه می تواند به صورت گذشته فعل get بوده؛ نشان داشتن چیزی باشد و یا معنای رسیدن و به دست آوردن را بدهد. گرامر got بسته به نقش و مفهوم آن در جمله سازی، متفاوت خواهد بود.

گرامر got:

کلمه “got” در انگلیسی چندین کاربرد و معنا دارد، بسته به زمینه استفاده:

گذشته فعل “get”:

I got a new car last week.
(هفته‌ی گذشته یک اتومبیل جدید خریدم)

داشتن (به ویژه در اصطلاح “have got” که در بریتانیا متداول است):

I’ve got two sisters.
(دو خواهر دارم)

You’ve got to try this ice cream.
(باید این بستنی را امتحان کنی)

به دست آوردن یا دریافت کردن:

She got a letter from her friend.
(او یک نامه از دوستش دریافت کرد)

رسیدن به مکانی:

I got to the station just in time.
(دقیقاً به موقع به ایستگاه رسیدم)

به حالت یا وضعیتی درآمدن:

I got tired after the long walk.
(پس از قدم زدن طولانی خسته شدم)

بیمار شدن:

He got sick after eating the street food.
(او پس از خوردن غذای خیابانی بیمار شد)

تهدید کننده:

You’re going to get it if you don’t stop!
(اگر وای نستایی، حالا می‌بینی)

کسب تجربه یا مهارت:

She got to know him over the summer.
(او در طول تابستان با او آشنا شد)

و بسیاری معانی و کاربردهای دیگر که بسته به زمینه می‌تواند تغییر کند.

واژه “got” به تنهایی یا در ترکیب با واژه‌های دیگر می‌تواند معانی متنوعی داشته باشد، بنابراین همیشه باید به زمینه و موقعیت استفاده‌ی آن در جمله دقت کرد.

گرامر got در ساخت جملات:

“got” یکی از واژه‌های چندمعنایی و پرکاربرد در زبان انگلیسی است. در زیر به بررسی گرامری استفاده از “got” در جملات مختلف همراه با مثال و معنی می‌پردازیم:

گذشته فعل “get”

جمله مثبت: I got a new dress.
معنی: من یک لباس جدید خریدم

جمله منفی: He didn’t get any gifts.
معنی: او هیچ هدیه‌ای نگرفت

جمله سوالی: Did you get my message?
معنی: پیام من را گرفتی؟

داشتن (به ویژه در اصطلاح “have got” که بیشتر در بریتانیا متداول است)

جمله مثبت: I’ve got three brothers.
معنی: سه برادر دارم

جمله منفی: They haven’t got any pets.
معنی: آنها هیچ حیوان خانگی‌ای ندارند

جمله سوالی: Have you got a pen?
معنی: قلم داری؟

وظیفه یا اجبار (به ویژه در اصطلاح “have got to”)

جمله مثبت: I’ve got to finish my assignment.
معنی: من باید تکلیفم را تمام کنم

جمله منفی: You haven’t got to do it right now.
معنی: تو نیازی نداری الان انجامش بدهی

جمله سوالی: Have we got to submit it today?
معنی: آیا ما باید امروز آن را تحویل بدهیم؟

در ترکیبات معنایی دیگر

جمله مثبت: The milk has got sour.
معنی: شیر ترش شده است

جمله منفی: It hasn’t got any better.
معنی: آن بهتر نشده است

جمله سوالی: Has the situation got out of control?
معنی: آیا وضعیت خارج از کنترل شده است؟

کاربرد نوع جمله ساختار / مثال معني
گذشته فعل “get” مثبت I got a new dress. من يک لباس جديد خريدم.
منفي He didn’t get any gifts. او هيچ هديه‌اي نگرفت.
سوالي Did you get my message? پيام من را گرفتي؟
داشتن مثبت I’ve got three brothers. سه برادر دارم.
منفي They haven’t got any pets. آنها هيچ حيوان خانگي‌اي ندارند.
سوالي Have you got a pen? قلم داري؟
وظيفه يا اجبار مثبت I’ve got to finish my assignment. من بايد تکليفم را تمام کنم.
منفي You haven’t got to do it right now. تو نيازي نداري الان انجامش بدهي.
سوالي Have we got to submit it today? آيا ما بايد امروز آن را تحويل بدهيم؟

نکات مهم و استثناها در استفاده از got در جملات:

واژه‌ی “got” در زبان انگلیسی با نکات و استثنائاتی همراه است که به آن‌ها باید توجه داشت. در زیر به برخی از این نکات و استثناءها می‌پردازیم:

Have vs. Have Got: در امریکا و برخی مناطق دیگر، ممکن است به جای “have got” فقط از “have” استفاده شود تا داشتن چیزی را نشان دهد.

بریتانیا: I’ve got a cat.
امریکا: I have a cat.

وظیفه یا اجبار: هر چند “have got to” می‌تواند برای نشان دادن وظیفه یا اجبار استفاده شود، اما “must” یا “need to” هم معانی مشابهی دارند و می‌توانند به جای آن استفاده شوند.

نکته زمانی: “Have got” فقط برای حال ساده استفاده می‌شود. برای زمان‌های دیگر (مانند گذشته یا آینده) نباید از “have got” استفاده کرد.

هنگامی که “get” به معنی “شدن” استفاده می‌شود: در این مواقع “got” گذشته‌ی “get” است و با معنی‌های مختلفی می‌آید:

She got tired. (او خسته شد)
It got cold. (هوا سرد شد)

Got برای نشان‌دهنده فهمیدن: در برخی موارد، “got” می‌تواند به معنی “فهمیدن” یا “متوجه شدن” استفاده شود:

I finally got what he meant.
(سرانجام من متوجه شدم که او چه می‌گوید)

جلوگیری از استفاده دوباره‌ی “got”: وقتی از عبارت “have got” استفاده می‌کنید، نباید برای ساخت جملات منفی یا سوالی از “did” استفاده کنید. مثلاً نباید بگوییم: “Did you got?” بلکه باید بگوییم: “Have you got?”.

Got بدون “have”: در اصطلاحاتی مانند “got milk?” یا “got it?”, “got” بدون “have” استفاده می‌شود. در اینجا معنی “آیا داری؟” یا “فهمیدی؟” می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید