گرامر had و didn’t have

had و didn’t have دو فعل هستند که هردو در زمان گذشته قرار دارند. با توجه به ساختار این دو فعل، گرامر had و didn’t have نیز متفاوت است. “had” و “didn’t have” در مورد حالت‌ها و موقعیت‌های مختلف گذشته استفاده می‌شوند و تفاوت آن‌ها در وجود یا عدم وجود چیزی یا موقعیتی است.

گرامر had و didn’t have:

در زبان انگلیسی، “had” و “didn’t have” هر دو به معنای “داشتن” در زمان گذشته استفاده می‌شوند، اما با تفاوت‌های معنایی و گرامری:

Had:

زمان: گذشته‌ی ساده (Past Simple)
معنا: نشان‌دهنده‌ی “داشتن” در زمان گذشته
کاربرد: زمانی که می‌خواهیم بیان کنیم در گذشته چیزی را داشته‌ایم یا در موقعیت خاصی قرار گرفته‌ایم.
مثال:

I had a blue car last year.
(من سال گذشته یک ماشین آبی داشتم)

They had a meeting at 10am.
(آن‌ها ساعت 10 صبح یک جلسه داشتند)

Didn’t have:

زمان: گذشته‌ی ساده (Past Simple) در ساختار منفی
معنا: نشان‌دهنده‌ی عدم داشتن چیزی در گذشته است.
کاربرد: زمانی که می‌خواهیم بیان کنیم در گذشته چیزی را نداشته‌ایم یا در موقعیت خاصی قرار نگرفته‌ایم.
مثال:

I didn’t have a bike when I was a child.
(من وقتی کودک بودم دوچرخه نداشتم)

They didn’t have any money left.
(آن‌ها هیچ پولی باقی نداشتند)

مقایسه:
“Had” برای نشان‌دادن اینکه چیزی یا موقعیتی در گذشته وجود داشته، استفاده می‌شود.
“Didn’t have” برای نشان‌دادن اینکه چیزی یا موقعیتی در گذشته وجود نداشته، استفاده می‌شود.

گرامر استفاده از Had در جملات:
گرامر “had” در انگلیسی به شرح زیر است:

Had به عنوان فعل اصلی (داشتن):
جملات مثبت:

ساختار: Subject + had + Object

مثال: She had a beautiful dress.
معنی: او یک لباس زیبا داشت

جملات منفی:

ساختار: Subject + had not (hadn’t) + Object

مثال: They hadn’t any idea about the plan.
معنی: آن‌ها هیچ ایده‌ای در مورد برنامه نداشتند

 

جملات سوالی:

ساختار: Had + Subject + Object?

مثال: Had he any experience in teaching?
معنی: او تجربه‌ای در تدریس داشت؟

Had به عنوان فعل کمکی (گذشته کامل):
جملات مثبت:

ساختار: Subject + had + Past Participle

مثال: They had visited the museum before.
معنی: آن‌ها قبلاً موزه را بازدید کرده‌اند

 

جملات منفی:

ساختار: Subject + had not (hadn’t) + Past Participle

مثال: I hadn’t seen that movie until last night.
معنی: من تا شب گذشته آن فیلم را ندیده‌ام

جملات سوالی:

ساختار: Had + Subject + Past Participle?

مثال: Had she ever traveled abroad?
معنی: او قبلاً به خارج از کشور سفر کرده است؟

نکته‌ها:
در زمان گذشته کامل، “had” به عنوان فعل کمکی به کار می‌رود و نقش فعل اصلی را فعل به صورت سوم (Past Participle) ایفا می‌کند.
در بسیاری از موارد، منفی “had” با استفاده از فرم مختصر “hadn’t” ایجاد می‌شود.

گرامر استفاده از didn’t have در جملات:

“Didn’t have” به معنی “نداشتن” در زمان گذشته استفاده می‌شود. به این ترتیب، “did” فعل کمکی است و “not” ذره منفی را نشان می‌دهد، و “have” فعل اصلی است.

گرامر استفاده از “didn’t have”:
جملات منفی:

ساختار: Subject + didn’t + have + Object

مثال: They didn’t have any tickets for the concert.
معنی: آن‌ها هیچ بلیطی برای کنسرت نداشتند

جملات سوالی:

ساختار: Did + Subject + not have + Object?

مثال: Didn’t you have my book?
معنی: تو کتاب من را نداشتی؟

پاسخ کوتاه به سوالات با “didn’t have”:

مثال:
Question: Didn’t they have your address?
Answer: No, they didn’t.
معنی: آیا آن‌ها آدرس شما را نداشتند؟ – نه، نداشتند

نکته‌ها:
“Didn’t” در اینجا برای زمان گذشته استفاده می‌شود. بنابراین، فعل اصلی (در این مورد “have”) باید در شکل ساده خود باشد، حتی در جملات منفی.
برای ساخت جملات منفی با استفاده از “didn’t”, فعل اصلی به صورت ساده بیاید، نه به شکل گذشته.
برای پرسش و پاسخ در مورد مالکیت یا وجود چیزی در گذشته، از “didn’t have” استفاده می‌شود.

 

Had Didn’t Have
جملات مثبت Subject + had + Object
Example: She had a book.
جملات منفي Subject + hadn’t + Object
Example: They hadn’t any idea.
Subject + didn’t + have + Object
Example: They didn’t have any idea.
جملات سوالي Had + Subject + Object?
Example: Had he a car?
Didn’t + Subject + have + Object?
Example: Didn’t they have a car?

دیدگاهتان را بنویسید