گرامر has to

زبان انگلیسی برای بیان الزام یا وضوح استفاده می‌شود. به این ترتیب، وقتی می‌خواهیم بگوییم که چیزی الزامی است یا کسی موظف است چیزی را انجام دهد، گرامر has to (برای سوم شخص مفرد) یا “have to” (برای سایر ضمایر) استفاده می‌کنیم.

گرامر has to:

عبارت “has to” در زبان انگلیسی برای بیان وضوح، الزام، یا احتیاج استفاده می‌شود. وقتی می‌خواهیم بگوییم که چیزی الزامی است یا کسی موظف است چیزی را انجام دهد، از “has to” استفاده می‌کنیم.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

She has to study for her exams.
(او موظف است برای امتحاناتش مطالعه کند)

The document has to be signed by the manager.
(سند باید توسط مدیر امضا شود)

He has to take his medicine every morning.
(او باید هر صبح داروی خود را بخورد)

در زمان‌های دیگر، این عبارت تغییر می‌کند. برای مثال:

Past tense: had to

Yesterday, he had to go to the doctor.
(دیروز او موظف بود به دکتر برود)

Future tense: will have to

Tomorrow, she will have to attend the meeting.
(فردا او موظف است به جلسه بپیوندد)

در مورد سوم شخص مفرد حال ساده (مثل “he”, “she”, “it”) از “has to” استفاده می‌شود، اما برای سایر ضمایر (مثل “I”, “you”, “we”, “they”) از “have to” استفاده می‌کنیم.

گرامر ساخت جمله با has to:

عبارت “has to” در زبان انگلیسی برای بیان الزام یا وضوح استفاده می‌شود. به این ترتیب، وقتی می‌خواهیم بگوییم که چیزی الزامی است یا کسی موظف است چیزی را انجام دهد، از “has to” (برای سوم شخص مفرد) یا “have to” (برای سایر ضمایر) استفاده می‌کنیم.

Subject + has/have + to + base form of the verb

برای سوم شخص مفرد (he, she, it): has to

برای سایر ضمایر (I, you, we, they): have to

مثال‌ها:

He has to finish his assignment by tomorrow.
(او موظف است تکلیف خود را تا فردا تمام کند)

She has to take her brother to school.
(او موظف است برادرش را به مدرسه ببرد)

I have to wake up early in the morning.
(من موظفم صبح زود بیدار شوم)

They have to renew their passports before the trip.
(آنها قبل از سفر موظفند گذرنامه‌های خود را تجدید کنند)

We have to attend the meeting at 3 PM.
(ما موظفیم ساعت 3 بعدازظهر در جلسه حاضر شویم)

توجه:
در زمان‌های دیگر، فرم “has to” و “have to” تغییر می‌کند:

گذشته (Past tense):

I/You/He/She/It/We/They had to

She had to visit her grandmother last week.
(او هفته گذشته موظف بود به دیدار مادربزرگش برود)

آینده (Future tense):

I/You/He/She/It/We/They will have to

We will have to reconsider our decision.
(ما موظف خواهیم بود تصمیم خود را مجدداً در نظر بگیریم)

با این گرامر، شما می‌توانید جملات مختلفی با “has to” و “have to” بسازید تا الزامات و وضوح‌های خود را بیان کنید.
با این جدول، شما می‌توانید ببینید چگونه “has to” با سوم شخص مفرد (He, She, It) استفاده می‌شود.

 

ضمير عبارت مثال معني
He has to He has to work hard. او موظف است سخت کار کند.
She has to She has to visit her aunt. او موظف است خاله‌اش را ببيند.
It has to It has to be ready by 5 PM. بايد تا ساعت 5 بعدازظهر آماده باشد.

بررسی و مقایسه has to و have to:

“Have to” و “Has to” هر دو برای بیان الزام و وضوح در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند. اصلی‌ترین تفاوت میان این دو عبارت در نحوه استفاده‌شان برای ضمایر مختلف است. در زیر بررسی و مقایسه‌ای میان “have to” و “has to” آورده‌ام:

Has to:
به کار برده می‌شود برای:
سوم شخص مفرد: He, She, It
مثال:

He has to attend the meeting.
She has to finish her homework.
It has to be completed by Monday.

Have to:
به کار برده می‌شود برای:
اول شخص مفرد: I
دوم شخص مفرد و جمع: You
سوم شخص جمع: They
اول شخص جمع: We

مثال:

I have to go to the doctor.
You have to submit the assignment.
They have to study for the test.
We have to prepare for the presentation.

نکته:
هر دو عبارت (“have to” و “has to”) در معنای الزام و وضوح یکسان‌اند، فقط تفاوت آنها در ضمیری است که با آنها به کار می‌بریم.
در زمان‌های دیگر (مانند گذشته) فرم متفاوتی دارند، مثلاً در گذشته به جای “has to” و “have to” از “had to” استفاده می‌شود، بدون توجه به ضمیر.
در نتیجه، انتخاب بین “have to” و “has to” بستگی به ضمیر فاعلی دارد که با آن استفاده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید