گرامر have something done

have something done عبارتی ست که می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک انجام عمل توسط دیگران (که اغلب به صورت خدمت یا وظیفه است) یا وقوع یک حادثه ناخواسته باشد. گرامر have something done به این صورت است که یک فعل کمکی به کمک فعل اصلی در حالت شکل سوم PP در کنار یکدیگر ایجاد مفهوم می کنند.

گرامر have something done:

ساختار “have something done” یک ساختار مهم در زبان انگلیسی است و معمولاً به دو معنی متداول استفاده می‌شود:

استفاده کردن از خدمات کسی یا چیزی برای انجام کاری: وقتی شخصی کاری را برای خود انجام نمی‌دهد، بلکه یک نفر دیگر یا یک خدمت به او کمک می‌کند:

I had my hair cut yesterday.
(من دیروز موهایم را کوتاه کردم – من خودم موهایم را کوتاه نکرده‌ام، بلکه به یک آرایشگاه رفته‌ام)

She had her car repaired.
(او ماشینش را تعمیر کرد – او خودش ماشین را تعمیر نکرده، بلکه به کسی داده تا تعمیر کند)

وقوع یک واقعه یا حادثه بدون کنترل یا انتخاب شخص:

They had all their belongings stolen while they were on vacation.
(تمام دارایی‌های آن‌ها در حین تعطیلات دزدیده شد – این اتفاق بدون انتخاب آن‌ها رخ داده است)

She had her window broken by the storm.
(پنجره‌اش توسط طوفان شکست – این اتفاق بدون کنترل او افتاده است)

در این ساختار، “have” فعل اصلی است و “something” نمایانگر شیء یا چیزی است که کاری به آن انجام شده یا خواهد شد. فعل دوم (مانند “cut”, “repaired”, “stolen”, “broken”) در زمان گذشته ساده و به صورت مجهول آورده می‌شود.

به عبارت دیگر، این ساختار می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک انجام عمل توسط دیگران (که اغلب به صورت خدمت یا وظیفه است) یا وقوع یک حادثه ناخواسته باشد.

بررسی have something done گرامر:

حال، به بررسی گرامری ساختار “have something done” بپردازیم:

ساختار:
در ساختار “have something done”:

“have” فعل کمکی است.
“something” نمایانگر شیء یا چیزی است که کاری به آن انجام شده یا خواهد شد.
“done” فعل اصلی است که به شکل سوم (past participle) آمده‌است.

معنی:
از این ساختار در دو موقعیت استفاده می‌شود:

وقتی شخصی کاری را خودش انجام نمی‌دهد بلکه دیگری آن را برای او انجام می‌دهد.

مانند: “I had my hair cut.”
(یعنی من خودم موهایم را کوتاه نکردم، بلکه به یک آرایشگاه رفتم و آن‌ها برایم کوتاه کردند)

وقتی چیزی یا کسی تحت تأثیر یک اتفاق یا عمل قرار می‌گیرد و شخص کنترلی بر آن ندارد.

مانند: “She had her purse stolen.”
(یعنی کیسه‌اش دزدیده شد و او کنترلی بر این اتفاق نداشت)

نحوه استفاده:
این ساختار به صورت زیر در زمان‌های مختلف تغییر می‌یابد:

حال ساده: I have my clothes washed every week.
گذشته ساده: She had her window broken during the storm.
آینده: I will have my car serviced next week.
حال کامل: He has had his shoes polished.

فعلی که بعد از “something” می‌آید، همیشه به شکل ماضی مجهول (past participle) است.
از این ساختار برای بیان انجام یک کار توسط خود شخص استفاده نمی‌شود. برای مثال:

صحیح: “I had my teeth checked by the dentist.”
نادرست: “I had checked my teeth.”

با این ساختار، شما می‌توانید به طور موثری بیان کنید که چه چیزی برای شما یا توسط دیگران انجام شده است. این یکی از ساختارهای متداول و مفید در زبان انگلیسی است.

 

Zaman مثال
حال ساده I have my clothes washed every week.
گذشته ساده She had her window broken during the storm.
آينده I will have my car serviced next week.
حال کامل He has had his shoes polished.

نکات مهم و استثناها در استفاده از have something done :

“Have something done” یک ساختار گرامری است که به طور گسترده در انگلیسی استفاده می‌شود، ولی چند نکته و استثنا هم وجود دارد که باید به آن‌ها دقت کنید:

نکات مهم:
مفهوم: ساختار “have something done” معمولاً برای نشان دادن این استفاده می‌شود که شخصی کاری را خودش انجام ندهد، بلکه دیگری آن را برای او انجام می‌دهد یا که یک اتفاق برای چیزی یا شخصی افتاده و او کنترلی بر آن ندارد.

فعل: فعلی که در این ساختار استفاده می‌شود، همیشه در زمان ماضی مجهول (past participle) است.

شکل منفی: برای ساخت شکل منفی از “don’t” یا “didn’t” قبل از “have” استفاده می‌کنیم:

I didn’t have my car washed.

استثناها و نکات مهم:

کاری که خودمان انجام می‌دهیم: اگر شما خودتان کاری را انجام می‌دهید، نباید از این ساختار استفاده کنید. به جای آن از ساختار معمولی استفاده می‌شود.

صحیح: I washed my car.
نادرست: I had my car washed
(در این مورد، اگر منظور این باشد که شما خودتان ماشین را شستید)

موارد مشابه با معانی متفاوت: برخی از جملات می‌توانند با یا بدون استفاده از این ساختار ساخته شوند، اما معانی مختلفی خواهند داشت.

I had my hair cut.
(کسی دیگر موهای من را کوتاه کرد)

I cut my hair.
(من خودم موهایم را کوتاه کردم)

“Get” به جای “Have”: در انگلیسی محاوره‌ای، گاهی “get” به جای “have” استفاده می‌شود، اما معنی تقریباً یکسانی دارد.

I got my car repaired.

دیدگاهتان را بنویسید