گرامر how much and how many

how much و how many عباراتی هستند که برای پرسیدن مقدار چیزی استفاده می شوند. اما یکی برای پرسش در ارتباط با اشیا غیر قابل شمارش و دیگری برای موارد قابل شمارش به کار می رود . در زیر به بررسی how much and how many گرامر پرداخته شده است.

how much and how many گرامر:

“how much” و “how many” هر دو برای پرسش در مورد مقدار یا تعداد استفاده می‌شوند، اما استفاده از آن‌ها در زبان انگلیسی متفاوت است:

how much:

معنی: به معنی “چقدر” یا “چه مقداری”
کاربرد: برای اسم‌های غیرقابل شمارش استفاده می‌شود.
مثال‌ها:

How much money do you have?
(چقدر پول داری؟)

How much water should I drink daily?
(روزانه باید چقدر آب بنوشم؟)

how many:

معنی: به معنی “چند” یا “چه تعدادی”
کاربرد: برای اسم‌های قابل شمارش استفاده می‌شود.
مثال‌ها:

How many apples do you want?
(چند تا سیب می‌خواهی؟)

How many students are in the class?
(چه تعداد دانش‌آموز در کلاس هستند؟)

نکته‌ی مهم:

برای پرسیدن قیمت یا ارزش یک چیز معمولاً از “how much” استفاده می‌شود، حتی اگر آن چیز قابل شمارش باشد. به عنوان مثال:

How much is that car?
(آن ماشین چقدر است؟)

How much do these shoes cost?
(این کفش‌ها چقدر است؟)

How many How much
کاربرد اسم‌هاي قابل شمارش اسم‌هاي غيرقابل شمارش
مثال با اسم‌ها How many apples? How much milk?
استفاده براي پرسيدن قيمت يا مقدار How much does it cost?
How much is the entry fee?
جواب معمولي With numbers: Four apples. With quantity: A little, a lot, some.

گرامر استفاده از how many در جملات:

استفاده از “how many” در گرامر انگلیسی نسبتاً ساده است، اما برخی از نکات را باید در نظر گرفت. در اینجا گرامر مربوط به استفاده از “how many” را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1. ساختار عمومی:
“How many” معمولاً به این ترتیب در جمله آورده می‌شود:
How many + (اسم قابل شمارش) + فعل + فاعل + …؟

استفاده از “how many” در گرامر انگلیسی نسبتاً ساده است، اما برخی از نکات را باید در نظر گرفت. در اینجا گرامر مربوط به استفاده از “how many” را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

ساختار عمومی:
“How many” معمولاً به این ترتیب در جمله آورده می‌شود:

How many + (اسم قابل شمارش) + فعل + فاعل + …؟

مثال:

How many books do you have?
How many students are in the classroom?
How many cars were in the parking lot?

استفاده با اسم‌های مختلف:
“How many” فقط با اسم‌های قابل شمارش استفاده می‌شود، نه با اسم‌های غیرقابل شمارش.

استفاده با فعل‌های مختلف:
با توجه به زمان جمله، فعل می‌تواند به صورت‌های مختلفی ظاهر شود:

How many cats do you have? (حال ساده)
How many cookies did she eat? (گذشته ساده)
How many assignments will you complete? (آینده ساده)

جواب‌دهی به سوالات با “how many”:

وقتی به سوالی با “how many” جواب می‌دهید، معمولاً با اعداد جواب می‌دهید:

Question: How many apples do you want?
Answer: I want three apples.

استفاده در جملات منفی:
“How many” می‌تواند در جملات منفی نیز استفاده شود:

I don’t know how many people will attend the event.

استفاده با قیدهای تکرار:

How many times have you visited Paris?
How many times a day do you drink coffee?

گرامر استفاده از how much در جملات:

استفاده از “how much” در گرامر انگلیسی نیز مانند “how many” نسبتاً ساده است، اما با این تفاوت که “how much” برای اسم‌های غیرقابل شمارش یا زمانی که می‌خواهیم در مورد مقدار یا قیمت سوال کنیم، استفاده می‌شود. در اینجا گرامر مربوط به استفاده از “how much” را بررسی می‌کنیم:

ساختار عمومی:
“How much” معمولاً به این ترتیب در جمله آورده می‌شود:

How much + (اسم غیرقابل شمارش یا فعل) + فاعل + …؟

مثال:

How much milk do you need?
How much is this shirt?
How much time have we got?

استفاده با اسم‌های مختلف:

“How much” با اسم‌های غیرقابل شمارش استفاده می‌شود:

How much information do you have?
How much love can one give?

همچنین، برای پرسش در مورد قیمت یا ارزش یک چیز معمولاً از “how much” استفاده می‌شود:

How much does that car cost?
How much is the entry fee?

استفاده با فعل‌های مختلف:
با توجه به زمان جمله، فعل می‌تواند به صورت‌های مختلفی ظاهر شود:

How much do you know about this topic? (حال ساده)
How much did it rain yesterday? (گذشته ساده)
How much will you charge for this service? (آینده ساده)

جواب‌دهی به سوالات با “how much”:

وقتی به سوالی با “how much” جواب می‌دهید، معمولاً با مقدار یا اعداد جواب می‌دهید:

Question: How much sugar do you want?
Answer: Just a little.

استفاده در جملات منفی:
“How much” می‌تواند در جملات منفی نیز استفاده شود:

I don’t know how much she loves him.

استفاده با قیدهای تکرار:

How much longer do we have to wait?

دیدگاهتان را بنویسید