گرامر in which

گرامر in which برای عباراتی فرعی به کار می رود که در ادامه یک جمله به عنوان مکمل قرا می گیرند. این امر در زمان هایی کاربرد دارد که میخواهیم به زمان، مکان و غیره اشاره داشته باشیم. در زیر به بررسی دقیق تر این نوع جملات مکمل پرداخته شده است.

گرامر in which:

“‍in which” یک عبارت موصولی است که معمولاً برای معرفی یک جمله فرعی که مکمل یا توضیحی برای یک اسم یا جمله قبل از آن است، به کار می‌رود. عبارت “in which” به ویژه زمانی مفید است که نیاز به اشاره به مکان یا زمان خاصی در جمله فرعی داریم. در زیر برخی از کاربردهای “in which” را مشاهده می‌کنید:

اشاره به مکان:

The building in which I live is very old.
This is the room in which the meeting will be held.

اشاره به زمان:

The era in which he grew up was tumultuous.
That was the year in which we first met.

جملات رسمی یا نوشتاری:
در موارد نوشتاری یا رسمی، استفاده از “in which” به جای “where” یا “when” می‌تواند متن را رسمی‌تر و دقیق‌تر کند:

The decade in which the revolution occurred was marked by social change. (به جای “The decade when the revolution occurred…”)

توضیحات یا توصیفات:

He wrote a novel in which the main character travels through time.
They designed a system in which users can easily provide feedback.

جلوگیری از پایان دادن جمله با حرف اضافه:

در انگلیسی رسمی، تمایلی وجود دارد تا جملات را با حروف اضافه (prepositions) پایان ندهیم. “In which” می‌تواند در اینجا مفید باشد:

The issues on which we agree are numerous.
(به جای “The issues we agree on are numerous.”)

توجه داشته باشید که “in which” معمولاً در متون رسمی و نوشتاری بیشتر استفاده می‌شود تا گفتار روزمره. در گفتار روزمره، ممکن است از ساختارهای ساده‌تر و کوتاه‌تری استفاده شود.

گرامر in which برای ساخت جملات:

عبارت “in which” یک عبارت موصولی است که به عنوان یک جایگزین رسمی‌تر برای “where” یا “when” استفاده می‌شود، به ویژه زمانی که می‌خواهیم جلوی پایان دادن جمله با یک حرف اضافه را بگیریم یا در متون رسمیتر و دقیق‌تر.

اشاره به مکان:

ساختار: [اسم مکان] + in which + [جمله فرعی]

مثال:

The hotel in which we stayed was luxurious.
This is the room in which the documents are stored.

اشاره به زمان:

ساختار: [اسم زمان] + in which + [جمله فرعی]

مثال:

The year in which she was born was significant in history.
The day in which we first met was unforgettable.

استفاده در متون رسمی یا نوشتاری:

ساختار: [اسم یا عبارت نوشتاری] + in which + [جمله فرعی]

مثال:

This is the methodology in which we approached the problem.
The conditions in which the experiment was conducted were controlled.

جلوگیری از پایان دادن جمله با حرف اضافه:

ساختار: [اسم] + on/for/about… + which = [اسم] + in which + [جمله فرعی]

مثال:
The topics on which he lectured were advanced.
(به جای “The topics he lectured on were advanced.”)

The reasons for which she declined the offer remain unknown.
(به جای “The reasons she declined the offer for remain unknown.”)

در کل، “in which” معمولاً برای ایجاد یک ساختار جمله فرعی استفاده می‌شود که به یک جمله یا اسم قبل از آن مرتبط است. در حالی که این عبارت در نوشته‌های رسمی و علمی متداول است، در گفتار روزمره ممکن است مردم از ساختارهای ساده‌تر و کمتر رسمی استفاده کنند.

 

کاربرد ساختار مثال
اشاره به مکان [اسم مکان] + in which + [جمله فرعي] The hotel in which we stayed was luxurious.
اشاره به زمان [اسم زمان] + in which + [جمله فرعي] The year in which she was born was significant in history.
استفاده در متون رسمي [اسم يا عبارت نوشتاري] + in which + [جمله فرعي] This is the methodology in which we approached the problem.
جلوگيري از پايان دادن جمله با حرف اضافه [اسم] + on/for/about… + which = [اسم] + in which + [جمله فرعي] The topics on which he lectured were advanced.

کاربرد های in which در ساخت جملات ساده و پرسشی:

عبارت “in which” به عنوان یک عبارت موصولی در انگلیسی استفاده می‌شود و می‌تواند در جملات ساده و پرسشی مورد استفاده قرار گیرد. در زیر به بررسی کاربرد‌های مختلف این عبارت در هر دو نوع جمله می‌پردازیم:

جملات ساده:
اشاره به مکان:

This is the house in which I grew up.
They visited the museum in which the famous painting is displayed.

اشاره به زمان:

1999 was the year in which he got his first job.
Monday is the day in which we have our weekly meetings.

جلوگیری از پایان دادن جمله با حرف اضافه:

There are many topics on which we can write.
She has several reasons for which she won’t attend the party.

جملات پرسشی:
اشاره به مکان:

Which is the room in which you had the meeting?
Is that the park in which they held the concert?

اشاره به زمان:

Which was the month in which they went on vacation?
Was 2015 the year in which you graduated?

جلوگیری از پایان دادن جمله با حرف اضافه:

What are the topics on which you’ll be lecturing?
Are there any reasons for which he might refuse the offer?

استفاده از “in which” برای اشاره به مکان یا زمان، به ویژه در متون نوشتاری یا رسمی، رایج‌تر است. در گفتار روزمره، اغلب از “where” یا “when” به جای “in which” استفاده می‌شود، مگر در مواردی که می‌خواهیم جمله را با حرف اضافه پایان ندهیم.

دیدگاهتان را بنویسید