گرامر intensifiers

Intensifiers ها کلماتی هستند که بیان کننده افزایش شدت یک صفت یا ویژگی به شمار می روند. استفاده از این عبارات و کلمات، شدت یک صفت را افزایش می دهد. در ساخت جملات با intensifiers ها نیاز است تا گرامر intensifiers به درستی رعایت شود. چرا که استفاده از تشدید کننده ها در تعداد زیاد و یا شدت زیاد، می تواند منجر به اغراق نامطلوب در جمله شود.

گرامر intensifiers:

“Intensifiers” در زبان انگلیسی به معنای “تشدید کننده‌ها” است. این واژه‌ها در جملات استفاده می‌شوند تا معنی یک صفت یا قید را تشدید کنند. به عبارت دیگر، intensifiers می‌توانند قدرت، میزان یا شدت یک صفت یا قید را افزایش دهند.
برخی از intensifiers متداول عبارتند از:

very
really
so
quite
absolutely
utterly
completely
totally

برای مثال:

She is very tall.
I am really tired.
The movie was so boring.
His performance was absolutely fantastic.

به طور کلی، انتخاب مناسب intensifier به معنی و زمینه جمله وابسته است. بعضی از intensifiers بیشتر با قیدها سازگارند، در حالی که بعضی دیگر بیشتر با صفت‌ها مطابقت دارند. همچنین، بعضی از آن‌ها در زبان رسمی و یا نوشتاری مناسب‌تر هستند، در حالی که بعضی دیگر در زبان محاوره‌ای یا غیررسمی به کار می‌روند.

همچنین توجه داشته باشید که استفاده بی‌رویه از intensifiers می‌تواند معنی جمله را افراطی یا ناموزون کند، بنابراین استفاده مناسب و موزون از آن‌ها مهم است.

intensifiers گرامر در ساخت جملات:

Intensifiers در گرامر انگلیسی به واژه‌هایی اطلاق می‌شود که برای تشدید یا تاکید بر یک صفت یا قید به کار می‌روند. به طور کلی، این واژه‌ها معنی صفت یا قید مربوطه را قوی‌تر می‌کنند. در ادامه، ساختار استفاده از آن‌ها در جملات و مثال‌هایی را می‌بینید:
صفت‌ها:
وقتی از یک intensifier با یک صفت استفاده می‌شود، این تشدید کننده معمولاً قبل از صفت قرار می‌گیرد.

مثال:

He is very smart.
The book was incredibly interesting.
Her dress is absolutely beautiful.

قیدها:
وقتی از یک intensifier با یک قید استفاده می‌شود، این تشدید کننده معمولاً قبل از قید قرار می‌گیرد.

مثال:

She sings really well.
He runs incredibly fast.
They work absolutely hard.

برخی از Intensifiers رایج:

very
really
quite
pretty (محاوره‌ای)
absolutely
completely
totally
thoroughly
utterly
so
especially
particularly

نکات:
So و Such: از “so” قبل از صفت‌ها یا قیدها و از “such” قبل از [صفت + اسم] استفاده می‌شود.

The movie was so good.
It was such a good movie.

بعضی از intensifiers فقط با صفت‌ها یا قیدهای خاصی سازگار هستند. به عنوان مثال، “utterly” معمولاً با صفت‌هایی که معنی مثبت یا منفی قوی دارند استفاده می‌شود.

The movie was utterly terrible.
Her performance was utterly amazing.

استفاده زیاد از intensifiers می‌تواند جمله را افراطی یا غیرطبیعی کند، پس بهتر است به طور محدود و مناسب از آن‌ها استفاده کنید.

برخی از intensifiers ممکن است در موقعیت‌های خاصی معنی متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال، “pretty” در امریکا معمولاً به معنی “تا حدودی” استفاده می‌شود، در حالی که در بریتانیا ممکن است معنی “خیلی” یا “بسیار” داشته باشد.

 

Intensifier معني نمونه استفاده
Very خيلي، بسيار She is very tall.
Really واقعاً، خيلي I’m really hungry.
Quite تا حدودي (بريتانيا)، خيلي (امريکا) The test was quite difficult.
So خيلي، به حدي The book is so interesting.
Absolutely کاملاً، بي‌پرده The show was absolutely fantastic.
Utterly کاملاً، بطور مطلق The scene was utterly breathtaking.
Pretty تقريباً (امريکا)، خيلي (بريتانيا) The movie was pretty good.

هر کدام از intensifiers ها در چه شرایطی به کار برده می شوند:

Intensifiers برای تشدید یا تاکید بر یک صفت یا قید استفاده می‌شوند، اما هر یک از آن‌ها ممکن است در شرایط مختلف یا با صفت‌ها یا قیدهای مختلف به کار رود. در اینجا شرایط و مواقع استفاده از برخی از intensifiers رایج را بررسی می‌کنیم:

Very: این کلمه یکی از معمول‌ترین intensifiers است و با بسیاری از صفت‌ها و قیدها می‌آید.

He’s very tall.
She runs very quickly.

Really: مانند “very” استفاده می‌شود ولی گاهی اوقات بیشتر در مکالمات روزمره به کار می‌رود.

I’m really hungry.
They really like the movie.

Quite: در بریتانیا، “quite” معمولاً به معنای “تا حدودی” استفاده می‌شود، اما در امریکا معنای “خیلی” می‌دهد.

The test was quite difficult
(بریتانیا: تست تا حدودی سخت بود)

The test was quite difficult
(امریکا: تست خیلی سخت بود)

So و Such: “So” قبل از صفت‌ها یا قیدها و “such” قبل از [صفت + اسم] می‌آید.

The book is so interesting.
It’s such an interesting book.

Absolutely و Completely: این دو intensifier غالباً با صفت‌هایی که نیاز به تشدید قوی دارند یا صفت‌های بدون درجات (non-gradable adjectives) استفاده می‌شوند.

The show was absolutely fantastic.
The room is completely dark.

Utterly: معمولاً با صفت‌هایی که معنی مثبت یا منفی قوی دارند استفاده می‌شود.

The movie was utterly terrible.
The scene was utterly breathtaking.

Pretty: در امریکا، “pretty” معمولاً به معنی “تا حدودی” استفاده می‌شود، در حالی که در بریتانیا ممکن است معنی “خیلی” یا “بسیار” داشته باشد. غالباً در زبان محاوره‌ای استفاده می‌شود.

The movie was pretty good
(تقریباً خوب بود)

با این حال، باید توجه داشت که استفاده از intensifiers باید متناسب با موقعیت و زمینه مخاطب باشد. استفاده زیاد از آن‌ها می‌تواند باعث افراط یا ایجاد معنی غیرطبیعی در جمله شود.

دیدگاهتان را بنویسید