گرامر may و might

آموزش گرامر may و might .

گرامر may و might – تفاوت این دو فعل کمکی در چیست ؟

برای بیان احتمال در زمان حال و آینده از may و maight  ( شاید ) استفاده می شود .

امروزه از نظر کاربرد تفاوتی بین این دو فعل وجود ندارد و می توان هر کدام را به کار برد .

مثال هایی از گرامر may و might

I’m not sure where to go for my vacation but I may/ might go to Bermuda (= Perhaps I will go. )

مطمئن نیستم برای تعطیلات کجا می خواهم بروم اما شاید بروم برمودا

Bob is not doing well at school. He may/ might fail his exams. ( Perhaps he will fail. )

باب در مدرسه پیشرفت خوبی ندارد . ممکن است در امتحانش مردود شود

Whose is the wallet ? I don’t know . It may/might be John’s .

این کیف پول مال کیست ؟ نمیدانم شاید مال جان باشد

گرامر may و might – شکل منفی این دو فعل modal

در شکل منفی از may not و might not استفاده می شود .

I’m not feeling well. I may not/ might not go to work tomorrow .

حالم خوب نیست . شاید فردا سرکار نروم

گرامر بیان احتمال در زبان انگلیسی

برای بیان احتمال در حال و آینده از could نیز استفاده می شود . could بیانگر احتمال ضعیف است .

Your story could be true but I don’t believe it .

شاید داستان تو راست باشد اما من آن را باور نمی کنم

Whose is this wallet ? I don’t know . It could be John’s

این کیف مال کیست ؟ نمیدانم شاید مال جان باشد


در انگلیسی محاوره ای و غیر رسمی برای بیان احتمال در آینده از کلمه maybe ( شاید ) در اول جمله استفاده می شود .

در این حالت فعل اصلی جمله به همراه will یا won’t به کار می رود .

I’m not sure that he’ll come . Maybe he’ll come, maybe he won’t.

مطمئن نیستم که بیاید ، شاید بیاید ، شاید نیاید

برای بیان احتمال زیاد ( high probability ) از will probably ( به احتمال زیاد ) استفاده می شود .

I’m not sure what I’m going to study but I’ll probably choose chemical engineering.

هنوز مطمئن نیستم چه رشته ای را می خواهم بخوانم ولی به احتمال زیاد مهندسی شیمی را انتخاب خواهم کرد

The weather isn’t very good today. It will probably rain.

امروز هوا چندان خوب نیست . احتمالا باران خواهد بارید

در شکل منفی از probably won’t استفاده می شود .

Mary is very busy today. she probably won’t come with us .

مری امروز خیلی گرفتار است . به احتمال زیاد با ما نخواهد بود

فعل دیگری که برای بیان احتمال در آینده به کار می رود be likely to ( احتمالا ) می باشد .

Our team isn’t very good. We’re not likely to win .

تیم ما چندان خوب نیست. احتمال ندارد که برنده شویم

برای بیان احتمال در گذشته از may/ might have p.p. استفاده می شود . از این ساختار هنگامی استفاده می کنیم که بخواهیم بگوییم امکان دارد عملی در گذشته انجام شده باشد .

I can’t find my keys. I may have left them in my office .

می توانم کلید هایم را پیدا کنم . شاید آن ها را در دفترم جا گذاشته باشم

از ساختار could have p.p نیز می توان برای احتمال در گذشته استفاده کرد . could بیانگر احتمال ضعیف است .

Bob didn’t come to the meeting. He could have forgotten all about it.

باب در جلسه حاضر نشد . ممکن است کاملا فراموش کرده باشد ( به احتمال ضعیف )

تفاوت مهم در منفی کردن افعال کمکی may و might

به تفاوت مهمی که در شکل منفی این افعال وجود دارد توجه نمایید .

may/might not have p.p بیانگر آنست که احتمالا عمل در گذشته انجام نشده ولی couldn’t have P.P بیانگر آنست که امکان ندارد یا غیر ممکن است که عمل در گذشته انجام شده باشد .

David may not have caught the rain. I think he missed it.

امکان ندارد دیوید به قطار نرسیده باشد. گمان کنم قطار را از دست داده باشد

David couldn’t have gotten on the train because it doesn’t run on Sundays.

غیر ممکن است که دیوید سوار قطار شده باشد چون که روز های یکشنبه قطار تعطیل است

may and might exercises

دیدگاهتان را بنویسید