گرامر mine

Mine در انگلیسی در معنای متعدد دارد. در صورتی که از نظر گرامری به ان پرداخته شود، در دسته ضمایر قرار داشته و ضمیر مالکیت محسوب می شود. گرامر mine به این صورت است که نشان دهنده تعلق چیزی به “من” است.

گرامر mine:

ضمیر “mine” در زبان انگلیسی یک ضمیر ملکی است که برای اشاره به مالکیت یا ارتباط با شخص صحبت کننده (گوینده) استفاده می‌شود. در اینجا ساختار و مفهوم آن را بررسی می‌کنیم:

مفهوم:
مالکیت یا ارتباط: “Mine” به معنای “مال من” یا “متعلق به من” است و برای نشان دادن مالکیت یا ارتباط با شخص صحبت‌کننده استفاده می‌شود.

ساختار:
ضمیر ملکی مستقل (Independent Possessive Pronoun): “Mine” به عنوان یک ضمیر ملکی مستقل عمل می‌کند، به این معنا که به تنهایی می‌تواند به عنوان جایگزینی برای یک اسم همراه با ضمیر ملکی “my” به کار رود. در این حالت، نیازی به اسم پس از آن نیست.

مثال: This book is mine.
(این کتاب مال من است)

برخورد با صفت‌ها: اگرچه کمتر رایج است، “mine” می‌تواند همراه با صفت‌ها به کار رود تا یک خصوصیت خاص را بیان کند.

That’s a friend of mine.
(آن یکی از دوستان من است)

استفاده در پاسخ‌ها: “Mine” می‌تواند به تنهایی به عنوان یک پاسخ به یک سوال یا اظهار نظر به کار برود، وقتی که اشیاء یا موجوداتی که به آنها اشاره شده است قبلاً معلوم هستند.

مثال:

Person A: Whose pen is this?
(این خودکار مال کیست؟)

Person B: It’s mine.
(مال من است)

توجه به تفاوت با “my”: مهم است که تفاوت میان “mine” و “my” را در نظر بگیرید. “My” یک ضمیر ملکی وابسته است که قبل از اسم می‌آید، در حالی که “mine” می‌تواند به تنهایی به عنوان یک ضمیر ملکی مستقل به کار رود.

مثال: My book is on the table. / The book on the table is mine.
(کتاب من روی میز است / کتابی که روی میز است مال من است)

mine گرامر در جملات:

ضمیر ملکی “mine” یک ضمیر ملکی مستقل است. این به این معناست که از آن به تنهایی استفاده می‌شود و نیازی به اسم پس از آن نیست. در زیر نحوه استفاده و ساخت جملات با “mine” را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

جملات افعالی با “mine”:

ساخت: Subject + be verb (am, is, are, was, were) + mine

مثال: This book is mine.
ترجمه: این کتاب مال من است

جملات منفی با “mine”:

ساخت: Subject + be verb (am, is, are, was, were) + not + mine

مثال: That pen isn’t mine.
ترجمه: آن خودکار مال من نیست

سوالی با “mine”:

ساخت: Be verb (am, is, are, was, were) + Subject + mine?

مثال: Is this laptop mine?
ترجمه: آیا این لپ‌تاپ مال من است؟

استفاده “mine” با صفت‌ها:

می‌توان “mine” را با صفت‌ها استفاده کرد تا یک خصوصیت یا ویژگی معین را نشان دهد.

مثال: He’s an old friend of mine.
ترجمه: او یکی از دوستان قدیمی من است

پاسخ به سوالات با “mine”:

وقتی کسی سوالی در مورد مالکیت می‌پرسد، می‌توان با “mine” پاسخ داد.

مثال:

Person A: Whose coat is this?
Person B: It’s mine.
ترجمه:
الف: این کت مال کی است؟
ب: مال من است

استفاده در جملات پیچیده:

مثال: The house with the blue door is mine.
ترجمه: خانه با درب آبی مال من است

هنگام استفاده از “mine”، مهم است به یاد داشته باشید که آن به تنهایی می‌تواند جای یک اسم را بگیرد و نیازی به وجود اسم پس از آن نیست. از طرفی، اگر قصد داشته باشید از ضمیر ملکی وابسته استفاده کنید، باید از “my” استفاده کنید.

 

نوع استفاده مثال ترجمه
جملات افعالي This book is mine. اين کتاب مال من است.
جملات منفي That pen isn’t mine. آن خودکار مال من نيست.
سوالي Is this laptop mine? آيا اين لپ‌تاپ مال من است؟
استفاده با صفت‌ها He’s an old friend of mine. او يکي از دوستان قديمي من است.
پاسخ به سوالات It’s mine. مال من است.
جملات پيچيده The house with the blue door is mine. خانه با درب آبي مال من است.

نکات مهم و استثناها در استفاده گرامری از mine:

ضمیر ملکی “mine” نقش‌های خاصی در زبان انگلیسی دارد و استفاده از آن نسبتاً ساده است. با این حال، برخی نکات مهم و استثناها وجود دارد که می‌تواند به فهم بهتر این ضمیر کمک کند:

“Mine” به تنهایی استفاده می‌شود: در مقایسه با ضمیر ملکی “my” که قبل از اسم استفاده می‌شود (مانند “my book”), “mine” به تنهایی استفاده می‌شود و نیازی به اسم پس از آن نیست.

مثال: This is my book. → This book is mine.

استثنا با استفاده از صفت‌ها: اگرچه “mine” معمولاً به تنهایی استفاده می‌شود، در برخی موارد می‌توان آن را با صفت‌ها به کار برد.

مثال: He’s an old friend of mine.

فقط برای اشیاء ملکی: “Mine” فقط و فقط برای نشان‌دادن مالکیت استفاده می‌شود. از آن برای نشان‌دادن مکان، عمل، یا هر نوع وابستگی غیرملکی استفاده نمی‌شود.

“Mine” نباید با “of” متصل شود: در انگلیسی نباید گفته شود “of mine book”. در عوض، باید گفته شود “my book” یا “the book is mine”.

موارد مشابه با سایر ضمایر ملکی مستقل: همانند “mine”, سایر ضمایر ملکی مستقل مانند “yours”, “hers”, “his”, “ours”, و “theirs” به طور مشابهی به کار می‌روند.

تفاوت با “mind”: مراقب باشید “mine” را با “mind” (که به معنی “ذهن” یا به عنوان فعل به معنی “پروا کردن” استفاده می‌شود) اشتباه نگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید