گرامر object pronoun

در زبان انگلیسی، ضمیرهای مفعولی یا ضمیرهای موصولی که معمولاً به آنها “object pronouns” گفته می‌شود، در مواقعی استفاده می‌شوند که به عنوان مفعول جمله عمل کنند یا بعد از حروف اضافه قرار بگیرند. در ادامه به توضیح گرامر object pronoun پرداخته شده است.

گرامر object pronoun :

در زبان انگلیسی، “object pronouns” یا ضمایر مفعولی به جای اسم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند وقتی آنها به عنوان یک مفعول در جمله عمل می‌کنند. ضمایر مفعولی در پاسخ به سوالاتی که با “whom” شروع می‌شوند یا وقتی که اسم یا ضمیر به عنوان مفعول فعل یا پیشینه افعالی مثل “to” یا “for” استفاده می‌شود، به کار می‌روند.
مثال‌ها:

She loves him.
(او از او خوشش می‌آید)

Can you help me?
(می‌توانی به من کمک کنی؟)

I will send her the letter.
(من نامه را به او خواهم فرستاد)

He spoke to them about the issue.
(او در مورد موضوع با آنها صحبت کرد)

They are looking for us.
(آنها به دنبال ما هستند)

همانطور که از مثال‌ها مشخص است، ضمایر مفعولی برای نشان دادن مفعول یا هدفی که فعل بر روی آن اثر می‌کند، استفاده می‌شوند.

گرامر object pronoun در انگلیسی:

با کمال میل! در زبان انگلیسی، ضمیرهای مفعولی یا ضمیرهای موصولی که معمولاً به آنها “object pronouns” گفته می‌شود، در مواقعی استفاده می‌شوند که به عنوان مفعول جمله عمل کنند یا بعد از حروف اضافه قرار بگیرند.

برای مثال:

I see her.
This gift is for you.
She is speaking to him.

لیست ضمیرهای مفعولی:

Me: به معنی “من” – “She called me.”
You: به معنی “تو” – “I saw you.”
Him: به معنی “او” (برای مذکر) – “She spoke to him.”
Her: به معنی “او” (برای مونث) – “I helped her.”
It: به معنی “آن” (برای اشیاء یا حیوانات) – “The cat chased it.”
Us: به معنی “ما” – “They joined us.”
You: به معنی “شما” (در جمع) – “We informed you.”
Them: به معنی “آنها” – “You met them.”

توجه: ضمیر “you” به همان شکل در موارد تک و جمع به کار می‌رود.

تمام ضمیرهای مفعولی در موارد زیر می‌توانند استفاده شوند:

به عنوان مفعول فعل: “She loves him.”

بعد از حروف اضافه: “She is sitting next to him.”

ضمير موضوعي (Subject Pronoun) ضمير مفعولي (Object Pronoun)
I me
you you
he him
she her
it it
we us
they them

نکات مهم در استفاده از object pronoun:

در اینجا نکات مهم در مورد استفاده از ضمیرهای مفعولی (object pronouns) در زبان انگلیسی را مرور می‌کنیم:

موقعیت: ضمیرهای مفعولی عمدتاً به عنوان مفعول فعل یا بعد از حروف اضافه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مثال برای مفعول فعل: I love her.

مثال بعد از حرف اضافه: She is sitting beside him.

ضمیر “it”: ضمیر “it” غالباً برای اشیاء و گاهی برای حیوانات به کار می‌رود. در زبان انگلیسی، از “it” نسبت به نوع جنسیتی استفاده نمی‌شود (مثل او مذکر یا او مونث در فارسی)، مگر اینکه جنسیت حیوان معلوم باشد.

مثال: The book? I read it.

ضمیر “you”: این ضمیر برای شخص دوم هم در مفرد و هم در جمع یکسان است.

مثال: I told you (to one person or to multiple people).

مواقعی که نباید از ضمیر مفعولی استفاده کرد: وقتی یک فعل نیازی به مفعول نداشته باشد (یعنی فعل بی‌مفعول باشد) نباید از ضمیر مفعولی استفاده کرد.

نادرست: She disappeared her.
درست: She disappeared.

بعد از فعل‌هایی مانند “be”: وقتی ضمیر به عنوان مکمل (complement) بعد از فعل‌هایی مانند “be” می‌آید، باید از ضمیر فاعلی استفاده کرد.

نادرست: The winner is me.
درست: The winner is I.

در مقایسه‌ها: در مقایسه‌ها وقتی از “than” یا “as” استفاده می‌شود، گاهی از ضمیر فاعلی استفاده می‌شود.

مثال: She is as tall as I (not me).

استفاده به مانند ملکی: در انگلیسی نباید ضمیرهای مفعولی را با ضمیرهای ملکی (مثل my, your, his, her, its, our, their) اشتباه کرد.

استثناهای استفاد از object pronoun:

استفاده از ضمیرهای مفعولی (object pronouns) در انگلیسی به نظر می‌رسد ساده باشد، اما برخی استثناها و جزئیات وجود دارد که بهتر است از آن‌ها آگاه باشید:

بعد از فعل “be”: در انگلیسی محاوره‌ای، گاهی پس از فعل “be” از ضمیر مفعولی استفاده می‌شود، اما در زبان انگلیسی رسمی و صحیح، پس از فعل “be” باید از ضمیر فاعلی استفاده کرد.

محاوره‌ای: It’s me.
رسمی: It is I.

در مقایسه با “than” یا “as”: در موارد مقایسه‌ای با استفاده از “than” یا “as”، هر دو شکل ضمیر فاعلی و مفعولی می‌تواند استفاده شود، اما ضمیر فاعلی غالباً در انگلیسی رسمی‌تر به نظر می‌رسد.

مثال با ضمیر فاعلی: She is taller than he.

مثال با ضمیر مفعولی: She is taller than him.

با حروف اضافه مانند “between” یا “except”: وقتی حروف اضافه بیان‌کننده مقایسه هستند، هم ضمیر فاعلی و هم ضمیر مفعولی می‌تواند استفاده شود.

مثال: Nobody knows the secret except I/me.
مثال دیگر: The prize will be divided between you and I/me.

در پاسخ‌های کوتاه: در جواب‌های کوتاه به سوالات، غالباً از ضمیر مفعولی استفاده می‌شود، حتی وقتی منطقاً از ضمیر فاعلی استفاده باید شده باشد.

مثال: Who wants ice cream? – Me!

وقتی که دو مفعول وجود دارد: وقتی دو مفعول داریم و یکی از آن‌ها ضمیر است، ممکن است از ضمیر فاعلی به جای ضمیر مفعولی استفاده شود، خصوصاً وقتی از نظر تاکیدی می‌خواهیم بر روی یکی از مفاعول‌ها تاکید داشته باشیم.

مثال: She gave John and I a gift.
(به جای “John and me”)

دیدگاهتان را بنویسید