گرامر obligation and prohibition

obligation and prohibition گرامری در انگلیسی است که اجبار در مفهوم را توضیح می دهد. Obligation به معنی اجبار و prohibition به معنای منع کردن است. گرامر obligation and prohibition در ساخت جملات نیازمند رعایت قوانین مشخصی است که در زیر، به ان ها پرداخته شده است.

گرامر obligation and prohibition:

“Obligation” و “prohibition” در زبان انگلیسی به معانی اجبار و منع اشاره دارند. برای بیان این دو مفهوم، زبان انگلیسی از ساختارها و فعل‌های خاصی استفاده می‌کند. در زیر به توضیح آن‌ها پرداخته‌ام:

Obligation (اجبار):

must / have to:

I must finish my work today.
You have to wear a helmet when you ride a bike.

need to:

We need to book the tickets before they get sold out.

توجه: “must” بیشتر برای بیان احساس شخصی از اجبار استفاده می‌شود، در حالی که “have to” و “need to” معمولاً برای بیان اجبارهای خارجی یا واقعیت‌های ضروری استفاده می‌شوند.

Prohibition (منع):

Must not:

You must not smoke in hospitals.
(یعنی این کار را نباید انجام دهید)

can’t / cannot:

You can’t park here.
(یعنی این کار ممنوع است)

not allowed to:

You are not allowed to use the swimming pool after 10 pm.

prohibited / forbidden:

Mobile phones are prohibited during the examination.
It’s forbidden to take photographs in the museum.

در موارد اجبار و منع، معمولاً مفهوم جمله، زمینه گفت‌وگو، و موقعیت‌های خاص تعیین‌کننده این است که از کدام فعل یا ساختار استفاده شود. برخی از این فعل‌ها در برخی موقعیت‌ها ممکن است معانی مشابه یا همپوشانی داشته باشند، اما همواره تفاوت‌های ریزی در استفاده و معنا وجود دارد.

گرامر obligation به طور کامل:

بیان اجبار یا “obligation” در انگلیسی با استفاده از چندین ساختار و فعل امکان‌پذیر است. در زیر گرامر این مفهوم را بررسی می‌کنیم:

must:

must برای بیان اجبار شدید در انگلیسی استفاده می‌شود.

You must submit the assignment by Friday.
She must apologize for her behavior.

have to:

have to برای بیان اجبارهایی که از عوامل خارجی ناشی می‌شوند، مانند قوانین یا وضعیت‌های مشخص، استفاده می‌شود.

I have to wear glasses when I read.
They have to pay their taxes every year.

need to:

این فعل برای بیان نیاز یا اجبار کم‌تر شدید به کار می‌رود.

We need to buy some milk on the way home.
She needs to study if she wants to pass the test.

should / ought to:

should و ought to برای اجبارهای کم‌تر شدید و پیشنهادات استفاده می‌شوند.

You should brush your teeth twice a day.
He ought to apologize.

be supposed to:

این ساختار برای ارائه انتظارات یا آنچه که قرار است انجام شود، استفاده می‌شود.

The train is supposed to arrive at 3 pm.
You are not supposed to use your phone during the meeting.

تفاوت‌ها:

 • must بیانگر احساس شخصی نسبت به وظیفه یا اجبار است.
 • have to معمولاً بیانگر اجبارهایی است که بر اثر عوامل خارجی به وجود می‌آیند.
 • need to مواردی است که مطلوب است انجام شوند، اما لزوماً اجبار شدیدی ندارند.
 • should و ought to معمولاً برای پیشنهادات یا نصیحت‌ها به کار می‌روند.
 • be supposed to انتظار یا نرم‌های رفتاری را نشان می‌دهد.

در طول زمان، ممکن است استفاده از این فعل‌ها و ساختارها در موقعیت‌های مختلف تغییر کند، و همیشه استفاده از متون و منابع به روز می‌تواند کمک کند به بهتر فهمیدن چگونگی استفاده از آن‌ها در انگلیسی مدرن.

 

گرامر prohibition به طور کامل:

بیان منع یا “prohibition” در زبان انگلیسی با استفاده از چندین ساختار و فعل امکان‌پذیر است. در زیر به توضیح گرامری مربوط به این مفهوم می‌پردازیم:

mustn’t:
mustn’t برای بیان منع‌های شدید استفاده می‌شود.

You mustn’t smoke in the hospital.
They mustn’t enter the restricted area.

can’t / cannot:

can’t یا cannot نیز می‌تواند به معنای منع استفاده شود، اما معمولاً برای بیان مواردی است که مجاز نیستند یا قادر به انجام چیزی نیستند.

You can’t park here, it’s a no-parking zone.
She can’t go out tonight, she’s grounded.

not allowed to:

این ساختار برای بیان اینکه چیزی مجاز یا مقرر نیست، استفاده می‌شود.

You are not allowed to use the pool after 9 pm.
Students are not allowed to use mobile phones during the exam.

prohibited / forbidden:

واژه‌های “prohibited” و “forbidden” می‌توانند به تنهایی یا با ساختار “be prohibited/forbidden from doing something” استفاده شوند.

Smoking is prohibited in this area.
Visitors are forbidden from touching the artwork.

no + gerund/verb-ing:

این ساختار برای بیان اینکه کاری نباید انجام شود استفاده می‌شود.

No smoking in this building.
No diving in the shallow end of the pool.

توضیحات:

 • mustn’t بیانگر منع شدید و قاطع است. این یعنی انجام یک کار ممنوع است.
 • can’t/cannot می‌تواند به دلایل مختلف، از جمله منع، استفاده شود.
 • not allowed to و prohibited/forbidden معمولاً در مکان‌های عمومی یا برای قوانین خاص استفاده می‌شوند.
 • no + gerund/verb-ing معمولاً در اشارات و تابلوهای نظم دهنده و منعی استفاده می‌شود.
  معمولاً انتخاب بین این ساختارها به میزان شدت منع، موقعیت مخصوص، یا سبک بیان وابسته است.

 

Concept Grammar Structure Description
Obligation must Used for strong personal obligations.
Obligation have to Used for obligations imposed by external factors.
Obligation should / ought to Used for less strong obligations or suggestions.
Obligation need to Used for less urgent needs or obligations.
Obligation be supposed to Used to describe what is expected or what someone should do.
Prohibition mustn’t Used for strong prohibitions.
Prohibition can’t / cannot Used for things that are not allowed or not possible.
Prohibition not allowed to Used to state something is not permitted.
Prohibition prohibited / forbidden Used to state something is strictly not permitted, often in a formal context.
Prohibition no + gerund/verb-ing Used in signs and notices to indicate something is not allowed.

دیدگاهتان را بنویسید