گرامر ought to

ought to یک عبارت مدال است که معمولاً برای ابراز توصیه، وظیفه یا احتمال استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد، معنی “ought to” نزدیک به معنی “should” است و می‌توان آن‌ها را به طور متقابل استفاده کرد. کاربرد های گرامر ought to در نشان دادن توصیه، وظیفه، احتمال و … است.

گرامر ought to:

“ought to” یک عبارت مدال (modal) در زبان انگلیسی است که معمولاً برای ابراز توصیه، وظیفه یا احتمال استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد، معنی “ought to” نزدیک به معنی “should” است و می‌توان آن‌ها را به طور متقابل استفاده کرد.

توصیه یا وظیفه: وقتی ما فکر می‌کنیم که انجام یک کار خاص خوب یا مفید است یا وقتی چیزی وظیفه یا تعهد است، می‌توانیم از “ought to” استفاده کنیم.

You ought to stop smoking.
(تو باید دود سیگار را متوقف کنی / بهتر است دود سیگار را متوقف کنی)

She ought to be home by now.
(او الان باید خانه باشد)

احتمال: برای بیان اینکه ما فکر می‌کنیم چیزی احتمالاً صحیح است یا ممکن است اتفاق بیافتد، می‌توانیم از “ought to” استفاده کنیم.

They ought to have arrived by now.
(آن‌ها الان باید رسیده باشند)

نکات گرامری:

بعد از “ought to”، فعل به شکل بنیادی (infinitive without “to”) می‌آید:

She ought to apologize.

منفی “ought to” با اضافه کردن “not” به بعد از “ought” ساخته می‌شود:

You ought not to go.

در گذشته، برای بیان اینکه کسی چیزی را در گذشته باید انجام می‌داد ولی انجام نداد، می‌توان از “ought to have” به همراه شکل سوم فعل استفاده کرد:

She ought to have called us.

به نظر می‌رسد “ought to” کمتر در امریکا نسبت به بریتانیا استفاده می‌شود، و در مواردی که از آن استفاده می‌کنند، معمولاً در ساختارهای رسمی‌تر یا کتبی است.

گرامر ought to در ساخت جملات:

“ought to” یکی از مدال‌های زبان انگلیسی است که به ویژه برای ابراز توصیه، وظیفه یا احتمال به کار می‌رود. در اینجا گرامر و نحوه‌ی ساخت جملات با “ought to” را بررسی می‌کنیم:

ساختار:
مثبت:

Subject + ought to + verb (base form) + …

He ought to study for the exam.

منفی:

Subject + ought not (oughtn’t) to + verb (base form) + …

She ought not to go out so late.

سوالی (کمتر استفاده شده و غیرمعمول است):

Ought + subject + to + verb (base form) + …?

Ought she to leave now?

استفاده‌ها:
توصیه یا وظیفه:

You ought to wear a helmet when cycling.
They ought to pay their bills on time.

احتمال یا انتظار:

She ought to be at the office by now.
They ought to have arrived already.

نکردن کاری که باید می‌کردیم:

برای بیان اینکه کاری در گذشته باید انجام می‌شد اما انجام نشده، از ساختار “ought to have + past participle” استفاده می‌کنیم.

She ought to have finished her assignment (but she didn’t).
They ought to have called us when they arrived (but they didn’t).

نکات مهم:
“ought to” در مقایسه با “should” کمی رسمی‌تر است و به ویژه در آمریکا کمتر به کار می‌رود.
“ought to” معمولاً نمی‌تواند در سوالات استفاده شود، به جز در برخی موارد رسمی یا ستایشی.
در نوع منفی، “not” بلافاصله پس از “ought” قرار می‌گیرد، ولی در گفتار محاوره‌ای، ممکن است “oughtn’t to” شنیده شود، اما این شکل کمتر رایج است.

 

ساختار نمونه توضيح
Subject + ought to + verb (base form) He ought to study. توصيه يا وظيفه
Subject + ought not to + verb (base form) She ought not to go. توصيه بر عدم انجام کاري
Ought + subject + to + verb (base form)? Ought she to leave? سوالي (کم استفاده شده و غيرمعمول)
Subject + ought to + have + past participle She ought to have finished. نکردن کاري که بايد مي‌کرديم در گذشته

مترادف های ought to در ساخت جملات، چه عبارت هایی هستند؟

“ought to” در زبان انگلیسی به معنای توصیه، وظیفه یا احتمال استفاده می‌شود. عباراتی که می‌توانند به عنوان مترادف‌هایی برای “ought to” در موقعیت‌های مختلف به کار برده شوند عبارت‌اند از:

should:

این کلمه اغلب می‌تواند به جای “ought to” استفاده شود و معنای مشابهی دارد. هر دو برای بیان توصیه‌ها، وظایف، یا چیزهایی که درست یا مناسب است استفاده می‌شوند.

You should study for the exam. = You ought to study for the exam.

had better:

این عبارت برای توصیه‌های قوی‌تر به کار می‌رود، معمولاً زمانی که عدم رعایت آن ممکن است منجر به مشکلات یا پیامدهای منفی شود.

You had better leave now if you want to catch the bus.

Could:

در برخی موارد می‌توان از “could” به عنوان یک توصیه ملطف‌تر یا یک پیشنهاد استفاده کرد.

You could try this method to solve the problem.

might want to:

این عبارت برای ارائه توصیه به شکل ملطف‌تر و غیرمستقیم به کار می‌رود.

You might want to reconsider your decision.

دیدگاهتان را بنویسید