گرامر our و their

our و their دو ضمیر ملکی در انگلیسی هستند. زمانی که ما می‌خواهیم به چیزی اشاره کنیم که متعلق به ما (سخن‌گو و دیگران) است از our استفاده کرده؛ و زمانی که می‌خواهیم به چیزی اشاره کنیم که متعلق به یک گروه سوم است از their استفاده می کنیم. همین مساله عامل تفاوت گرامر our و their است. در ادامه به بررسی دقیق گرامر our و their پرداخته شده است.

گرامر our و their:

“our” و “their” هر دو ضمایر ملکی در زبان انگلیسی هستند. در زیر معنی و توضیحات در مورد هر یک از آن‌ها آورده شده است:

our:

معنی: ما
استفاده: برای نشان‌دهنده مالکیت یا ارتباط با چیزی که متعلق به گروهی است که سخن‌گوی نیز جزو آن گروه است. به عبارت دیگر، زمانی که ما می‌خواهیم به چیزی اشاره کنیم که متعلق به ما (سخن‌گو و دیگران) است.

مثال: This is our house.
(این خانه‌ی ما است)

their:

معنی: آن‌ها
استفاده: برای نشان‌دهنده مالکیت یا ارتباط با چیزی که متعلق به گروهی دیگر (غیر از سخن‌گو) است. به عبارت دیگر، زمانی که می‌خواهیم به چیزی اشاره کنیم که متعلق به یک گروه سوم است.

مثال: This is their car.
(این ماشین آن‌ها است)

این دو ضمیر به طور ویژه می‌توانند به هنگام اشاره به مالکیت یا وابستگی به گروه‌ها یا اشخاص متعدد استفاده شوند.

 

گرامر استفاده از our در جملات:

ضمیر ملکی “our” برای نشان‌دهنده مالکیت یا ارتباط با چیزی است که متعلق به گروهی است که سخن‌گوی نیز جزو آن گروه است. در زیر گرامر استفاده از “our” در جملات را بررسی می‌کنیم:

ساختار کلی:

[our] + [اسم]

مثال‌ها:

Our teacher is very knowledgeable.
(معلم ما بسیار دانا است)

I forgot our books at home.
(کتاب‌های ما را در خانه فراموش کردم)

Our family goes on a trip every summer.
(خانواده‌ی ما هر تابستان به سفر می‌رود)

توجه:

“Our” به تنهایی به عنوان فاعل یا مفعول به کار نمی‌رود؛ بلکه حتماً قبل از یک اسم استفاده می‌شود.
نوع اسم که بعد از “our” می‌آید می‌تواند مفرد یا جمع باشد. اما “our” خود تغییر نمی‌کند.
به طور کلی، زمانی که می‌خواهیم به چیزی اشاره کنیم که متعلق به ما (سخن‌گو و دیگران) است، از “our” استفاده می‌کنیم.

گرامر استفاده از their در جملات:

ضمیر ملکی “their” برای نشان‌دهنده مالکیت یا ارتباط با چیزی است که متعلق به گروهی دیگر (غیر از سخن‌گو) است. در زیر گرامر استفاده از “their” در جملات را بررسی می‌کنیم:

ساختار کلی:

[their] + [اسم]

مثال‌ها:

Their house is at the end of the street.
(خانه‌ی آن‌ها در انتهای خیابان است)

I saw their children playing in the park.
(بچه‌های آن‌ها را دیدم که در پارک بازی می‌کنند)

Their company is one of the biggest in the country.
(شرکت آن‌ها یکی از بزرگترین‌ها در کشور است)

توجه:

مانند “our”، “their” نیز به تنهایی به عنوان فاعل یا مفعول به کار نمی‌رود و حتماً قبل از یک اسم استفاده می‌شود.
اسمی که بعد از “their” می‌آید می‌تواند مفرد یا جمع باشد، اما “their” خود تغییر نمی‌کند.
به طور کلی، زمانی که می‌خواهیم به چیزی اشاره کنیم که متعلق به یک گروه سوم (غیر از سخن‌گو) است، از “their” استفاده می‌کنیم.

 

ضمير ملکي توضيح مثال
our براي نشان‌دهنده مالکيت يا ارتباط با چيزي که متعلق به گروهي است که سخن‌گوي نيز جزو آن گروه است. This is our house.
their براي نشان‌دهنده مالکيت يا ارتباط با چيزي که متعلق به گروهي ديگر (غير از سخن‌گو) است. This is their car.

نکات مهم در استفاده از our و their:

در استفاده از ضمایر ملکی “our” و “their”، تعدادی نکته مهم وجود دارد:

انطباق با تعداد:

هر دوی “our” و “their” برای اشاره به مالکیت گروه‌ها استفاده می‌شوند و هر دو می‌توانند با اسم‌های مفرد یا جمع به کار بروند، ولی خود ضمایر تغییر نمی‌کنند.
مثال:

Our dog (سگ ما)
Our dogs (سگ‌های ما)
Their cat (گربه آن‌ها)
Their cats (گربه‌های آن‌ها)

وابستگی به سخن‌گو:

“our” برای مواردی استفاده می‌شود که سخن‌گوی خودش و دیگران را در نظر دارد.
“their” زمانی استفاده می‌شود که به مالکیت گروهی اشاره شود که سخن‌گو در آن نیست.
استفاده در جملات با فاعل جمع:

هنگامی که فاعل یک جمله جمع باشد و مالکیت آن گروه نیاز به بیان داشته باشد، از “our” یا “their” استفاده می‌شود.
مثال:

We love our country.
(ما از کشورمان خوشمان می‌آید)

They visit their grandparents every week.
(آن‌ها هر هفته از پدر و مادر بزرگشان بازدید می‌کنند)

استفاده با انواع اسم‌ها:

هر دوی “our” و “their” با اسم‌های ملکی، مادی، فکری، یا هر نوع اسم دیگری می‌توانند به کار بروند.
مثال:

Our thoughts (افکار ما)
Their belongings (وسایل آن‌ها)

به خاطر داشته باشید که هر دوی “our” و “their” ضمایر ملکی هستند و معمولاً قبل از اسم‌ها قرار می‌گیرند تا مالکیت یا وابستگی را نشان بدهند.

دیدگاهتان را بنویسید