گرامر participial adjectives

participial adjectives ها در انگلیسی به معنی صفت های شرکتی هستند. این صفت ها با افزوده شدن انواعی خاص از پسوند تشکیل شده اند. با استفاده از گرامر participial adjectives در حالت صحیح، می توان به توصیف وضعیت ها پرداخت.

گرامر participial adjectives:

“Participial adjectives” یا صفت‌های شرکتی در زبان انگلیسی صفت‌هایی هستند که از افعال به وسیله‌ی اضافه کردن پسوندها شکل گرفته‌اند. به طور معمول، این صفت‌ها از اشکال شرکتی حال (present participle) یا شرکتی گذشته (past participle) افعال ساخته شده‌اند. این صفت‌ها معمولاً حس یا وضعیت را توصیف می‌کنند.

Present Participle (شرکتی حال): -ing

این نوع صفت‌ها احساس یا واکنش به چیزی را نشان می‌دهد.

مثال:

The movie was boring.
(فیلم خسته‌کننده بود)

The crying baby is in the next room.
(کودک گریان در اتاق کناری است)

Past Participle (شرکتی گذشته): -ed (برای بسیاری از افعال منظم)

این صفت‌ها معمولاً حالت یا احساس فرد یا چیزی را نشان می‌دهد.

مثال:

She was tired after the long journey.
(او پس از سفر طولانی خسته شد)

The window is broken.
(پنجره شکسته است)

نکته مهم:
گاهی اوقات، این صفت‌ها ممکن است به نظر مشابه بیایند، اما معنی‌های مختلفی دارند:

bored vs. boring:

“I am bored.”
(من خسته شده‌ام)

“The lecture is boring.”
(سخنرانی خسته‌کننده است)

excited vs. exciting:

“I am excited about the trip.”
(من از سفر هیجان‌زده‌ام)

“It’s an exciting trip!”
(این یک سفر هیجان‌انگیز است)

در توضیحات بالا، “bored” و “excited” حالت یا احساس فرد را نشان می‌دهند، در حالی که “boring” و “exciting” خصوصیات یا ویژگی‌های چیز یا موقعیت مورد نظر را توصیف می‌کنند.

به هنگام استفاده از صفت‌های شرکتی، مهم است تفاوت بین این دو نوع صفت را در نظر گرفته و از آن‌ها به طور صحیح استفاده کنید.

participial adjectives گرامر برای استفاده در جملات:

صفت‌های شرکتی یا “participial adjectives” در زبان انگلیسی از افعال به وسیله افزودن پسوندهای شرکتی حال (-ing) و شرکتی گذشته (-ed یا دیگر اشکال غیرمنظم) ساخته می‌شوند. آن‌ها معمولاً حالت یا احساسات را نشان می‌دهند.

1. استراکچر برای صفت‌های مشتق شده از شرکتی حال (-ing):
اسم+صفت با پسوند-ing

The dancing girl is my sister.
(دختر رقصان من است)

We watched the rising sun.
(ما به خورشید طلوع کننده نگاه کردیم)

استراکچر برای صفت‌های مشتق شده از شرکتی گذشته (-ed یا اشکال غیرمنظم):
اسم+صفت با پسوند- یا شکل غیر منظم ed

She’s a worried mother.
(او یک مادر نگران است)

There’s a broken window in the kitchen.
(یک پنجره شکسته در آشپزخانه وجود دارد)

توجه به تفاوت معنایی:
بسیار مهم است که تفاوت بین این دو نوع صفت را شناسایی کنید. گاهی اوقات، یک فعل می‌تواند دو صفت با دو معنای مختلف داشته باشد:

tiring (خسته‌کننده): This is a tiring job. (این یک کار خسته‌کننده است)

tired (خسته): I am tired. (من خسته‌ام)

یا

confusing (گیج‌کننده): This puzzle is confusing. (این پازل گیج‌کننده است)

confused (گیج): I am confused. (من گیج‌ام)

در مثال‌های فوق، صفت با پسوند “-ing” خصوصیت یا ویژگی چیزی را نشان می‌دهد، در حالی که صفت با پسوند “-ed” حالت یا احساس فرد را توصیف می‌کند.

نکته‌های مهم:
صفت‌های شرکتی می‌توانند قبل از اسم‌ها یا بعد از فعل‌های لینکی مانند “be” قرار بگیرند.
صفت‌های شرکتی نمی‌توانند مستقیماً قبل از فعل قرار بگیرند. به همین دلیل “I am boring” با معنای “من می‌خوابم” نادرست است. در عوض، می‌بایست بگوییم “I am bored” با معنای “من خسته‌ام”.

 

نوع استراکچر مثال معني مثال
شرکتي حال (-ing) [اسم] + [صفت با پسوند -ing] The dancing girl دختر رقصان
شرکتي حال (-ing) [اسم] + [صفت با پسوند -ing] The rising sun خورشيد طلوع کننده
شرکتي گذشته (-ed يا اشکال غيرمنظم) [اسم] + [صفت با پسوند -ed يا شکل غيرمنظم] A worried mother مادر نگران
شرکتي گذشته (-ed يا اشکال غيرمنظم) [اسم] + [صفت با پسوند -ed يا شکل غيرمنظم] The broken window پنجره شکسته

 

چند مثال کاربردی:
در زیر چند مثال از استفاده از “participial adjectives” یا صفت‌های شرکتی در جملات آورده‌شده است:

با استفاده از صفت‌های شرکتی حال (-ing):

I can’t watch this frightening movie.
(نمی‌توانم این فیلم ترسناک را ببینم)

The boiling water splashed onto his hand.
(آب جوشان روی دست او پاشید)

She gave us a confusing explanation.
(او توضیح گیج‌کننده‌ای به ما داد)

با استفاده از صفت‌های شرکتی گذشته (-ed یا اشکال غیرمنظم):

I was surprised to see him at the party.
(من از دیدن او در مهمانی متعجب شدم)

The news was unexpected, but we were prepared.
(خبر غیرمنتظره بود، اما ما آماده بودیم)

She looked at the broken vase with sadness.
(او با غم به گلدان شکسته نگاه کرد)

ترکیب صفت‌های شرکتی با یکدیگر:

The bored students found the lesson boring.
(دانش‌آموزان خسته، درس را خسته‌کننده یافتند)

I was amazed by the amazing performance.
(من از اجرای شگفت‌انگیز متعجب شدم)

The tired worker found the continuous noise tiring.
(کارگر خسته، صدای مداوم را خسته‌کننده یافت)

دیدگاهتان را بنویسید