گرامر preposition

حروف اضافه در انگلیسی به دسته بندی های متعددی تقسیم می شوند. این دسته بندی ها شامل حروف اضافه زمان، مکان، جهت و عبارت های حرف اضافه ای هستند. گرامر preposition  نیازمند رعایت موارد خاصی است.

گرامر preposition :

“preposition” در زبان انگلیسی به معنای “حرف اضافه” است. حروف اضافه کلمات کوچکی هستند که موقعیت، زمان، جهت، و روابط دیگر بین کلمات را مشخص می‌کنند. مثلاً کلماتی مانند “in” (در), “on” (روی), “at” (در), “with” (با), “under” (زیر), و “between” (بین) همگی حروف اضافه هستند.
برای مثال:

The book is on the table.
(کتاب روی میز است)

She arrived at 5 o’clock.
(او ساعت 5 وارد شد)

He is good with numbers.
(او در امور اعداد خوب است)

این حروف معمولاً پیش از اسم یا ضمیر می‌آیند و نقش مهمی در ترکیب جملات و بیان معنا دارند.

 

پرکاربرد ترین حروف اضافه:

گرامر استفاده از حروف اضافه (prepositions) در زبان انگلیسی به طور کامل و گسترده‌ای است. این حروف اغلب موقعیت، جهت، زمان، و دیگر روابط را بین کلمات نشان می‌دهند. اینجا به برخی از نکات کلیدی و کاربردهای پرکاربرد حروف اضافه می‌پردازیم:

حروف اضافه‌ی مکان:

in: استفاده می‌شود برای نشان دادن چیزی که داخل چیز دیگری است.

مانند: in a box, in a country

on: وقتی چیزی روی سطح چیز دیگری قرار دارد.

مانند: on the table, on the floor

under: زیر چیزی.

مانند: under the bed

above: بالاتر از چیزی بدون لمس آن.

مانند: a picture above the fireplace

below: پایین‌تر از چیزی بدون لمس آن.

مانند: the temperature below zero

 

حروف اضافه‌ی زمان:

in: برای ماه‌ها، فصل‌ها، سال‌ها، قرون، و بعضی اوقات روز.

مانند: in July, in 2022, in the morning

on: برای روزها و تاریخ‌ها.

مانند: on Monday, on my birthday

at: برای ساعت و زمان‌های خاص.

مانند: at 10 o’clock, at night

حروف اضافه‌ی جهت:

to: به سمت چیزی یا کسی.

مانند: go to school, listen to music

from: مبدا یا آغاز چیزی.

مانند: come from a meeting

towards: به سمت چیزی.

مانند: walk towards the park

حروف اضافه با فعل‌ها:

بسیاری از فعل‌ها با حروف اضافه خاص خود ترکیب می‌شوند و معنای خاصی پیدا می‌کنند:

think about: درباره چیزی فکر کردن

believe in: به چیزی اعتقاد داشتن

depend on: وابسته بودن به چیزی

حروف اضافه با صفت‌ها:

بعضی از صفت‌ها نیز با حروف اضافه ترکیب می‌شوند:

famous for: معروف به

interested in: علاقه‌مند به

good at: خوب در

حروف اضافه با اسم‌ها:

advantage of: مزیت چیزی

reason for: دلیل برای

گرامر preposition به چه صورت است:

گرامر استفاده از حروف اضافه (prepositions) در زبان انگلیسی متنوع و متعدد است. حروف اضافه معمولاً قبل از اسم یا ضمیر می‌آیند و رابطه میان کلمات جمله را نشان می‌دهند. در زیر به توضیح گرامر استفاده از حروف اضافه به تفکیک دسته‌ها می‌پردازیم:

حروف اضافه‌ی مکان:

Form: [preposition] + [noun/pronoun]

مثال: The book is on the table.

در این مثال، حرف اضافه “on” قبل از اسم “table” آمده‌است.

 

حروف اضافه‌ی زمان:

Form: [preposition] + [time expression]

مثال: I will meet you at 5 o’clock.

در این مثال، حرف اضافه “at” قبل از عبارت زمانی “5 o’clock” آمده‌است.

 

حروف اضافه‌ی جهت و حرکت:

Form: [verb] + [preposition] + [noun/pronoun]

مثال: She walked towards the market.

در این مثال، حرف اضافه “towards” بین فعل “walked” و اسم “market” قرار گرفته‌است.

 

حروف اضافه با فعل‌ها (Phrasal Verbs):

Form: [verb] + [preposition]

مثال: I am looking for my glasses.

در این مثال، فعل “looking” با حرف اضافه “for” ترکیب شده‌است تا معنی خاصی ایجاد کند.

 

حروف اضافه با اسم‌ها:

Form: [adjective/noun] + [preposition] + [noun/pronoun]

مثال: There is a need for clean water.

در این مثال، حرف اضافه “for” بین اسم‌ها “need” و “clean water” قرار گرفته‌است.

 

حروف اضافه با صفت‌ها:

Form: [adjective] + [preposition]

مثال: He is good at playing football.

در این مثال، حرف اضافه “at” بلافاصله پس از صفت “good” آمده‌است.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که حروف اضافه اغلب با فعل‌ها، صفت‌ها، یا اسم‌ها ترکیب مخصوصی دارند که باید به صورت عبارات ثابت یاد گرفته شوند. مثلاً “believe in”, “afraid of”، و “listen to” از این دسته هستند.

 

 

Preposition (حرف اضافه) مثال ترجمه
in The keys are in the bag. کليد‌ها در کيسه هستند.
on The book is on the table. کتاب روي ميز است.
at She is at the park. او در پارک است.
with I’m with my friends. من با دوستانم هستم.
under The cat is under the bed. گربه زير تخت است.
between The park is between the two buildings. پارک بين دو ساختمان است.

دیدگاهتان را بنویسید