گرامر should be

یکی از گرامر های پرکاربرد در بیان احتمالات، گرامر should be است. عبارت “Should be” یکی از ساختارهای مهم در زبان انگلیسی است. این ساختار شامل فعل کمکی “should” و فعل “be” است. با کمک این عبارت، می توان مفاهیمی همچون توقع، انتظار و احتمال، ممکن بودن و … را در جمله عنوان کرد.

گرامر should be:

“Should be” یکی از ساختارهای مهم در زبان انگلیسی است. این ساختار شامل فعل کمکی “should” و فعل “be” است و می‌تواند در موارد زیر استفاده شود:

انتظار یا پیش‌بینی:
زمانی که ما انتظار داریم چیزی به یک شیوه خاص باشد یا زمانی که ما چیزی را پیش‌بینی می‌کنیم، از “should be” استفاده می‌کنیم.

مثال: The cake should be ready in about 10 minutes.
(کیک باید در حدود 10 دقیقه آماده شود)

توصیه:
از “should be” برای نشان‌دادن آنچه که بهتر یا مناسب‌تر است استفاده می‌شود.

مثال: The files should be organized in folders.
(فایل‌ها باید در پوشه‌ها سازمان‌دهی شوند)

الزام یا وظیفه:
اگرچه “should” کمتر از “must” در موارد الزام یا وظیفه قوی است، اما برای نشان‌دادن چیزی که مناسب است یا باید انجام شود، می‌توان از آن استفاده کرد.

مثال: The students should be in class by 8 am.
(دانش‌آموزان باید تا ساعت 8 صبح در کلاس باشند)

احتمال یا فرض:
برای نشان‌دادن چیزی که احتمالاً درست است یا برای بیان یک فرض، می‌توان از “should be” استفاده کرد.

مثال: If everything goes as planned, they should be at the airport by now.
(اگر همه چیز طبق برنامه پیش رفته باشد، آن‌ها الآن باید در فرودگاه باشند)

نظر یا احساس شخصی:
برای بیان نظر یا احساس شخصی در مورد چگونگی وجود یا عمل کردن چیزی، “should be” استفاده می‌شود.

مثال: This park should be preserved for future generations.
(این پارک باید برای نسل‌های آینده حفظ شود)

در کل، “should be” یک ساختار فراوان استفاده شده در انگلیسی است که در زبان روزمره، نوشتاری و ادبی بسیار متداول است.

should be گرامر در ساخت جملات:

در زیر می‌آید توضیحات گرامری “should be” به همراه معنی مثال‌ها:

گرامر “should be” در ساخت جملات:

ساختار اصلی:
Subject + should + be + adjective/complement

مثال: The room should be clean.
معنی: اتاق باید تمیز باشد

استفاده با قید:
Subject + should + adverb + be + adjective/complement

مثال: The results should always be consistent.
معنی: نتایج باید همیشه سازگار باشند

استفاده با فعل-ing:
Subject + should + be + verb(ing)

مثال: They should be studying for their exams.
معنی: آن‌ها باید برای امتحاناتشان مطالعه کنند

استفاده با قید + فعل-ing:
Subject + should + adverb + be + verb(ing)

مثال: You should always be checking your answers.
معنی: شما باید همیشه پاسخ‌های خود را بررسی کنید

منفی:
Subject + should + not + be + adjective/complement

مثال: This should not be happening.
معنی: این نباید در حال اتفاق افتادن باشد

سوالی:
Should + subject + be + adjective/complement?

مثال: Should the food be ready?
معنی: آیا غذا باید آماده باشد؟

این ساختارها در زبان انگلیسی برای بیان توصیه‌ها، الزامات، انتظارات، پیش‌بینی‌ها، نظرات و احساسات شخصی استفاده می‌شوند.

 

نوع جمله ساختار مثال
افعال اصلي Subject + should + be + adjective/complement The room should be clean.
استفاده با قيد Subject + should + adverb + be + adjective/complement The results should always be consistent.
استفاده با فعل-ing Subject + should + be + verb(ing) They should be studying.
استفاده با قيد + فعل-ing Subject + should + adverb + be + verb(ing) You should always be checking your answers.
منفي Subject + should + not + be + adjective/complement This should not be happening.
سوالي Should + subject + be + adjective/complement? Should the food be ready?

تفاوت should be و must be:

“should be” و “must be” هر دو عبارت‌هایی هستند که برای بیان ویژگی یا حالتی از چیزی یا کسی استفاده می‌شوند، اما درجه و معنای آن‌ها متفاوت است. در زیر توضیح داده شده است:

should be:

معنی: “should be” بیان‌گر توصیه یا پیشنهاد است، وقتی می‌خواهیم نظر یا توصیه خود را نسبت به وضعیت یا رفتار مطلوب نشان دهیم.

مثال: “The book should be on the table.”
(یعنی انتظار می‌رود کتاب روی میز باشد، اما شاید هم نباشد)
ترجمه: کتاب باید روی میز باشد

must be:

معنی: “must be” نشان‌دهنده قطعیت، اطمینان یا نتیجه‌گیری قوی است، بر اساس شواهد یا اطلاعات موجود.

مثال: “That must be John’s car outside.”
(وقتی شما ماشین را می‌بینید و از روی شواهد قبلی مطمئن هستید که ماشین متعلق به جان است)
ترجمه: این حتماً ماشین جان است که بیرون است

تفاوت کلی:
“should be” بیشتر برای نظرات و توصیه‌های غیرقاطعانه استفاده می‌شود.
“must be” بیان‌گر اطمینان، قطعیت یا نتیجه‌گیری قوی است.
پس در حالت کلی، وقتی از “must be” استفاده می‌کنید، به نظر شما چیزی حتماً به گونه‌ای است. اما وقتی از “should be” استفاده می‌کنید، به نظر شما چیزی باید به گونه‌ای باشد، اما شما از آن مطمئن نیستید.

دیدگاهتان را بنویسید