گرامر should have pp

“should have PP” نشان‌دهنده‌ی یک اقدام یا تصمیمی است که باید در گذشته انجام شده باشد (یا انجام نشده باشد)، اما اینگونه نبوده است. برای ساخت جمله با should have pp گرامر می توان طبق توضیحات این مطلب عمل نمود.

should have pp گرامر:

ساختار “should have” به همراه یک فعل به شکل گذشته‌ی شرکتی (past participle) یا به عبارت دیگر “should have PP” در انگلیسی، نشان‌دهنده‌ی یک توصیه، پیش‌نهاد، یا انتظاری است که در گذشته باید انجام می‌شده باشد اما انجام نشده است. این ساختار برای بیان پشیمانی یا احساس اینکه چیزی باید (یا نباید) در گذشته انجام شده باشد، استفاده می‌شود.

مثال‌ها و معناها:

You should have told me.
معنا: تو باید به من می‌گفتی (اما نگفتی)

He should have studied for his exam.
معنا: او باید برای امتحانش مطالعه می‌کرد (اما احتمالاً نکرده است)

They shouldn’t have gone to the party if they were so tired.
معنا: آنها نباید به مهمانی می‌رفتند اگر خسته بودند (اما رفته‌اند)

She should have taken an umbrella.
معنا: او باید چتر می‌برد (اما نبرده است و احتمالاً باران آمده است)

در این مثال‌ها، همانطور که می‌بینید، “should have PP” نشان‌دهنده‌ی یک اقدام یا تصمیمی است که باید در گذشته انجام شده باشد (یا انجام نشده باشد)، اما اینگونه نبوده است.

بررسی should have pp گرامر:

“should have” به همراه فعل در شکل گذشته‌ی شرکتی (past participle) یا “should have PP” یک ساختار گرامری در انگلیسی است که برای بیان اقدامات یا تصمیماتی استفاده می‌شود که باید در گذشته انجام شده باشند (یا انجام نشده باشند)، اما اینگونه نبوده‌اند.

بیان پشیمانی یا تأسف از چیزی که نشده است:
این ساختار می‌تواند بیان‌کننده‌ی پشیمانی یا تأسف از اقدام یا تصمیمی باشد که انجام نشده است.

مثال:

You should have called me.
معنی: تو باید به من زنگ می‌زدی
(ولی زنگ نزدی و من پشیمانم یا ناراحتم)

انتقاد یا نکته‌ی منتقدانه به کسی دیگر:
همچنین، می‌توان از این ساختار برای بیان انتقاد یا نظر منتقدانه نسبت به کسی دیگر استفاده کرد.

مثال:

She should have arrived on time.
معنی: او باید به موقع می‌رسید
(اما به موقع نرسید و این یک نقد است)

بیان اقداماتی که نباید انجام می‌شدند:
با استفاده از ساختار منفی “shouldn’t have PP” می‌توان اقدامات یا تصمیماتی را بیان کرد که نباید انجام می‌شدند، اما انجام شده‌اند.

مثال:

He shouldn’t have yelled at her.
معنی: او نباید به او فریاد می‌زد
(ولی فریاد زده و این چیزی است که نباید می‌شد)

پیش‌بینی یا حدس در مورد گذشته:
گاهی اوقات از این ساختار برای بیان حدس یا پیش‌بینی در مورد چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است، استفاده می‌شود.

مثال:

They should have reached their destination by now
معنی: آنها تا حالا باید به مقصد خود رسیده باشند

کلیدی ترین نکته در مورد “should have PP” این است که به گذشته اشاره دارد و اغلب برای بیان پشیمانی، انتقاد، یا حدس و پیش‌بینی استفاده می‌شود.

 

کاربرد مثال در انگليسي معني
بيان پشيماني You should have called me. تو بايد به من زنگ مي‌زدي.
انتقاد يا نکته‌ي منتقدانه She should have arrived on time. او بايد به موقع مي‌رسيد.
بيان اقداماتي که نبايد انجام مي‌شدند He shouldn’t have yelled at her. او نبايد به او فرياد مي‌زد.
پيش‌بيني يا حدس در مورد گذشته They should have reached their destination by now. آنها تا حالا بايد به مقصد خود رسيده باشند.

استثناها و نکات مهم در should have pp گرامر:

“Should have PP” یک ساختار نسبتاً ساده در زبان انگلیسی است، اما برخی نکات و استثناها وجود دارد که می‌تواند به فهم بهتر این ساختار کمک کند:

تنها “Should”:

وقتی فقط از “should” (بدون “have PP”) استفاده می‌کنیم، به معنی یک توصیه یا نظر در مورد چیزی است که هنوز انجام نشده.

مثال: You should call her.
(تو باید به او زنگ بزنی)

“Should” برای اشاره به گذشته:

“Should” به تنهایی به گذشته اشاره نمی‌کند. برای اشاره به گذشته باید از “should have PP” استفاده کنید.
استفاده‌ی “Should have” بدون فعل گذشته‌ی شرکتی:

بعضی اوقات ممکن است در مکالمات روزمره “PP” یا فعل گذشته‌ی شرکتی حذف شود، خصوصاً وقتی معنی آن واضح است.

مثال: “You should have gone to the doctor.” ممکن است به “You should have.” تغییر پیدا کند در پاسخ به جمله‌ای مانند “I feel so sick.”

تفاوت با “Could have PP” و “Might have PP”:

“Could have PP” و “Might have PP” نیز برای اشاره به امکانات یا اتفاقات ممکن در گذشته استفاده می‌شوند، اما با معانی متفاوت:
“Could have PP”: اشاره به چیزی دارد که ممکن بود انجام شود ولی انجام نشده.
“Might have PP”: اشاره به چیزی دارد که ممکن است انجام شده باشد یا نشده باشد.

تفاوت با “Must have PP”:

“Must have PP” برای بیان قطعیت یا اطمینان نسبی نسبت به چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است، استفاده می‌شود.

مثال: “He must have left.”
(او حتماً رفته است)

دیدگاهتان را بنویسید