گرامر since و for

قید ها در انگلیسی به دسته بندی های متعدد تقسیم می شوند. از جمله قید های زمان، مکان، صفت و … . یکی از انواع پرکاربرد، قید های زمانی هستند که اطلاعاتی را در ارتباط با زمان فعل به مخاطب انتقال می دهند. Since و for در این دسته قرار دارند. Since عمدتا به معنی “از زمان…” است؛ درحالی که for بازه زمانی را اعلام می کند. since و for گرامر با یکدیگر متفاوت است.

گرامر since و for:

Since و For دو قید زمانی در زبان انگلیسی هستند که زمانی که با زمان‌های کامل (perfect tenses) کار می‌کنیم، برای بیان مدت زمان یا نقطه شروع زمانی استفاده می‌شوند. آن‌ها چگونگی استمرار یک عمل یا رویداد را در گذشته نشان می‌دهند.

1. Since:

معنی: از زمانی که …

کاربرد: “Since” برای اشاره به نقطه شروع خاصی در گذشته استفاده می‌شود و نشان‌دهنده یک زمان معین (مثل یک تاریخ، ساعت یا رویداد خاص) است.

مثال:

I have been waiting here since 2 o’clock.
(از ساعت 2 من در اینجا منتظر بوده‌ام)

She has lived in New York since 2015.
(او از سال 2015 در نیویورک زندگی می‌کند)

2. For:

معنی: به مدت …

کاربرد: “For” برای بیان مدت زمانی استفاده می‌شود، چه طولانی و چه کوتاه.

مثال:

I have been studying for three hours.
(من سه ساعت است که مطالعه می‌کنم)

They have been married for 25 years.
(آن‌ها 25 سال است که ازدواج کرده‌اند)

نکته مهم: زمانی که از “since” یا “for” استفاده می‌کنیم، معمولاً از زمان‌های کامل (مانند present perfect یا past perfect) استفاده می‌شود.

خلاصه:
“Since” به نقطه زمانی خاص در گذشته اشاره می‌کند.
“For” به مدت زمان اشاره می‌کند.
با توجه به این تفاوت، زمانی که بخواهید تصمیم بگیرید که کدام یک را استفاده کنید، از خود بپرسید که آیا به نقطه شروع زمانی اشاره دارید یا به مدت زمان؟

 

گرامر استفاده از since و for:

فرمت و گرامر‌های مختلف استفاده از “since” و “for” در جملات ساده، پرسشی و منفی به شرح زیر است:

جملات ساده:

[Subject] + have/has + been + [verb+ing] + for + [duration].

I have been reading for two hours.

[Subject] + have/has + been + [verb+ing] + since + [starting point].

I have been reading since morning.

جملات پرسشی:

Have/Has + [subject] + been + [verb+ing] + for + [duration]?

Have you been studying for three hours?

Have/Has + [subject] + been + [verb+ing] + since + [starting point]?

Have you been studying since morning?

جملات منفی:

[Subject] + have/has + not + been + [verb+ing] + for + [duration].

I haven’t been sleeping for eight hours.

[Subject] + have/has + not + been + [verb+ing] + since + [starting point].

I haven’t been sleeping since yesterday.

 

For Since
جملات ساده I have been reading for two hours. I have been reading since morning.
جملات پرسشي Have you been studying for three hours? Have you been studying since morning?
جملات منفي I haven’t been sleeping for eight hours. I haven’t been sleeping since yesterday.

مثال هایی از since و for:

حتماً. در زیر مثال‌های مختلفی از استفاده از “since” و “for” در جملات ساده، پرسشی و منفی را با معنی آن‌ها می‌بینید:

1. Since:

جملات ساده:

She has worked here since 2018.
او از سال 2018 در اینجا کار کرده است

جملات پرسشی:

Has he been living in Paris since 2020?
آیا او از سال 2020 در پاریس زندگی می‌کند؟

جملات منفی:

I haven’t seen her since last month.
من او را از ماه گذشته ندیده‌ام

2. For:

جملات ساده:

They have been married for 5 years.
آن‌ها 5 سال است که ازدواج کرده‌اند

جملات پرسشی:

Have you been waiting for him for over an hour?
آیا بیش از یک ساعت منتظر او بوده‌ای؟

جملات منفی:

We haven’t gone on vacation for two years.
ما دو سال است که به تعطیلات نرفته‌ایم

مهمترین استثناهای استفاده از since و for:

از “since” و “for” برای بیان مدت‌های زمانی یا نقطه‌های شروع زمانی استفاده می‌شود، ولی برخی استثناها و نکات مهم در استفاده از این دو کلمه وجود دارد:

Since و نقاط زمانی معین:

“Since” با یک نقطه زمانی معین استفاده می‌شود، مانند یک سال، یک تاریخ یا یک رویداد خاص (مانند since 1990, since January, since I was a child). اگر شما “since” را با یک فاصله زمانی (مثل two days) استفاده کنید، این غلط است.

For و فاصله‌های زمانی:

“For” با فاصله‌های زمانی استفاده می‌شود (مانند for three days, for five minutes, for several years). اگر شما “for” را با یک نقطه زمانی معین (مانند 1990 یا Monday) استفاده کنید، این نادرست است.

هر دو با زمان‌های کامل:

این دو قید معمولاً با زمان‌های کامل (مانند present perfect و past perfect) استفاده می‌شوند. اگر از آن‌ها با زمان‌های ساده (مانند simple present یا simple past) استفاده کنید، این غلط است.

استفاده از Since در معانی دیگر:

“Since” می‌تواند به معنی “از آن زمان که” یا “چون” هم استفاده شود، اما این معنی با استفاده زمانی “since” متفاوت است.

I haven’t seen her since she moved away.
She left since it was getting late.

استفاده‌های متفاوت از For:

“For” همچنین می‌تواند به معنای “برای” یا “به منظور” هم استفاده شود و در این موارد به فاصله زمانی اشاره ندارد.

I bought this gift for you.
I’m studying hard for the exam.

دیدگاهتان را بنویسید