گرامر singular and plural

Singular در انگلیسی معنی مفرد و Plural معنی جمع دارد. در انگلیسی برای چیز های جمع و فرد هرکدام قواعد گرامر خاصی وجود دارد. در زیر به بررسی دقیق تر singular and plural گرامر پرداخته شده است.

 

گرامر singular and plural :

در زبان انگلیسی:
“Singular” به معنای “مفرد” است و به چیزهایی اشاره دارد که تنها یکی از آن‌ها وجود دارد.
“Plural” به معنای “جمع” است و به چیزهایی اشاره دارد که بیش از یکی از آن‌ها وجود دارد.

برای مثال:

Singular (مفرد): cat, dog, book

Plural (جمع): cats, dogs, books

بسیاری از کلمات در انگلیسی با افزودن “-s” به انتهای کلمات مفرد به شکل جمع درآمده‌اند، اما همچنان استثناهای زیادی وجود دارد.

 

بررسی تفاوت های ساختاری singular and plural:

اصلی‌ترین تفاوت‌های ساختاری و گرامری بین “singular” (مفرد) و “plural” (جمع) در زبان انگلیسی به شرح زیر است:

 • پایان کلمات:
  بسیاری از اسم‌ها با افزودن “-s” به جمع تبدیل می‌شوند (dog -> dogs).
  استثناها مانند child -> children, foot -> feet, mouse -> mice و غیره وجود دارند.

 

 • استفاده از افعال:
  در زمان حال ساده با فاعل مفرد (he, she, it)، اغلب “s” یا “es” به افعال اضافه می‌شود: He walks, It flies.
  با فاعل جمع این “s” یا “es” اضافه نمی‌شود: They walk, Birds fly.

 

 • ضمایر:

ضمایر مفرد: he, she, it, his, her, its.

ضمایر جمع: they, their, theirs.

 • معیارهای مقداری:
  بعضی معیارهای مقداری فقط با مفرد یا جمع استفاده می‌شوند: much (مفرد), many (جمع).

 

 • هماهنگی صفت‌ها:
  برخی صفت‌ها تغییر می‌کنند بر اساس مفرد یا جمع بودن اسم، اما در انگلیسی این موضوع بسیار نادر است و عمدتاً در برخی قیدها و یا اصطلاحات مشاهده می‌شود.

 

 • استفاده از مقدار:
  1 book (یک کتاب) نسبت به 2 books (دو کتاب).

 

 • کلماتی که تغییر می‌کنند:
  برخی کلمات در زبان انگلیسی به معنای متفاوتی با مفرد یا جمع استفاده می‌شوند. مثلاً “people” به معنای “افراد” است، اما “peoples” می‌تواند به “قوم‌ها یا ملت‌ها” اشاره داشته باشد.

 

 • کلماتی که فقط مفرد یا فقط جمع هستند:
  برخی از اسم‌ها فقط به صورت مفرد استفاده می‌شوند (مانند “information”) و برخی فقط به صورت جمع (مانند “trousers” یا “scissors”).

 

 • هماهنگی معرف‌ها:
  “This” (این) با مفرد و “these” (این‌ها) با جمع استفاده می‌شود.
  “That” (آن) با مفرد و “those” (آن‌ها) با جمع استفاده می‌شود.

 

موضوع مفرد (Singular) جمع (Plural)
پايان کلمات در اغلب موارد بدون “s” يا “es” افزودن “s” يا “es” (مانند dogs, boxes)
افعال افعال با “s” يا “es” در زمان حال ساده (مانند “he runs”) بدون “s” يا “es” در زمان حال ساده (مانند “they run”)
ضماير he, she, it they
معيارهاي مقداري much many
معرف‌ها this, that these, those

بررسی نکات مهم در استفاده از singular and plural:

در استفاده از “singular” (مفرد) و “plural” (جمع) در زبان انگلیسی، چند نکته مهم وجود دارد که می‌تواند به شما کمک کند تا از آن‌ها به درستی در جملات و کلمات استفاده کنید:

هماهنگی فعل با فاعل: فعل باید با فاعل جمع یا مفرد هماهنگ باشد.

مفرد: The cat is playing.

جمع: The cats are playing.

استثناهای شکل جمع: همه کلمات با افزودن “-s” یا “-es” به جمع نمی‌رسند. برخی از آن‌ها استثنا دارند، مانند

man (men), woman (women), child (children).

کلمات بی‌جمع: بعضی کلمات، مانند “advice” یا “furniture”، فقط به صورت مفرد استفاده می‌شوند، حتی اگر به معنای جمع باشند.

تغییر در ضمایر: ضمایر باید با کلمات مفرد یا جمع هماهنگ باشند.

مفرد: She has her book.

جمع: They have their books.

تغییر در معرف‌ها: معرف‌هایی مانند this/that (این/آن) برای مفرد و these/those (این‌ها/آن‌ها) برای جمع استفاده می‌شوند.

تغییر در معیارهای مقداری: از “many” برای اسم‌های قابل شمارش و جمع و “much” برای اسم‌های غیر قابل شمارش و مفرد استفاده کنید.

جمع بندی‌های نامنظم: بعضی کلمات جمع بندی نامنظمی دارند، مانند

“foot” (feet), “tooth” (teeth), و “person” (people).

فعل‌های مدال و معیارهای مقداری: با اسم‌های مفرد و جمع هماهنگ باشید.

There is a cat in the garden. (مفرد)

There are some cats in the garden. (جمع)

کلمات مرکب: در کلمات مرکبی مانند “mother-in-law”، برای ساخت جمع “-s” را به انتهای کلمه اصلی اضافه کنید: mothers-in-law.

اسامی خاص: برخی اسامی خاص با “-s” یا “-es” به جمع می‌رسند، مانند “Jones” به “Joneses”.

اصطلاحات معدود و غیرمعدود: برخی اسم‌ها می‌توانند هم معدود و هم غیرمعدود باشند با معنی‌های مختلف، مانند “glass” (یک لیوان) و “glass” (شیشه).

به یاد داشته باشید که زبان انگلیسی استثناهای زیادی دارد. تمرین و مطالعه مداوم می‌تواند به شما کمک کند تا با این تفاوت‌ها و استثناها آشنا شوید.

دیدگاهتان را بنویسید