گرامر so that

“so that” یک ابزار گرامری است که برای اتصال دو جمله یا بخشی از جمله به یکدیگر و نشان‌دهنده‌ی یک رابطه‌ی علت و معلول یا هدف و نتیجه استفاده می‌شود. گرامر so that به گونه ایست که این عبارت ممکن است با فعل‌های مدال مانند “can”, “could”, “would”, “might” و غیره همراه شود.

گرامر so that:

عبارت “so that” در زبان انگلیسی یک عبارت زمانی و همچنین عبارتی است که به معنای “به هدف اینکه” یا “در نتیجه‌ی اینکه” استفاده می‌شود. این عبارت معمولاً برای نشان‌دهنده‌ی هدف یا دلیلی استفاده می‌شود.

برخی مثال‌ها:

استفاده به عنوان هدف:

“I studied hard so that I could pass the exam.”
من خیلی سخت مطالعه کردم تا اینکه بتوانم امتحان را قبول کنم

استفاده به عنوان نتیجه:

“He spoke loudly so that everyone could hear him.”
او با صدای بلند حرف زد تا اینکه همه بتوانند او را بشنوند

در هر دو مورد، “so that” یک رابطه‌ی علت و معلول بین دو جمله یا قسمت از جمله ایجاد می‌کند.

کاربرد so that:

عبارت “so that” در زبان انگلیسی برای ایجاد یک رابطه علت و معلول یا نشان‌دهنده هدف و نتیجه استفاده می‌شود. در اینجا کاربردهای اصلی “so that” و مثال‌هایی از آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

نشان‌دهنده هدف یا علت:
“So that” می‌تواند برای نشان‌دهنده‌ی دلیل یا هدفی خاص در یک جمله استفاده شود.

مثال: “She woke up early so that she wouldn’t miss the bus.”
(او زود بیدار شد تا اینکه اتوبوس را از دست ندهد)

نشان‌دهنده نتیجه یا پیامد:
در این کاربرد، “so that” یک نتیجه‌ی ممکن یا پیامد معین را نشان می‌دهد.

مثال: “He spoke loudly so that everyone could hear him.”
(او با صدای بلند حرف زد تا اینکه همه بتوانند او را بشنوند)

استفاده با فعل‌های مدال:
“So that” ممکن است با فعل‌های مدال مانند “can”, “could”, “would”, “might” و غیره همراه شود تا قابلیت یا امکان‌پذیری در یک سناریو یا شرایط خاص را نشان دهد.

مثال: “I brought an umbrella so that I wouldn’t get wet.”
(من یک چتر آوردم تا اینکه خیس نشوم)

استفاده در جملات شرطی:
در برخی موارد، “so that” می‌تواند برای نشان‌دهنده‌ی یک شرط یا پیش‌فرض استفاده شود.

مثال: “Save your work frequently so that you don’t lose any data if the computer crashes.”
(کار خود را به طور مکرر ذخیره کنید تا اینکه اگر کامپیوتر خراب شود، داده‌ای را از دست ندهید)

 

در کل، “so that” یک ابزار گرامری است که برای اتصال دو جمله یا بخشی از جمله به یکدیگر و نشان‌دهنده‌ی یک رابطه‌ی علت و معلول یا هدف و نتیجه استفاده می‌شود.

 

گرامر so that و جایگاه ان در جمله:

عبارت “so that” در انگلیسی یک عبارت زمانی و همچنین عبارتی است که به معنای “به هدف اینکه” یا “در نتیجه‌ی اینکه” استفاده می‌شود. در زیر به بررسی گرامر و جایگاه “so that” در جملات پرداخته‌ایم:

جایگاه در جمله:

عبارت “so that” معمولاً بین دو جمله یا بخش‌های مستقل از یک جمله قرار می‌گیرد.
جمله یا بخش اول عمدتاً یک وضعیت یا فعل را نشان می‌دهد.
“so that” سپس دلیل، هدف، یا نتیجه‌ی این وضعیت یا فعل را توصیف می‌کند.

گرامر:

عبارت “so that” ممکن است با فعل‌های مدال مانند “can”, “could”, “would”, “might” و غیره همراه شود.
فعل‌های مدال برای نشان‌دهنده قابلیت، احتمال، یا امکان‌پذیری در یک سناریو یا شرایط خاص استفاده می‌شوند.

مثال‌ها:

“She wore glasses so that she could read the fine print.”
او عینک پوشید تا اینکه بتواند چاپ ریز را بخواند

“I saved money so that I can buy a new computer.”
من پول ذخیره کردم تا اینکه بتوانم یک کامپیوتر جدید بخرم

“He whispered so that he wouldn’t be heard.”
او با زمزمه حرف زد تا اینکه شنیده نشود

به طور کلی، وقتی شما می‌خواهید دلیل یا هدف یک فعل یا وضعیت را نشان دهید، می‌توانید از “so that” استفاده کنید. “so that” به شما کمک می‌کند تا رابطه‌ی معینی بین دو جمله یا دو بخش از یک جمله ایجاد کنید.

 

بخش توضيح مثال
جايگاه در جمله بين دو جمله يا بخش‌هاي مستقل از يک جمله “I brought an umbrella so that I wouldn’t get wet.”
استفاده با فعل‌هاي مدال فعل‌هاي مدال مانند “can”, “could”, “would”, “might” “She studied hard so that she could pass the exam.”
هدف يا نتيجه نشان‌دهنده دليل، هدف، يا نتيجه‌ي يک فعل يا وضعيت “He turned down the music so that the baby wouldn’t wake up.”

استثناهای استفاده از so that:

عبارت “so that” به طور کلی برای نشان‌دهنده هدف یا نتیجه استفاده می‌شود. ولی مانند بسیاری از قوانین گرامری، استثناهایی نیز دارد. در زیر به برخی از استثناها و نکات مرتبط با استفاده از “so that” پرداخته‌ام:

هنگامی که “so that” به معنی “به همین دلیل که” یا “به همین خاطر که” معنی می‌شود:

در این استفاده، “so that” نشان‌دهنده یک علت یا دلیل است، نه یک هدف.

مثال: “The roads were icy, so that driving was dangerous.”

هنگامی که “so that” به معنی “به این حد که” استفاده می‌شود:

مثال: “She screamed so that everyone heard.”

“So… that” به معنای “به حدی… که”:

در این ساختار، “so” و “that” از هم جدا شده و بین آنها صفت یا قید قرار می‌گیرد.

مثال: “The book was so interesting that I couldn’t put it down.”

استفاده از فعل‌های مدال:

گاهی اوقات، استفاده از فعل‌های مدال با “so that” اختیاری است و از آن صرف‌نظر می‌شود، به ویژه در گفتار روزمره.

مثال: “I’ll leave the door open so (that) you can come in.”

دیدگاهتان را بنویسید