گرامر unless

“Unless” یکی از کلمات اتصالی در زبان انگلیسی است که معمولاً برای ارائه یک شرط منفی یا امکان استفاده می‌شود. این کلمه به معنی “اگر … نباشد” یا “بدون این که” معنی می‌شود. گرامر unless به این صورت است که “Unless” معمولاً به عنوان یک ضمیر شرطی (conditional conjunction) استفاده می‌شود و به معنای “اگر … نکند/نباشد” یا “بدون این که” است.

گرامر unless:

“Unless” در اصل به معنی “اگر … نکنیم/نباشد” یا “بدون این که” است. وقتی از “unless” استفاده می‌کنیم، در واقع می‌خواهیم نشان دهیم که چیزی فقط در صورت عدم وقوع چیز دیگری اتفاق می‌افتد.

مثال‌ها:

I won’t go to the party unless you come with me.
(من به مهمانی نمی‌روم مگر این که تو با من بیایی)

She won’t be able to finish the project unless she gets more time.
(او نمی‌تواند پروژه را تمام کند مگر این که زمان بیشتری بگیرد)

Unless we save water, we will face a shortage.
(اگر ما آب را ذخیره نکنیم، با کمبود مواجه می‌شویم)

به نظر می‌رسد که “unless” برعکس “if” استفاده می‌شود، ولی با معنای منفی.

“Unless” برای ایجاد یک شرطیت منفی استفاده می‌شود. وقتی می‌خواهیم نشان دهیم که چیزی فقط و فقط در صورت نبودن یا عدم وقوع چیز دیگری اتفاق می‌افتد، از این کلمه استفاده می‌کنیم. در این موارد، از “unless” به جای “if … not” استفاده می‌شود.

مثلاً، جمله “I will not go to the party if you don’t come with me.” معادل با جمله اولی که با “unless” آورده شده است.

نکته: استفاده از “unless” ممکن است گاهی اوقات جملات را واضح‌تر و ساده‌تر کند، اما باید با دقت استفاده شود تا معنی جمله تغییر نکند.

گرامر استفاده از unless در جملات:

استفاده از “unless” در زبان انگلیسی به این صورت است که “Unless” معمولاً به عنوان یک ضمیر شرطی (conditional conjunction) استفاده می‌شود و به معنای “اگر … نکند/نباشد” یا “بدون این که” است.

“Unless” می‌تواند در ابتدا یا وسط جمله قرار گیرد.
پس از “unless”، معمولاً از زمان حال ساده استفاده می‌شود، حتی اگر جمله در آینده باشد.
نباید “not” با “unless” استفاده شود، چرا که “unless” خود دارای معنای منفی است.

مثال‌ها:

Unless you study, you will fail the exam.
I won’t go unless he invites me.
We’ll be late unless we hurry.

نوع جمله مثال با unless
جمله مثبت You’ll be late unless you hurry.
جمله مثبت She’ll join the club unless she’s too busy.
جمله منفي I won’t attend the meeting unless I receive an invitation.
جمله منفي She won’t succeed unless she tries harder.

مترادف ها و جایگزین های unless:

“Unless” یک کلمه اتصالی است که در زبان انگلیسی برای ایجاد شرطیت‌های منفی استفاده می‌شود. با این حال، در برخی موارد می‌توانیم از کلمات و عبارات دیگر به جای “unless” استفاده کنیم. البته بسته به معنی و ساختار جمله، همیشه این جایگزین‌ها قابل استفاده نیستند.

به هر حال، در اینجا برخی از مترادف‌ها و جایگزین‌های “unless” آورده شده‌اند:

If … not:

این ساختار معادل مستقیم “unless” است.

Unless you study, you will fail.
If you don’t study, you will fail.

Except (if):

این عبارت می‌تواند در برخی موارد به جای “unless” استفاده شود، اگرچه معمولاً سبک استفاده از آن متفاوت است.

You can’t enter except if you have a pass.

Without:

در برخی موارد، “without” می‌تواند به معنی مشابه “unless” استفاده شود، به ویژه زمانی که بخواهیم نشان دهیم که چیزی در عدم وجود چیز دیگری اتفاق می‌افتد.

He cannot survive without water.
Unless he has water, he cannot survive.

هر یک از این مترادف‌ها و جایگزین‌ها نوع خاصی از کاربرد و تأکید دارند، بنابراین وقتی می‌خواهید یکی از آن‌ها را استفاده کنید، به معنی و زمینه جمله دقت کنید.

استثناهای استفاده از unless:

“Unless” به معنای “اگر … نکنیم/نباشد” استفاده می‌شود، اما در استفاده از آن چند استثنا و نکته وجود دارد. در زیر به برخی از این استثناها و نکات پرداخته‌شده است:

استفاده از فعل منفی: با “unless” نباید از فعل منفی استفاده کنیم، چرا که “unless” خود دارای معنای منفی است.

صحیح: Unless you study, you will fail.
غلط: Unless you don’t study, you will fail.

در موارد مثبت: اغلب “unless” در جملاتی که یک شرط منفی دارند استفاده می‌شود. اما اگر شرط مثبت باشد، بهتر است از “if” استفاده کرد.

غلط: Unless it is sunny, we won’t go to the beach.
صحیح: If it isn’t sunny, we won’t go to the beach.

با شرط‌های ممکن: “Unless” معمولاً با شرط‌های واقعی یا ممکن استفاده می‌شود و نه با شرط‌های غیرممکن یا خیالی.

صحیح: Unless you leave now, you’ll miss the bus.
غلط (در معنی خیالی): Unless I were a millionaire, I would travel the world.

در سوالات: استفاده از “unless” در سوالات نسبتاً نادر است و معمولاً در جملات خبری به‌کار می‌رود.

مواردی که بهتر است از “unless” استفاده نکرد: در برخی موارد، از نظر معنایی ممکن است بهتر باشد از “unless” استفاده نکرد، حتی اگر از نظر گرامری درست باشد. برای مثال، در جملاتی که یک انتظار یا احتمال زیادی دارند، از “unless” استفاده کردن ممکن است به اشتباه منجر شود.

دیدگاهتان را بنویسید