گرامر whose possessive

whose possessive ضمیری سوالی است و زمانی به کار می رود که بخواهیم مالکیت چیزی را به کسی نسبت دهیم. گرامر whose possessive زمانی به کار می رود که می‌خواهیم در مورد مالکیت چیزی سوال کنیم، از “whose” استفاده می‌کنیم.

گرامر whose possessive:

“Whose” به عنوان یک ضمیر سوالی و نسبی در زبان انگلیسی به کار می‌رود و برای اشاره به مالکیت استفاده می‌شود.

معنا:

“Whose” به معنی “مال کی” یا “که متعلق به چه کسی است” ترجمه می‌شود.

استفاده به عنوان ضمیر سوالی:

زمانی که می‌خواهیم در مورد مالکیت چیزی سوال کنیم، از “whose” استفاده می‌کنیم.

مثال: Whose book is this?
(این کتاب مال کیست؟)

استفاده به عنوان ضمیر نسبی:

“Whose” می‌تواند به عنوان یک ضمیر نسبی برای معرفی یک جمله‌ی وصلی که اطلاعات اضافی در مورد مالکیت ارائه می‌دهد، به کار رود.

مثال: I met a girl whose brother is in my class.
(دختری را ملاقات کردم که برادرش در کلاس من است)

در هر دو مورد، “Whose” برای اشاره به مالکیت چیزی یا کسی استفاده می‌شود. این کلمه می‌تواند در مورد اشخاص، حیوانات یا حتی اشیاء به کار برود، اما معمولاً در مورد اشخاص استفاده می‌شود.

گرامر whose possessive در ساخت جملات:

“Whose” یک ضمیر سوالی و نسبی است که برای اشاره به مالکیت استفاده می‌شود. در زیر از نظر گرامری، به توضیح و استفاده‌های مختلف این ضمیر می‌پردازیم:

Whose به عنوان ضمیر سوالی:

وقتی می‌خواهیم در مورد مالکیت یک شیء یا فرد سوال کنیم، از “Whose” استفاده می‌کنیم.

مثال:

Whose car is this?
(این ماشین مال کیست؟)

Whose shoes are those?
(آن کفش‌ها مال کی هستند؟)

Whose به عنوان ضمیر نسبی:

از “Whose” برای اشاره به مالکیت در جملات وصلی استفاده می‌شود. در این موارد، “Whose” به عنوان یک اتصال دهنده عمل می‌کند و دو جمله را به یکدیگر متصل می‌کند.

مثال:

The woman whose son is in my class works at the bank.
(زنی که پسرش در کلاس من است، در بانک کار می‌کند)

This is the cat whose tail is fluffy.
(این گربه‌ای است که دمش پرپشت است)

در مورد چه چیزهایی می‌توان از Whose استفاده کرد:

علیرغم اینکه “Whose” اغلب در مورد اشخاص استفاده می‌شود، می‌توان از آن در مورد حیوانات و حتی اشیاء نیز استفاده کرد. اما استفاده از “Whose” برای اشیاء کمی رسمی‌تر است.

مثال:

I have a book whose cover is blue.
(یک کتاب دارم که جلدش آبی است)

تفاوت با “Who’s”:

“Who’s” و “Whose” صدای مشابهی دارند، اما معانی مختلفی دارند. “Who’s” یک اختصار برای “Who is” یا “Who has” است، در حالی که “Whose” مربوط به مالکیت است.

مثال:

Who’s going to the party?
(چه کسی به مهمانی می‌رود؟)

Whose jacket is this?
(این ژاکت مال کی است؟)

به یاد داشته باشید که در هنگام نوشتار یا صحبت کردن، به تفاوت میان “Who’s” و “Whose” توجه کنید، زیرا این دو کلمه اغلب با یکدیگر اشتباه می‌شوند.

 

نوع توضيح مثال
ضمير سوالي براي پرسش در مورد مالکيت Whose car is this?
ضمير نسبي براي اشاره به مالکيت در جملات وصلي The woman whose son is in my class works at the bank.

تفاوت “Who’s” و “Whose” در چیست:

“Who’s” و “Whose” از نظر تلفظ به یکدیگر شباهت دارند، اما معنی و کاربرد آن‌ها متفاوت است:

Who’s:

این یک اختصار یا کوتاه شده است و می‌تواند به معنی “Who is” یا “Who has” باشد.
مثال:

Who’s going to the party?
(چه کسی به مهمانی می‌رود؟) → در اینجا “Who’s” به معنی “Who is” است

Who’s taken my pen?
(چه کسی قلم من را برداشته؟) → در اینجا “Who’s” به معنی “Who has” است

Whose:

این یک ضمیر سوالی یا نسبی است که برای اشاره به مالکیت استفاده می‌شود.
مثال:

Whose book is this?
(این کتاب مال کیست؟)

That’s the man whose car was stolen.
(آن مردی است که ماشینش دزدیده شد)

به طور خلاصه، تفاوت اصلی بین این دو در معنی و کاربرد آن‌ها است. “Who’s” یک اختصار است، در حالی که “Whose” با موضوع مالکیت مرتبط است.

نکات مهم و استثناها در ارتباط با whose:

“Whose” یکی از ضمایر نسبی و سوالی در زبان انگلیسی است که برای اشاره به مالکیت استفاده می‌شود. در زیر نکات مهم و استثناها در ارتباط با استفاده از “Whose” آورده شده است:

استفاده برای اشیاء:

عمدتاً “Whose” در مورد اشخاص یا حیوانات به کار می‌رود، اما می‌توان آن را برای اشیاء نیز استفاده کرد، اگرچه این کاربرد کمی رسمی‌تر است.

مثال: Do you know the book whose cover is blue?

استفاده در جملات منفی:

“Whose” می‌تواند در جملات منفی نیز به کار برود.

مثال: Whose isn’t this book?
(این کتاب مال کی نیست؟)

استفاده بدون جواب:

گاهی اوقات سوال با “Whose” می‌تواند بدون جواب باقی بماند زیرا ممکن است کسی نداند چه کسی مالک یک شیء خاص است.

مثال: Whose pen is this? It might remain unanswered if no one claims it.

Whose در جملات وصلی:
“Whose” می‌تواند به عنوان یک ضمیر نسبی برای اتصال دو جمله استفاده شود.

مثال: That’s the lady whose cat is always in our garden.

استفاده برای اشاره به مالکیت جمع:
اگرچه “Whose” اغلب برای اشاره به مالکیت مفرد استفاده می‌شود، اما می‌توان آن را برای اشاره به مالکیت جمع نیز به کار برد.

مثال: The team whose players were injured lost the match.

نداشتن شکل مفرد و جمع:
برخلاف بعضی از ضمایر دیگر، “Whose” شکل مختص مفرد یا جمع ندارد. به همین دلیل در هر دو حالت به یک شکل به کار می‌رود.

دیدگاهتان را بنویسید