گرامر won’t

won’t مخفف will not است. won’t گرامر متعلق به زمان اینده است و نشان دهنده منفی بودن چیزی در این بازه زمانی است. در زیر به بررسی دقیق تر گرامر won’t  و ساختار سوالی و ساده ان پرداخته شده است.

گرامر won’t:

“won’t” در زبان انگلیسی کوتاه شده‌ی “will not” است. هر دوی آن‌ها به همان معنا استفاده می‌شوند و نشان‌دهنده‌ی منفی آینده است.

won’t = will not

مثال:

I won’t go to the party. = I will not go to the party.
(من به مهمانی نخواهم رفت)

تفاوت اصلی بین “won’t” و “will not” در ساختار و استفاده‌شان است:

won’t در مکالمات روزمره و موقعیت‌های غیررسمی استفاده می‌شود.
will not می‌تواند در موقعیت‌های رسمی و نوشته‌های فرمال به کار برده شود، اگرچه “won’t” هم ممکن است در بسیاری از موقعیت‌های رسمی مورد قبول باشد.

در اصل، “won’t” یکی از آن موارد در زبان انگلیسی است که به طور تاریخی از “will not” منحرف شده است، و این تغییر به وضوح در ساختار صوتی آن دیده می‌شود.

won’t گرامر در جملات ساده و پرسشی:
در اینجا ساختار و استفاده از “won’t” در جملات ساده و سوالی را بررسی می‌کنیم:

جملات ساده:
ساختار:
فاعل+won’t+ فعل اصلی

مثال:

She won’t come to the party.
They won’t listen to the advice.

توضیح:
در جملات ساده، “won’t” نشان‌دهنده‌ی منفی آینده است. در مثال‌ها، نخستی نشان‌دهنده‌ی این است که او به مهمانی نخواهد آمد و دومی نشان‌دهنده‌ی این است که آنها به توصیه گوش نخواهند داد.

معنی:

او به مهمانی نخواهد آمد.
آنها به توصیه گوش نخواهند داد.

جملات سوالی:
ساختار:
Won’t + فاعل + فعل اصلی؟

مثال:

Won’t she come to the party?
Won’t they listen to the advice?

توضیح:
برای ساخت سوال با استفاده از “won’t”, آن را قبل از فاعل قرار دهید. در مثال‌ها، نخستی پرسشی در مورد آیا او به مهمانی می‌آید یا خیر است و دومی پرسشی در مورد آیا آنها به توصیه گوش می‌دهند یا خیر.

معنی:

آیا او به مهمانی می‌آید؟
آیا آنها به توصیه گوش می‌دهند؟

 

نوع جمله ساختار توضيح
ساده [فاعل] + won’t + [فعل اصلي] بيان کننده منفي آينده است.
سوالي Won’t + [فاعل] + [فعل اصلي]? براي ساخت سوال در زمان آينده با “won’t” استفاده مي‌شود.

 

کاربرد won’t در انگلیسی عمدتا در چه شرایطی است:
“won’t”، که مخفف “will not” است، عمدتاً در موارد زیر به کار می‌رود:

عدم تمایل یا عدم قصد: وقتی کسی قصد انجام چیزی در آینده را ندارد.

I won’t go to the party tomorrow.

پیش‌بینی‌ها: زمانی که پیش‌بینی‌ها و احتمالات راجع به آینده بیان می‌شود.

It looks like rain. The game won’t be played today.

رفض یا مقاومت: وقتی چیزی یا کسی به طور انتظاری کار نمی‌کند یا مقاومت می‌کند.

 

My car won’t start.

پیشنهادات منفی: زمانی که کسی به طور محترمانه پیشنهادی را رد می‌کند یا نخواهان انجام یک کار است.

Won’t you sit down?

عدم توافق یا قبول: بیان عدم توافق یا قبول چیزی.

He won’t accept the job offer.

هشدارها: زمانی که به کسی هشدار داده می‌شود تا چیزی را انجام ندهد.

You won’t succeed if you don’t study.

این‌ها تنها بخشی از موارد استفاده از “won’t” در انگلیسی هستند. با این حال، در همه این موارد، مفهوم اصلی این است که چیزی در آینده اتفاق نخواهد افتاد یا انجام نخواهد شد.

استثناها و نکات مهم در استفاده از won’t:

در استفاده از “won’t”، تعدادی استثنا و نکات مهم وجود دارد:
تاریخچه و پیشینه: “won’t” به وضوح از “will not” منحرف نشده است. به جای آن، از میانه انگلیسی “wilnot” به وجود آمده‌است، که سپس به “won’t” تغییر پیدا کرده است. این ممکن است به نظر بیاید چیز عجیبی باشد، اما مهم است که بدانید “won’t” و “will not” همان معنا را دارند.

استفاده برای چیزهای غیراز انسان‌ها: زمانی که چیزی مطابق انتظار کار نمی‌کند، ممکن است از “won’t” استفاده شود.

The door won’t open.
The computer won’t turn on.

پیشنهادات منفی: “won’t” گاهی اوقات به صورت محترمانه برای پیشنهادات استفاده می‌شود، که ممکن است به نظر نامعمول بیاید.

Won’t you have some tea?
(این یک پیشنهاد است، نه یک سوال در مورد انتخابات آینده)

استفاده برای قرارها و برنامه‌ها: در انگلیسی بریتانیایی، از “shall” برای اول شخص (I/we) استفاده می‌شود تا نشان‌دهنده قرارها یا برنامه‌ها باشد. اما در انگلیسی آمریکایی، “will” و “won’t” برای همه اشخاص استفاده می‌شود.

I won’t be attending the meeting tomorrow.
(انگلیسی آمریکایی)

I shan’t be attending the meeting tomorrow.
(انگلیسی بریتانیایی، اگرچه کمتر استفاده می‌شود)

“won’t” به جای “refuse”: گاهی اوقات، “won’t” به معنای “refuse” (رد کردن یا مقاومت کردن) استفاده می‌شود، به ویژه زمانی که یک فعل به نظر می‌رسد باید انجام شود، اما به دلیلی انجام نمی‌شود.

She won’t listen to me.
(او مقاومت می‌کند و به من گوش نمی‌دهد)

دیدگاهتان را بنویسید