گرامر yet

Yet در انگلیسی معنای “هنوز” و ” تا هم اکنون” را می دهد. گرامر yet به این صورت است که در کل، “yet” عمدتاً در جملات منفی و سوالی با زمان حال کامل و در انتهای جمله استفاده می‌شود. همچنین می تواند در زمان های مختلف نیز در ساختار جمله قرار بگیرد.

گرامر yet:

کلمه “yet” در زبان انگلیسی در چندین موقعیت و با معانی مختلف استفاده می‌شود. در اینجا به معرفی اصلی‌ترین معانی و کاربردهای آن می‌پردازیم:

تا حالا (در جملات سوالی و منفی با زمان حال کامل):

Have you finished yet?
(آیا تا حالا تمام کرده‌ای؟)

I haven’t seen that movie yet.
(من هنوز آن فیلم را ندیده‌ام)

هنوز (وقتی بخواهیم بگوییم چیزی تا به حال رخ نداده است یا انجام نشده است):

She isn’t ready yet.
(او هنوز آماده نیست)

The mail hasn’t arrived yet.
(پست هنوز نرسیده است)

با این حال، ولی (به معنی حالت مخالف یا مقابله):

He’s old, yet he still goes jogging every morning.
(او مسن است، ولی هر روز صبح دویدن می‌رود)

It’s a small car, yet it’s very powerful.
(این یک اتومبیل کوچک است، با این حال بسیار قوی است)

تا زمانی که (در جملات شرطی):

Wait here yet I come back.
(اینجا منتظر بمان تا من برگردم)

تا به حال (در برخی موارد):

The best performance yet.
(بهترین اجرا تا به حال)

در آینده‌ای نزدیک (در بیانیه‌هایی که نشان‌دهنده چیزی است که به زودی رخ می‌دهد):

We will see further innovations yet.
(ما در آینده‌ای نزدیک به نوآوری‌های بیشتری خواهیم پرداخت)

“Yet” معمولاً در انتهای جملات منفی و سوالی با زمان حال کامل قرار می‌گیرد. در جملات مثبت، استفاده‌ی آن نسبتاً کمتر است، و در این موارد ممکن است معنی متفاوتی داشته باشد، مانند مثال‌هایی که در بالا آورده شد.

کاربرد yet:

کلمه “yet” در زبان انگلیسی چندین کاربرد دارد. در اینجا به بررسی اصلی‌ترین کاربردهای آن می‌پردازیم:

در زمان حال کامل: “Yet” معمولاً در جملات سوالی و منفی با زمان حال کامل به معنی “تا حالا” یا “هنوز” استفاده می‌شود.

سوالی: Have you finished your homework yet?
(تا حالا تکلیفت را تمام کرده‌ای؟)

منفی: I haven’t eaten yet.
(هنوز غذا نخورده‌ام)

به معنی “هنوز” در جملات منفی: وقتی بخواهیم نشان دهیم چیزی تا به حال رخ نداده است یا انجام نشده است.

The bus hasn’t arrived yet.
(اتوبوس هنوز نرسیده است)

به معنی “با این حال” یا “ولی”: “Yet” در این موارد نشان‌دهنده مخالفت یا تضاد است.

It’s a cheap phone, yet it has many features.
(این یک تلفن ارزان قیمت است، ولی ویژگی‌های زیادی دارد)

به معنی “تا زمانی که” در جملات شرطی:

Stay here yet I return.
(اینجا بمان تا من برگردم)

به معنی “تا به حال”: در برخی موارد ممکن است به معنی “تا به حال” استفاده شود.

This is her best book yet.
(این بهترین کتاب او تا به حال است)

به معنی “در آینده‌ای نزدیک”: وقتی نشان دهیم چیزی به زودی رخ می‌دهد.

There may be more changes yet to come.
(ممکن است تغییرات بیشتری در آینده‌ای نزدیک رخ دهد)

گرامر yet و جایگاه قرار گیری آن در جمله ها:

کلمه “yet” در زبان انگلیسی با چند معنی و در جملات مختلفی استفاده می‌شود. برای فهم بهتر جایگاه و گرامری که “yet” در جملات قرار می‌گیرد، به موارد زیر توجه کنید:

در زمان حال کامل:

در جملات منفی: “yet” به معنی “هنوز” در انتهای جمله قرار می‌گیرد.

مثال: I haven’t finished my homework yet.

در جملات سوالی: “yet” در انتهای جمله استفاده می‌شود و معنی “تا الآن” یا “تا حالا” می‌دهد.

مثال: Have you seen the movie yet?

به معنی “با این حال” یا “ولی”:

در این موارد، “yet” می‌تواند به عنوان یک کنیون در میانه‌ی جمله یا بلافاصله پس از موضوع جمله قرار گیرد.

مثال: She was tired, yet she continued working.
مثال: Yet, it’s important to remember the historical context.

به معنی “تا زمانی که”:

در جملات شرطی، “yet” بعد از فعل اصلی جمله و قبل از فعل جمله‌ی شرطی قرار می‌گیرد.

مثال: Wait yet I call you.

در جملات مثبت:

در برخی موارد، “yet” می‌تواند در جملات مثبت با زمان حال کامل استفاده شود، و در این صورت معمولاً در انتهای جمله قرار می‌گیرد.

مثال: This is the best performance yet.

در کل، “yet” عمدتاً در جملات منفی و سوالی با زمان حال کامل و در انتهای جمله استفاده می‌شود، اما بسته به معنی و زمینه‌ی جمله ممکن است در موقعیت‌های دیگری نیز قرار گیرد.

 

کاربرد معني موقعيت در جمله مثال
زمان حال کامل (منفي) هنوز انتهاي جمله I haven’t finished my homework yet.
زمان حال کامل (سوالي) تا حالا، تا الآن انتهاي جمله Have you seen the movie yet?
معني “با اين حال” يا “ولي” با اين حال، ولي ميانه‌ي جمله يا بلافاصله پس از موضوع She was tired, yet she continued working.
جملات شرطي تا زماني که پس از فعل اصلي و قبل از فعل شرطي Wait yet I call you.
جملات مثبت با زمان حال کامل تا به حال انتهاي جمله This is the best performance yet.

دیدگاهتان را بنویسید