12 زمان در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی، 12 زمان اصلی وجود دارد. دسته بندی کلی، این زمان ها را به سه دسته گذشته، حال و اینده تقسیم کرده است. اما علاوه بر این، زمان ها و وضعیت های دیگری نیز وجود دارد که به ان ها ساده، مداوم، کامل و کامل مداوم گفته می شود. در زیر به بررسی 12 زمان در زبان انگلیسی همراه با زیر مجموعه های انان پرداخته شده است.

12 زمان در زبان انگلیسی:

در زبان انگلیسی، ۱۲ زمان اصلی وجود دارد. این زمان‌ها بر اساس سه زمان گذشته، حال، و آینده و چهار وضعیت ساده، مداوم، کامل، و کامل مداوم تقسیم‌بندی می‌شوند. در زیر به هر کدام از این زمان‌ها با یک مثال و معنی مربوطه پرداخته می‌شود:

۱. حال ساده (Simple Present)

مثال: She reads a book.
معنی: او یک کتاب می‌خواند

۲. حال مداوم (Present Continuous)

مثال: She is reading a book.
معنی: او در حال خواندن یک کتاب است

۳. حال کامل (Present Perfect)

مثال: She has read the book.
معنی: او کتاب را خوانده است

۴. حال کامل مداوم (Present Perfect Continuous)

مثال: She has been reading the book.
معنی: او در حال خواندن کتاب بوده است

۵. گذشته ساده (Simple Past)

مثال: She read the book.
معنی: او کتاب را خواند

۶. گذشته مداوم (Past Continuous)

مثال: She was reading the book.
معنی: او در حال خواندن کتاب بود

۷. گذشته کامل (Past Perfect)

مثال: She had read the book.
معنی: او کتاب را خوانده بود

۸. گذشته کامل مداوم (Past Perfect Continuous)

مثال: She had been reading the book.
معنی: او در حال خواندن کتاب بوده بود

۹. آینده ساده (Simple Future)

مثال: She will read the book.
معنی: او کتاب را خواهد خواند

۱۰. آینده مداوم (Future Continuous)

مثال: She will be reading the book.
معنی: او در حال خواندن کتاب خواهد بود

۱۱. آینده کامل (Future Perfect

مثال: She will have read the book.
معنی: او کتاب را خواهد خوانده بود

۱۲. آینده کامل مداوم (Future Perfect Continuous)

مثال: She will have been reading the book.
معنی: او در حال خواندن کتاب خواهد بوده است

این ۱۲ زمان به شیوه‌های مختلفی به افعال و جملات انگلیسی اعمال می‌شوند و به تشخیص زمان وضعیت‌های مختلف کمک می‌کنند.

 

ساختار و گرامر ساخت جمله در 12 زمان انگلیسی:

حال می‌توانیم به گرامر ساخت جملات در ۱۲ زمان انگلیسی بپردازیم. این توضیحات شامل دقیق ترین نحوه ساخت جمله در تمامی زمان ها بوده و شامل جمله ساده، پرسشی و منفی هستند:

۱. حال ساده (Simple Present)
جمله مثبت: Subject + Verb(s/es)
جمله منفی: Subject + do/does + not + Verb
پرسشی: Do/Does + Subject + Verb

۲. حال مداوم (Present Continuous)
جمله مثبت: Subject + am/is/are + Verb-ing
جمله منفی: Subject + am/is/are + not + Verb-ing
پرسشی: Am/Is/Are + Subject + Verb-ing

۳. حال کامل (Present Perfect)
جمله مثبت: Subject + have/has + Past Participle (V3)
جمله منفی: Subject + have/has + not + Past Participle (V3)
پرسشی: Have/Has + Subject + Past Participle (V3)

۴. حال کامل مداوم (Present Perfect Continuous)
جمله مثبت: Subject + have/has + been + Verb-ing
جمله منفی: Subject + have/has + not + been + Verb-ing
پرسشی: Have/Has + Subject + been + Verb-ing

۵. گذشته ساده (Simple Past)
جمله مثبت: Subject + Verb-ed/V2
جمله منفی: Subject + did + not + Verb
پرسشی: Did + Subject + Verb

۶. گذشته مداوم (Past Continuous)
جمله مثبت: Subject + was/were + Verb-ing
جمله منفی: Subject + was/were + not + Verb-ing
پرسشی: Was/Were + Subject + Verb-ing

۷. گذشته کامل (Past Perfect)
جمله مثبت: Subject + had + Past Participle (V3)
جمله منفی: Subject + had + not + Past Participle (V3)
پرسشی: Had + Subject + Past Participle (V3)

۸. گذشته کامل مداوم (Past Perfect Continuous)
جمله مثبت: Subject + had + been + Verb-ing
جمله منفی: Subject + had + not + been + Verb-ing
پرسشی: Had + Subject + been + Verb-ing

۹. آینده ساده (Simple Future)
جمله مثبت: Subject + will + Verb
جمله منفی: Subject + will + not + Verb
پرسشی: Will + Subject + Verb

۱۰. آینده مداوم (Future Continuous)
جمله مثبت: Subject + will + be + Verb-ing
جمله منفی: Subject + will + not + be + Verb-ing
پرسشی: Will + Subject + be + Verb-ing

۱۱. آینده کامل (Future Perfect)
جمله مثبت: Subject + will + have + Past Participle (V3)
جمله منفی: Subject + will + not + have + Past Participle (V3)
پرسشی: Will + Subject + have + Past Participle (V3)

۱۲. آینده کامل مداوم (Future Perfect Continuous)
جمله مثبت: Subject + will + have + been + Verb-ing
جمله منفی: Subject + will + not + have + been + Verb-ing
پرسشی: Will + Subject + have + been + Verb-ing

زمان جمله مثبت جمله منفي پرسشي
حال ساده Subject + Verb(s/es) Subject + do/does + not + Verb Do/Does + Subject + Verb?
حال مداوم Subject + am/is/are + Verb-ing Subject + am/is/are + not + Verb-ing Am/Is/Are + Subject + Verb-ing?
حال کامل Subject + have/has + Past Participle (V3) Subject + have/has + not + Past Participle (V3) Have/Has + Subject + Past Participle (V3)?
حال کامل مداوم Subject + have/has + been + Verb-ing Subject + have/has + not + been + Verb-ing Have/Has + Subject + been + Verb-ing?
گذشته ساده Subject + Verb-ed/V2 Subject + did + not + Verb Did + Subject + Verb?
گذشته مداوم Subject + was/were + Verb-ing Subject + was/were + not + Verb-ing Was/Were + Subject + Verb-ing?
گذشته کامل Subject + had + Past Participle (V3) Subject + had + not + Past Participle (V3) Had + Subject + Past Participle (V3)?
گذشته کامل مداوم Subject + had + been + Verb-ing Subject + had + not + been + Verb-ing Had + Subject + been + Verb-ing?
آينده ساده Subject + will + Verb Subject + will + not + Verb Will + Subject + Verb?
آينده مداوم Subject + will + be + Verb-ing Subject + will + not + be + Verb-ing Will + Subject + be + Verb-ing?
آينده کامل Subject + will + have + Past Participle (V3) Subject + will + not + have + Past Participle (V3) Will + Subject + have + Past Participle (V3)?
آينده کامل مداوم Subject + will + have + been + Verb-ing Subject + will + not + have + been + Verb-ing Will + Subject + have + been + Verb-ing?

دیدگاهتان را بنویسید