20 جمله انگلیسی گذشته ساده

گذشته ساده در انگلیسی به زمانی گفته می شود که اتفاقاتی در ان بازه رخ داده و در همان زمان نیز تمام شده اند. افعال در این زمان به شکل simple past قرار داشته و جملات طبق این الگو ساخته می شوند. در زیر با مثال زدن 20 جمله انگلیسی گذشته ساده به بررسی دقیق تر این زمان پرداخته ایم.

20 جمله انگلیسی گذشته ساده:

گذشته‌ی ساده (Simple Past) یکی از زمان‌های زبان انگلیسی است که برای بیان اتفاقاتی که در گذشته رخ داده و کامل شده‌اند استفاده می‌شود. گذشته‌ی ساده برای اشاره به اعمال، رویدادها یا وضعیت‌هایی که در گذشته شروع و پایان یافته‌اند، استفاده می‌شود.

ساختار افعال در این زمان:

افعال منظم (Regular Verbs): برای تبدیل افعال منظم به گذشته، معمولاً پسوند “-ed” به آنها اضافه می‌شود.

مثال:

play → played
work → worked

افعال نامنظم (Irregular Verbs): افعال نامنظم شکل خاص خودشان را در گذشته دارند و باید به طور جداگانه حفظ شوند.

مثال:

go → went
see → saw

نکته:
برای ساخت جملات منفی در گذشته‌ی ساده از “did not” یا “didn’t” استفاده می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:

I played football.
(من فوتبال بازی کردم)

I did not play football. یا I didn’t play football.
(من فوتبال بازی نکردم)

برای سوالی کردن نیز از “did” در ابتدای جمله استفاده می‌شود:

Did you play football?
(آیا تو فوتبال بازی کردی؟)

 

چند مثال از گذشته ساده در جملات مثبت:

I visited the museum last week.
من هفته گذشته موزه را بازدید کردم

She bought a new dress for the party.
او یک لباس جدید برای مهمانی خرید

They played football in the park yesterday.
آنها دیروز در پارک فوتبال بازی کردند

We traveled to Spain last summer.
ما تابستان گذشته به اسپانیا سفر کردیم

He read the entire book in one day.
او تمام کتاب را در یک روز خواند

She cooked a delicious meal for her family.
او یک وعده غذایی خوشمزه برای خانواده‌اش آماده کرد

They watched the movie and enjoyed it.
آنها فیلم را تماشا کردند و از آن لذت بردند

این جملات نشان‌دهنده فعالیت‌ها یا وقوع‌هایی هستند که در گذشته شروع و به پایان رسیده‌اند.

چند مثال از گذشته ساده در جملات منفی:

I didn’t go to the gym yesterday.
من دیروز به باشگاه نرفتم

She didn’t watch the movie because she was tired.
او فیلم را ندید چون خسته بود

They didn’t play football due to the rain.
آنها به دلیل باران فوتبال بازی نکردند

We didn’t travel last summer.
ما تابستان گذشته سفر نکردیم

He didn’t eat his lunch.
او ناهار خود را نخورد

She didn’t finish her assignment on time.
او تکلیف خود را به موقع تمام نکرد

They didn’t listen to the teacher’s instructions.
آنها به دستورات معلم گوش نکردند

این جملات نشان‌دهنده فعالیت‌ها یا وقوع‌هایی هستند که در گذشته رخ نداده‌اند یا به انجام نرسیده‌اند.

چند مثال از گذشته ساده در جملات سوالی:

Did you go to the party last night?
آیا شما شب گذشته به مهمانی رفتید؟

Did she watch the new episode?
آیا او قسمت جدید را تماشا کرد؟

Did they play football on Saturday?
آیا آنها در روز شنبه فوتبال بازی کردند؟

Did we have any homework?
آیا ما هیچ تکلیفی داشتیم؟

Did he like the gift you gave him?
آیا او از هدیه‌ای که به او دادید خوشش آمد؟

Did she cook dinner last night?
آیا او شب گذشته شام پخت؟

Did they arrive on time for the meeting?
آیا آنها به موقع برای جلسه رسیدند؟

در گذشته‌ی ساده، برای ساخت جملات سوالی، از فعل کمکی “did” در ابتدای جمله استفاده می‌شود، و فعل اصلی جمله به فرم حال ساده خود باقی می‌ماند.

استثناهایی در ساخت جمله در گذشته ساده:

در زبان انگلیسی، استثناها غالباً به افعال نامنظم (Irregular Verbs) مربوط می‌شوند. وقتی در گذشته ساده جمله می‌سازیم، بسیاری از افعال با قاعده با اضافه کردن “-ed” به گذشته تبدیل می‌شوند (مانند “play” که به “played” تبدیل می‌شود)، اما افعال نامنظم شکل خاص خود را در گذشته دارند.

بعضی از استثناهای مرسوم در گذشته ساده عبارت‌اند از:

be: این فعل دو فرم گذشته دارد: “was” (برای اول شخص مفرد و سوم شخص مفرد) و “were” (برای سایر اشخاص).

go → went

do → did

have → had

eat → ate

drink → drank

see → saw

come → came

و بسیاری دیگر.

همچنین، برخی افعال با قاعده نیز استثناهای خود را دارند:

افعالی که با حروف صدا دار (vowel) پایان می‌یابند، معمولاً با “-ed” به پایان می‌آیند، اما برخی از آن‌ها استثنا دارند، مانند: “run” → “ran”.

افعالی که با یک حرف صدادار و یک حرف بی‌صدا به پایان می‌رسند، حرف بی‌صدا آخر را دو بار تکرار می‌کنند و سپس “-ed” را اضافه می‌کنند. مانند: “stop” → “stopped”.

افعالی که با “y” به پایان می‌رسند و قبل از “y” یک حرف بی‌صدا وجود دارد، “y” به “i” تغییر می‌کند و “-ed” اضافه می‌شود. مانند: “study” → “studied”.

هنگام یادگیری افعال نامنظم، بهتر است فهرستی از آن‌ها را مطالعه کنید و به حفظ آن‌ها بپردازید، زیرا استثناها و قواعد خاص خود را دارند.

دیدگاهتان را بنویسید