قسمت سوم افعال انگلیسی

قسمت سوم افعال انگلیسی

در دسته بندی افعال ، افعال بی قاعده در قسمت سوم افعال انگلیسی قرار گرفته اند. این فعل ها به گونه ای هستند که در زمان های گذشته و ماضی بعید دچار تغییرات قانونمند نمی شوند. در زیر به بررسی دقیق تر این نوع افعال پرداخته شده است. قسمت سوم افعال انگلیسی رایج ترین افعال … ادامه

شرطی نوع سوم انگلیسی

شرطی نوع سوم انگلیسی

شرطی نوع سوم انگلیسی نوعی زمان برای ساخت افعال است که در ان، نتایجی از غیر واقعی بودن فعل در زمان گذشته را نشان می دهد. در زیر به بررسی ساختار و گرامر دقیق این نوع زمان پرداخته شده است. شرطی نوع سوم انگلیسی: شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی به اموری اشاره دارد که … ادامه

فرق tell و say

فرق tell و say

Say و tell در انگلیسی هر دو به معنی گفتن هستند. اما تفاوت اصلی این دو عمدتا در نکات گرامری ان ها و کاربرد آنان در جمله سازی است. همچنین با قرار گرفتن در جمله هایی با بازه های زمانی خاص، حالت متفاوتی به خود می گیرند. در ادامه به فرق tell و say پرداخته … ادامه

فرق few و a few

فرق few و a few

few و a few کلماتی هستند که هر دو برای توضیح کم بودن اشیا به کار می روند؛ a few برای اشیا قابل شمارش کاربرد دارد و few بیشتر تاکیدی بر کم بودن و ناچیز بودن یک چیز است. فرق few و a few: در زبان انگلیسی، “few” و “a few” دو عبارت مرتبط اما … ادامه

بعد از let فعل به چه صورت می آید

بعد از let فعل به چه صورت می آید

فعل let به معنی اجازه دادن است. در زمان استفاده از این فعل در جمله، باید نکات گرامری خاصی رعایت شود تا معنی آن حفظ شود. در ادامه شرح داده شده است که بعد از let فعل به چه صورت می آید. بعد از let فعل به چه صورت می آید؟   در زبان انگلیسی، … ادامه

توضیح گرامر phrasal verbs

توضیح گرامر phrasal verbs

phrasal verbs فعل هایی ترکیبی هستند که از یک فعل اصلی همراه با قید یا حرف اضافه تشکیل شده اند. گاهی این ترکیب به گونه ای است که معنی کلی از معنی فعل اصلی به طور کامل دور می شود. ساخت این فعل ها نیاز به گرامر ویژه خود دارد. در ادامه به توضیح گرامر … ادامه

زمان افعال در زبان انگلیسی

زمان افعال در زبان انگلیسی

زمان فعل به موقعیت زمان یا حالتی بستگی دارد که فعل در ان بازه انجام گرفته یا قصد انجام دارد. زمان افعال در زبان انگلیسی ماندد دیگر زمان ها، منجر به تغییر ساختار کلمه فعل می شود. زمان افعال در زبان انگلیسی: زمان فعل در زبان‌ها به موقعیت زمانی عمل یا حالتی اشاره می‌کند که … ادامه

ده جمله با will

ده جمله با will

Will یکی از کلمات انگلیسی با بیش از یک مفهوم است. این کلمه هم می تواند به معنی انجام کاری در اینده بوده و یا به معنی تمایل و خواست. بسته به معنی و مفهوم جمله، این کلمه ساختار خاص خود را خواهد گرفت. در زیر، ده جمله با will معرفی شده است تا بتوانید … ادامه

افعال کاربردی انگلیسی

افعال کاربردی انگلیسی

برخی افعال انگلیسی بسیار کاربردی بوده؛ به نحوی که هم به صورت تک و هم به صورت ترکیبی با دیگر فعل ها می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. افعال کاربردی انگلیسی بسته به نوع زمان و شرایط، تغییر پیدا می کنند. افعال کاربردی انگلیسی: افعال کاربردی (یا افعال کمکی) در زبان انگلیسی نقش‌های مخصوصی دارند … ادامه

people جمع است یا مفرد

people جمع است یا مفرد

People واژه ای به معنی گروهی از افراد است که به صورت تک گروه معنی می دهد. همچنین می تواند معانی دیگری نیز در جمله داشته باشد. در زیر به بررسی اینکه people جمع است یا مفرد پرداخته شده است: people جمع است یا مفرد: “people” اغلب به معنای “افراد” یا “مردم” استفاده می‌شود و … ادامه