adj مخفف چیست

Adj در زبان انگلیسی مخفف adjective است. این کلمه به معنی صفت است. Adjها در انگلیسی صفت هایی هستند که توصیف کننده اسمی،ضمیری یا چیزی هستند. در زیر به توضیح اینکه adj مخفف چیست و انواع صفات پرداخته شده است.

adj مخفف چیست:

adj مخفف چیست؟ در زبان انگلیسی، اختصار “adj” مخفف کلمه “adjective” است، که به معنای “صفت” است. صفت‌ها کلماتی هستند که ویژگی یا خصوصیت یک اسم یا ضمیر را توصیف می‌کنند. صفت‌ها در زبان انگلیسی به چندین دسته تقسیم می‌شوند بر اساس ویژگی‌ها و کاربردهای آن‌ها. در زیر برخی از انواع مهم صفت‌ها آورده شده است:

صفت‌های کیفی (Qualitative Adjectives): این صفت‌ها ویژگی‌های غیرملموس یک اسم را توصیف می‌کنند.

مثال: beautiful, happy, cold, loud

صفت‌های مقداری (Quantitative Adjectives): این صفت‌ها مقدار چیزی را نشان می‌دهند.

مثال: some, many, few, little

صفت‌های نمایشی (Demonstrative Adjectives): این صفت‌ها چیزی خاص را نشان می‌دهند.

مثال: this, that, these, those

صفت‌های ملکی (Possessive Adjectives): این صفت‌ها مالکیت را نشان می‌دهند.

مثال: my, your, his, her, its, our, their

صفت‌های تعدادی (Numeral Adjectives): این صفت‌ها تعداد دقیق را نشان می‌دهند.

مثال: one, two, three, first, second, third

صفت‌های تعیینی (Definite Adjectives): این صفت‌ها اطلاعات خاص در مورد یک اسم می‌دهند.
مثال: the, a, an (برخی از زبان‌شناسان این کلمات را اصولاً صفت نمی‌دانند و آن‌ها را “مقاله” یا “تعیین‌کننده” می‌نامند.)

 

صفت‌های ترکیبی (Compound Adjectives): این صفت‌ها از دو یا چند کلمه تشکیل شده‌اند و معمولاً با خط تیره (-) به هم وصل می‌شوند.

مثال: good-looking, blue-eyed, well-behaved

صفت‌های مقایسه‌ای (Comparative and Superlative Adjectives): این صفت‌ها برای مقایسه ویژگی‌ها استفاده می‌شوند.

مثال: taller (comparative), tallest (superlative)

نوع صفت (انگليسي) نوع صفت (فارسي)
Qualitative Adjectives صفت‌هاي کيفي
Quantitative Adjectives صفت‌هاي مقداري
Demonstrative Adjectives صفت‌هاي نمايشي
Possessive Adjectives صفت‌هاي ملکي
Numeral Adjectives صفت‌هاي تعدادي
Definite Adjectives صفت‌هاي تعييني
Compound Adjectives صفت‌هاي ترکيبي
Comparative and Superlative Adjectives صفت‌هاي مقايسه‌اي و برتري

نحوه تشخیص صفات در جمله:

برای تشخیص صفت‌ها در جملات انگلیسی، می‌توان به موارد زیر توجه کرد:

موقعیت نسبت به اسم: صفت‌ها معمولاً قبل از اسمی که ویژگی یا خصوصیت آن را توصیف می‌کنند قرار می‌گیرند.

مثال: “She has a beautiful dress.”

استفاده از “be”: وقتی صفت بعد از فعل‌های “be” (مانند am, is, are, was, were) بیاید، آن صفت ویژگی موضوع جمله را توصیف می‌کند.

مثال: “The sky is blue.”

صفت‌های مقایسه‌ای و برتری: صفت‌هایی که با پسوندهای “-er” یا “-est” یا با کلمات “more” یا “most” تشکیل شده‌اند، صفت‌های مقایسه‌ای یا برتری هستند.

مثال: “She is taller than her brother.”
مثال: “He is the smartest student in the class.”

تغییرات با “very” یا “too”: اگر یک کلمه می‌تواند با “very” یا “too” استفاده شود، احتمالاً آن کلمه یک صفت است.

مثال: “The book is very interesting.”
مثال: “The soup is too hot.”

ساختارهای خاص: برخی از صفت‌ها با استفاده از فعل‌های خاص مانند “seem”, “become”, “feel”, “look”, و “sound” تشکیل می‌شوند.

مثال: “She looks tired.”
مثال: “The story sounds interesting.”

آزمون جایگزینی: اگر می‌توانید یک کلمه را با یک صفت دیگر جایگزین کنید و جمله همچنان معنادار باشد، آن کلمه احتمالاً یک صفت است.

مثال: “She has a green bag.” → “She has a small bag.”

با توجه به این نکات، می‌توانید به تشخیص صفت‌ها در جملات انگلیسی پرداخته و ویژگی‌ها و خصوصیات مختلف موضوعات را شناسایی کنید.

صفات برتر یا تفضیلی در انگلیسی به چه صفاتی گفته می شود:

صفات برتر و تفضیلی در زبان انگلیسی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

صفات تفضیلی (Comparative Adjectives): این صفت‌ها برای مقایسه دو چیز با یکدیگر استفاده می‌شوند. آنها معمولاً با اضافه کردن پسوند “-er” به صفت اصلی یا با استفاده از “more” قبل از صفت ساخته می‌شوند.

مثال: tall → taller
مثال: beautiful → more beautiful

صفات برتر (Superlative Adjectives): این صفت‌ها برای مقایسه یک چیز با تمام دیگران و نشان دادن برتری آن چیز استفاده می‌شوند. آنها معمولاً با اضافه کردن پسوند “-est” به صفت اصلی یا با استفاده از “most” قبل از صفت ساخته می‌شوند.

مثال: tall → tallest
مثال: beautiful → most beautiful

با توجه به قواعد خاصی که برای تشکیل صفات تفضیلی و برتر وجود دارد (مانند اضافه کردن “-er” یا “-est” یا استفاده از “more” و “most”)، می‌توانیم این دو نوع صفت را در جملات تشخیص دهیم.

 

نکات مهم در ساخت و استفاده از adj ها در جمله:

صفت‌ها (adjectives) نقش مهمی در توصیف اسم‌ها و ضمایر دارند. ولی هنگام استفاده از آن‌ها در جملات، نکات و استثناهایی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد:

ترتیب صفت‌ها: وقتی چندین صفت قبل از یک اسم می‌آید، ترتیب خاصی برای آن‌ها وجود دارد. به طور معمول ترتیب به این شکل است: عدد – کیفیت – اندازه – سن – شکل – رنگ – ملت – ماده.

مثال: “She bought two large old round wooden French tables.”

استفاده از “more” و “most”: برای صفت‌های با بیش از دو هجا، معمولاً “more” برای تفضیلی و “most” برای برتری استفاده می‌شود.

مثال: “more beautiful” و “most beautiful”

صفت‌ها با یک یا دو هجا: صفت‌هایی که یک یا دو هجا دارند معمولاً با اضافه کردن “-er” و “-est” به تفضیلی و برتری تبدیل می‌شوند.

مثال: “tall” → “taller” → “tallest”

استثناها: برخی از صفت‌ها استثنا دارند و با قواعد معمول تبدیل به تفضیلی و برتری نمی‌شوند.

مثال: “good” → “better” → “best”
مثال: “bad” → “worse” → “worst”

هیچگاه دو فرم تفضیلی یا برتری را با هم استفاده نکنید: از ترکیب “more” با پسوندهای “-er” یا “most” با “-est” خودداری کنید.

غلط: “more taller”
درست: “taller” یا “more tall” (اگرچه “taller” متداول‌تر است)

استفاده از “than” با صفت‌های تفضیلی: هنگام مقایسه با صفت تفضیلی، کلمه “than” استفاده می‌شود.

مثال: “She is taller than her sister.”

استفاده از “the” با صفت‌های برتر: قبل از صفت‌های برتری، از “the” استفاده می‌شود.

مثال: “He is the best player in the team.”

دیدگاهتان را بنویسید