as در انگلیسی

as در انگلیسی یکی از کلماتی ست که نقش های مختلفی در ساخت جملات داشته و با توجه به هر نقش، معنی متفاوتی نیز به خود می گیرد. این کلمه می تواند به معنای “نقش”، “وظیفه” و یا هدف باشد. در این مطلب به بررسی انواع معنی as و نقش های ان پرداخته شده است.

as در انگلیسی:

کلمه “as” در زبان انگلیسی یک کلمه چندمنظوره است که می‌تواند به عنوان ضمیر موصولی، قید، حرف اضافه یا حتی به عنوان یک نیم‌واژه عمل کند. اینکه “as” چه نقشی در جمله ایفا می‌کند به بقیه جمله وابسته است. در اینجا به تعدادی از کاربردها و معانی آن اشاره می‌شود:

به عنوان: “as” می‌تواند به معنای “به عنوان” استفاده شود:

He works as a teacher.
(او به عنوان یک معلم کار می‌کند)

همانطور که: برای مقایسه یا نشان دادن یک فعالیت همزمان:

She sings as she works.
(وقتی کار می‌کند، آواز می‌خواند)

He’s not as tall as his brother.
(او به قد برادرش نیست)

چونکه یا از آنجایی که: برای نشان دادن دلیل:

Stay indoors as it is raining outside.
(چون بیرون باران می‌آید، درون خانه بمانید)

زمانی که: “as” می‌تواند برای اشاره به یک فعالیتی استفاده شود که در یک زمان خاص رخ داده:

As I was walking home, I saw an old friend.
(زمانی که داشتم به خانه می‌رفتم، یک دوست قدیمی را دیدم)

با توجه به: وقتی به چیزی با توجه به موقعیت خاصی اشاره می‌شود:

As per the agreement, he will pay the rent on the first of each month.
(با توجه به توافق، او اجاره‌ی خانه را در اول هر ماه پرداخت می‌کند)

همانند: برای نشان دادن شباهت:

She’s acting as if she owns the place.
(او رفتار می‌کند همانند اینکه این مکان متعلق به او باشد)

این فقط بخشی از کاربردهای کلمه “as” در زبان انگلیسی است و بسته به موقعیت‌ها و جمله‌های مختلف، معانی دیگری هم می‌تواند داشته باشد.

گرامر استفاده از as در جملات:

در اینجا به برخی از ساختارها و استراکچرهای رایج اشاره می‌شود:

As + فعل + فاعل (برای نشان‌دادن دو فعالیت همزمان):

As I walked home, I saw my friend.

فاعل + فعل + as + فعل + فاعل (برای مقایسه دو عمل یا وضعیت):

She sings as she works.

فاعل + فعل + as + صفت + as + فاعل/اسم (برای مقایسه‌ها):

He is not as tall as his brother.

As + فاعل + فعل, فاعل + فعل (وقتی به دلیل چیزی اتفاق می‌افتد، اغلب با معنای “چونکه”):

As it was raining, we decided to stay indoors.

As + فاعل + فعل (برای نشان‌دادن یک وضعیت یا شرایط، اغلب با معنای “به عنوان”):

As the manager of the company, I must make this decision.

As + فاعل + فعل (برای نشان دادن تصرف یا رفتار بر اساس یک وضعیت معین):

As a mother, she’s always concerned about her children.

فاعل + فعل + as + قید (برای نشان‌دادن چگونگی انجام چیزی):

Do as you please.

As + فاعل + فعل, so + فاعل + فعل (برای نشان‌دادن دو عملی که با هم اتفاق می‌افتند):

As the wind grew stronger, so did the waves.

این فقط برخی از ساختارهای رایج استفاده از “as” در زبان انگلیسی هستند و با توجه به گستردگی معانی و کاربردهای آن، ساختارها و موقعیت‌های بیشتری نیز وجود دارد.

 

شماره ساختار مثال
1 As + فعل + فاعل As I walked home, I saw my friend.
2 فاعل + فعل + as + فعل + فاعل She sings as she works.
3 فاعل + فعل + as + صفت + as + فاعل/اسم He is not as tall as his brother.
4 As + فاعل + فعل, فاعل + فعل As it was raining, we decided to stay indoors.
5 As + فاعل + فعل As the manager of the company, I must make this decision.
6 As + فاعل + فعل As a mother, she’s always concerned about her children.
7 فاعل + فعل + as + قيد Do as you please.
8 As + فاعل + فعل, so + فاعل + فعل As the wind grew stronger, so did the waves.

نکات مهم و استثناهای استفاده از as در انگلیسی:

در زیر برخی نکات مهم و استثناهای استفاده از “as” آورده شده است:

“As” در مقایسه‌ها: در مواردی که دو چیز را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم، معمولاً از ساختار “as … as” استفاده می‌کنیم. اما توجه داشته باشید که برای مقایسه ناهمتا، “not” را قبل از اولین “as” اضافه می‌کنیم:

He is as tall as his brother.
She is not as fast as Mary.

تفاوت با “like”: گاهی اوقات “as” با “like” اشتباه گرفته می‌شود. “Like” قبل از یک اسم یا ضمیر می‌آید و به معنی “مانند” است:

She looks like her mother.

در مقابل، “as” معمولاً با یک جمله کامل استفاده می‌شود.

She works as a teacher.

“As” برای نشان‌دادن دلیل: وقتی “as” برای نشان‌دادن دلیل استفاده می‌شود، معمولاً به معنی “چونکه” یا “از آنجایی که” است:

As it’s raining, we won’t go out.

“As” در جملات زمانی: معمولاً “as” برای نشان‌دادن دو رویدادی استفاده می‌شود که به صورت همزمان اتفاق افتاده‌اند:

As I was walking to school, I saw a rainbow.

تفاوت با “since” و “for”: در برخی موارد، “as” می‌تواند به معنی “چون” یا “از آنجایی که” با “since” اشتباه گرفته شود. اما “since” می‌تواند هم به معنی “از زمانی که” و هم “چون” باشد:

As/Since she wasn’t ready, we left without her.
I haven’t seen him since 2010.

“As to”: در برخی موارد، “as to” به معنی “در مورد” یا “مربوط به” استفاده می‌شود و این معنا متفاوت است:

I’m not sure as to what she meant.

“As if/As though”: هر دو عبارت به معنی “همانند اینکه” یا “انگار که” استفاده می‌شوند و بعد از آن‌ها می‌توان از جملات با فعل به شکل گذشته استفاده کرد:

He acts as if he knows everything.

دیدگاهتان را بنویسید