doesn’t به انگلیسی

doesn’t به انگلیسی یک فعل کمکی منفی است که از ترکیب “does” (فرم سوم شخص مفرد از فعل کمکی “do”) و “not” به وجود می‌آید. زمان فعل، در حال ساده است.

doesn’t به انگلیسی:

در انگلیسی، “doesn’t” یک فعل کمکی منفی است که از ترکیب “does” (فرم سوم شخص مفرد از فعل کمکی “do”) و “not” به وجود می‌آید. این فعل در زمان حال ساده استفاده می‌شود.

معنی:
“Doesn’t” به معنی “نمی‌کند” یا “نیست” ترجمه می‌شود، وقتی به انکار یک عمل یا وضعیت در زمان حال ساده اشاره دارد.

کاربرد:
انکار جملات با فعل‌ها: وقتی می‌خواهیم یک عمل یا وضعیت را در زمان حال ساده انکار کنیم.

She doesn’t like chocolate.
(او شکلات دوست ندارد)

It doesn’t rain much here.
(اینجا زیاد باران نمی‌بارد)

پرسشی کردن جملات: در ساخت پرسشی با “do” و “does”، استفاده از “not” برای ایجاد سوال منفی است.

Doesn’t she want to come with us?
(آیا او نمی‌خواهد با ما بیاید؟)

پس از برخی ضمیرها و اسامی: “Doesn’t” با شخص سوم مفرد (he, she, it یا اسامی مفرد مانند “John” یا “the cat”) استفاده می‌شود.

He doesn’t understand the problem.
(او مشکل را نمی‌فهمد)

The cat doesn’t eat fish.
(گربه ماهی نمی‌خورد)

استفاده با افعال ساده: “Doesn’t” با فعل‌های ساده (بدون “ing” یا “to”) استفاده می‌شود.

She doesn’t play tennis.
(او تنیس بازی نمی‌کند)

He doesn’t want to go.
(او نمی‌خواهد برود)

نکات مهم:
وقتی از “doesn’t” استفاده می‌کنیم، فعل اصلی باید در فرم ساده باشد. به همین دلیل، به جای “doesn’t likes” باید بگوییم “doesn’t like”.
استفاده از “doesn’t” فقط برای زمان حال ساده است. برای زمان‌های دیگر نیاز به فعل‌های کمکی دیگر داریم.

گرامر استفاده از doesn’t در انگلیسی:

“Doesn’t” فرم اختصاری “does not” است. این یک فعل کمکی منفی در زمان حال ساده است.

کاربرد:
توافق با ضمیر: “Doesn’t” با ضمایر شخص سوم مفرد (he, she, it) یا اسامی مفرد مانند “John” یا “the cat” استفاده می‌شود.
جملات منفی: برای انکار یک جمله در زمان حال ساده.
با فرم پایه فعل‌ها: وقتی “doesn’t” در جمله استفاده می‌شود، فعل اصلی که پس از آن می‌آید باید در فرم پایه‌اش (بدون “to”) باشد.

مثال‌ها:

He doesn’t understand the instructions.
(او دستورالعمل‌ها را نمی‌فهمد)

It doesn’t rain much in the desert.
(در صحرا زیاد باران نمی‌بارد)

Sarah doesn’t like chocolate.
(سارا شکلات دوست ندارد)

جنبه توضيح
تعريف فرم اختصاري “does not” استفاده شده در زمان حال ساده.
توافق با ضمير با ضماير شخص سوم مفرد (he, she, it) يا اسامي مفرد استفاده مي‌شود.
جملات منفي براي انکار يک جمله در زمان حال ساده استفاده مي‌شود.
فرم فعل‌ها پس از آن فعل اصلي بايد در فرم پايه‌اش (بدون “to”) باشد.
مثال‌ها – He doesn’t understand the instructions.
– It doesn’t rain much in the desert.
– Sarah doesn’t like chocolate.

تفاوت doesn’t و didn’t :

“Doesn’t” و “Didn’t” هر دو فعل‌های کمکی منفی هستند اما در زمان‌ها و ساختارهای مختلفی استفاده می‌شوند. در زیر تفاوت‌های آن‌ها را مشاهده می‌کنید:

Doesn’t:
تعریف: اختصار “does not” است.
زمان: حال ساده.
استفاده با: شخص سوم مفرد (he, she, it).
مثال:

He doesn’t like coffee.
(او قهوه دوست ندارد)

Didn’t:

تعریف: اختصار “did not” است.
زمان: گذشته ساده.
استفاده با: همه ضمایر و اسامی (I, you, we, they, he, she, it, names).

مثال:

They didn’t go to the party.
(آن‌ها به مهمانی نرفتند)

تفاوت اصلی:
زمان استفاده از آن‌هاست. “Doesn’t” برای انکار عمل یا وضعیت در حال ساده استفاده می‌شود، در حالی که “Didn’t” برای انکار عمل یا وضعیت در گذشته ساده استفاده می‌شود.

چه زمانی از does not استفاده کنیم و چه زمانی از doesn’t:

“Does not” و “Doesn’t” هر دو به معنی منفی‌کننده‌ی فعل در حال ساده استفاده می‌شوند، اما انتخاب بین آن‌ها بستگی به سبک و ساختار جمله دارد:

Doesn’t:
نوع: فرم مختصر یا مCONTRACTEDtched.
موقعیت استفاده: در گفتار روزمره و نوشته‌های غیررسمی معمولاً از “Doesn’t” استفاده می‌شود.

مثال: He doesn’t want any dessert.

Does not:
نوع: فرم کامل یا غیرمختصر.
موقعیت استفاده: در نوشته‌ها و سخنرانی‌های رسمی یا زمانی که می‌خواهیم تاکید خاصی داشته باشیم، از “Does not” استفاده می‌شود.

مثال: He does not appreciate the effort.

نکته:
هر دو فرم برای شخص سوم مفرد در زمان حال ساده (مثل “he”, “she”, و “it”) استفاده می‌شوند. انتخاب بین “Doesn’t” و “Does not” بیشتر به میزان رسمیت یا غیررسمیت متن یا گفتار بستگی دارد.

استثناهای استفاده از Doesn’t:

در زبان انگلیسی، “doesn’t” بطور عمده با شخص سوم مفرد در زمان حال ساده استفاده می‌شود. اما برخی استثناء‌ها و نکات مربوط به استفاده از آن وجود دارد:

فعل‌های کمکی و مودال: ما از “doesn’t” با فعل‌های کمکی دیگر و فعل‌های مودال (مانند can, should, would) استفاده نمی‌کنیم.

اشتباه: He doesn’t can play the guitar.
صحیح: He can’t play the guitar.

فعل “be”: در زمان حال ساده، فعل “be” (am, is, are) خود به تنهایی منفی می‌شود و نیازی به “doesn’t” نیست.

اشتباه: She doesn’t is a teacher.
صحیح: She isn’t a teacher.

سوالی کردن: زمانی که سوالی می‌کنیم، ما از “doesn’t” در ابتدای جمله استفاده می‌کنیم، ولی فعل اصلی به فرم پایه خود باقی می‌ماند.

مثال: Doesn’t he work here?

استفاده با I, you, we, they: “doesn’t” فقط با شخص سوم مفرد مانند “he”, “she”, و “it” استفاده می‌شود. با سایر ضمایر از “don’t” استفاده می‌شود.

اشتباه: You doesn’t know the answer.
صحیح: You don’t know the answer.

دیدگاهتان را بنویسید