گرامر زبان انگلیسی آینده استمراری Future Continuous Tense

آموزش گرامر زبان انگلیسی آینده استمراری ( Future Continuous Tense ) .

 

گرامر زبان انگلیسی آینده استمراری

زمان آینده استمراری

آینده استمراری یعنی اتفاقی که در آینده و به صورت مداوم رخ خواهد داد .

مثلا به این جمله دقت کنید :

علی می خواهد کل روز فردا را فوتبال باز کند .

این جمله اشاره به آینده دارد و همین طور دارد کاری را بیان می کند که قرار است به صورت مداوم  ( استمراری ) انجام خواهد شد .

ما در ادامه به بررسی دقیق گرامر زبان انگلیسی آینده استمراری خواهیم پرداخت .

گرامر زبان انگلیسی آینده استمراری

ساختار کلی گرامر زبان انگلیسی آینده استمراری به صورت زیر است :

ing + فعل + will or shall + be + فاعل

این ساختار برای تمامی اشخاص به کار می رود . به مثال های زیر دقت کنید :

جمله کامل verb + ing will be فاعل
I will be playing football playing will be I
You will be playing football playing will be You
He will be playing football playing will be He
she will be playing football playing will be She
We will be playing football playing will be We
They will be playing football playing will be They

 

همین طور که می بینید برای تمامی اشخاص از فعل کمکی will be و ing دار کردن فعل اصلی برای ساختن جمله آینده استمراری کمک می گیریم .

از فعل کمکی shall نیز برای I و We استفاده می شود .

مانند :

 

I shall be playing football

We shall be playing football

 

گرامر منفی کردن زمان آینده استمراری

برای منفی کردن زمان آینده استمراری کافی است NOT را به فعل کمکی will یا shall اضافه کنیم .

ساختار کلی گرامر منفی زمان آینده استمراری به صورت زیر می باشد :

subject + will or shall + not + be + verb + ing 

به مثال های زیر برای منفی کردن یک جمله آینده استمراری دقت نمایید .

 • I shall be playing football for two hours next friday
 • I shall not be playing football for two hours next friday
 • Ali will be playing football for two hours next day
 • Ali will not be playing football for two hours next day

گرامر سوالی کردن آینده استمراری

گرامر آینده استمراری برای وقتی که می خواهیم جمله ای سوالی بسازیم از ساختار کلی زیر استفاده می کنیم :

  ? +  … + ing + فعل + will or shall + subject + be

به مثال های زیر برای سوالی کردن یک جمله آینده استمراری توجه کنید :

 •  ? Shall I be playing football for two hours next friday
 •  ? Will Ali be playing football for two hours next friday

برای اینکه تسلط بیشتری بر گرامر زبان انگلیسی آینده استمراری داشته باشید در ادامه تعدادی سوال و تمرین گرامر آینده استمراری آورده ایم و در پایان نیز جواب آن ها موجود است .

ابتدا سعی کنید خودتان جواب آن ها را بیابید و سپس در انتها جواب آن ها را با جواب خودتان مقایسه کنید .

تمرین گرامر زبان انگلیسی آینده استمراری

Grammar Exercises of Future Continuous

 1.  At midnight we (sleep) ……  .
 2. This time next week we (sit) …… at the beach .
 3. At nine I (watch) …… the news .
 4. Tonight we (cram up) …… for our english test .
 5. they (dance) …… all night .
 6. He (not / play) …… all afternoon .
 7. I (not / work) …… all day .
 8. (eat / you) …… at six .
 9. (drive / she) …… to London ?
 10. (flight / they) …… again ?

جواب تمرینات گرامر زبان انگلیسی آینده استمراری

 1. will be sleeping .
 2. will be sitting .
 3. will be watching .
 4. will be cramming up .
 5. will be dancing .
 6. will not be playing .
 7. will not be working .
 8. will you be eating .
 9. will she be driving .
 10. will they be flighting .

برای تسلط هر چه بیشتر بر گرامر انگلیسی تمرینات کاربردی مانند آن چه در همین صفحه دیدید را حل کنید .

دیدگاهتان را بنویسید