گرامر زبان انگلیسی آینده کامل استمراری Future Perfect Continuous tense

آموزش کامل گرامر زبان انگلیسی آینده کامل استمراری ( Future Perfect Continuous tense ) .

 

گرامر زبان انگلیسی آینده کامل استمراری

آینده کامل استمراری

آینده کامل استمراری نشان دهنده اتفاقی است که در یک دوره زمانی در آینده رخ خواهد داد و تمام خواهد شد .

تفاوت آینده کامل استمراری با آینده کامل

آینده کامل اتفاقی است که در آینده رخ می دهد و تمام می شود اما آینده کامل استمراری تاکید بر روی مستمر و مداوم بودن آن اتفاق در یک دوره زمانی در آینده می باشد .

همین طور آینده استمراری در مورد پایان یافتن اتفاق در آینده اطلاعاتی نمیدهد و مشخص نیست چه زمانی به پایان می یابد اما زمانی که آینده کامل داشته باشیم یعنی اینکه آن اتفاق در یک زمان مشخص پایان خواهد یافت و تمام می شود .

برای آشنایی با گرامر آینده استمراری می توانید بر روی گرامر زبان انگلیسی آینده استمراری کلیک کنید .

جهت آشنایی با گرامر آینده کامل می توانید بر روی گرامر زبان انگلیسی آینده کامل کلیک نمایید .

گرامر زبان انگلیسی آینده کامل استمراری

ساختار گرامر زبان انگلیسی آینده کامل استمراری به صورت زیر است :

فاعل + shall / will + have + been + فعل + ing

جمله کامل فعل will/shall have been فاعل
I shall/will been working working shall/will have been I
You will have been working working will have been You
He will have been working working will have been He
She will have been working working will have been She
We will have been working working shall/will have been We
They will have been working working will have been They

همین طور که از مثال های بالا مشخص است برای تمامی اشخاص از همین فرم استفاده می شود .

نکته ای که حائز اهمیت است اینست که برای اول شخص یعنی برای I و We می توان از Shall بجای wiil نیز استفاده کرد .

منفی کردن آینده کامل استمراری

برای منفی کردن یک عبارت آینده کامل استمراری از ساختاری به فرم زیر استفاده می شود :

فاعل + shall/will + not + have + been + فعل ing

به مثال های زیر دقت کنید :

He will not have been studying .

They will not have been working .

سوالی کردن آینده کامل استمراری

برای ساختن یک جمله ی سوالی آینده کامل استمراری از ساختار زیر استفاده می کنیم .

shall/will + فاعل + have + been + فعل + ing +? 

به مثال های زیر دقت کنید :

 1. by next July, he will have been working here for three years .
 2. by next July, he won’t have been working here for three years .
 3. Will he have been working here for three years by next July ?

تمرینات گرامر زبان انگلیسی آینده کامل استمراری

 1. He …… ( wait ) for one hour by the time I meet him .
 2. Next month , I …… ( work ) here for 10 years .
 3. Lucie and James …… ( travel ) for 2 hours by the time they arrive home .
 4. You and I …… ( study ) English for three hours by 6:00 PM .
 5. In February , I …… ( learn ) English for three months .
 6. On November 17th , she …… ( teach ) English for 6 years .
 7. …… ( you / learn ) English when you go abroad ?
 8. When you meet john , …… ( he / wait ) for you ?
 9. When I reach the hotel I think he …… ( not / wait ) for me !
 10. …… ( he / drive ) when you see him ?

پاسخ تمرینات گرامر زبان انگلیسی آینده کامل استمراری

 1. will have been waiting
 2. will have been working
 3. will have been travelling
 4. will have been studying
 5. will have been learning
 6. will have been teaching
 7. will you have been learning
 8. will he have been waiting
 9. will not have been waiting
 10. will he have been driving

 

Future perfect continuous tense-English – ToLearnEnglish.com

1 دیدگاه دربارهٔ «گرامر زبان انگلیسی آینده کامل استمراری Future Perfect Continuous tense;

دیدگاهتان را بنویسید