گرامر زبان انگلیسی آینده کامل Future Perfect Tense

آموزش کامل گرامر زبان انگلیسی آینده کامل ( Future Perfect Tense ) .

 

گرامر زبان انگلیسی آینده کامل

زمان آینده کامل

زمان آينده کامل به زمانی دلالت می کند که اتفاقی در آینده رخ خواهد داد و در یک دوره زمانی مشخص انجام خواهد شد و پایان می یابد .

مثلا : آن ها فردا ظهر ساعت ۱ ناهارشان را خورده اند .

همین طور که می بینید این جمله دارد به آینده اشاره می کند و اشاره به اتفاقی می کند که در آینده رخ خواهد داد و تمام می شود . بنابراین این جمله یک جمله آینده کامل می باشد .

گرامر زبان انگلیسی آینده کامل

برای ساختن یک جمله ی آینده کامل نیاز به فعل کمکی will یا shall و همین طور قسمت سوم فعل اصلی داریم .

ساختار کلی گرامر زبان انگلیسی آینده کامل به صورت زیر است :

قسمت سوم فعل + will + have  + فاعل

جمله کامل قسمت سوم فعل will + have فاعل
I will have written written will have I
You will have written written will have You
She/He will have written written will have She/He
We will have written written will have We
You will have written written will have You
They will have written written will have They

نکته بسیار مهم :

زمانی که فاعل اول شخص است یعنی برای I و We بجای will از فعل کمکی Shall نیز استفاده می کنند .

منفی کردن زمان آینده کامل

برای منفی کردن در گرامر زبان انگلیسی آینده کامل تنها نیاز است NOT به قبل از Have اضافه شود .

ساختار کلی منفی زمان آینده کامل به صورت زیر است :

Subject + shall/will + not + have + past participle

به مثال های زیر دقت کنید :

I shall not have written my exercise by that time .

He will not have left the house, before you go to see him .

سوالی کردن زمان آینده کامل

ساختار گرامر آینده کامل برای زمانی که می خواهیم یک جمله آينده کامل را سوالی کنیم به صورت زیر می باشد .

Shall/Will + Subject + Have + Past Participle

به این دو مثال برای سوالی کردن زمان آینده کامل دقت نمایید :

 1. Shall I have written my exercise by that time ?
 2. Will he have left the house, before you go to see him ?

در ادامه تعدادی تمرین خوب برای تسلط کامل شما بر بحث گرامر زبان انگلیسی آینده کامل آورده شده است .

جواب این تمرینات در آخر نوشته شده است ابتدا سعی کنید خودتان این سوالات را حل کنید بعد جوابتان را با جواب های صحیح چک کنید .

تمرین های گرامر زبان انگلیسی آینده کامل

Future Perfect Exercise

 1. I …… ( leave ) by six .
 2.  …… ( you / finish ) the report by the deadline ?
 3. When …. ( we / do ) everything ?
 4. She …… ( finish ) her exams by then, so we can go out for dinner .
 5. You …… ( read ) the book before the next class .
 6. She …… ( not / finish ) work by seven .
 7. When …… ( you / complete ) the work ?
 8. They …… ( arrive ) by dinner time .
 9. We …… ( be ) in London for three years next week .
 10. …… ( she / get ) home by lunch time ?
 11. …… ( you / do ) everything by seven ?
 12. We …… ( not / eat ) before we come , so we’ll be hungry .
 13. …… ( he / finish ) his exams when we go on holiday ?
 14. …… ( we/ arrive ) by the time it gets dark ?
 15. How long …… ( you / know ) your friend when you get married ?

جواب های تمرین گرامر زبان انگلیسی آینده کامل

 1. will have left
 2. will you have finished
 3. will we have done
 4. will have finished
 5. will have read
 6. won’t have finished
 7. will you have completed
 8. will have arrived
 9. will have been
 10. will she have got
 11. will you have done
 12. won’t have eaten
 13. will he have finished
 14. will we have arrived
 15. will you have known

حل تمریناتی مانند این تمرین ها می تواند یادگیری شما در گرامر انگلیسی را تقویت و محکم کند .

برای آشنایی با گرامر آینده استمراری بر روی گرامر زبان انگلیسی آینده استمراری کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید