have برای چه زمانی است

فعل “have” یکی از فعل‌های پرکاربرد و چندمعنایی در زبان انگلیسی است. این فعل می‌تواند به تنهایی به کار رود یا به عنوان یک کمک‌فعل استفاده شود. در شرایط استفاده از آن به عنوان یک فعل اصلی ، “have” به معنای “داشتن” یا “مالک بودن” استفاده می‌شود. اما می تواند در تمامی زمان ها نیز صرف شده و معنی متفاوتی بدهد. در زیر به این موضوع پرداخته شده است که have برای چه زمانی است و چگونه صرف می شود.

have برای چه زمانی است:

فعل “have” یکی از فعل‌های پرکاربرد و چندمعنایی در زبان انگلیسی است. این فعل می‌تواند به تنهایی به کار رود یا به عنوان یک کمک‌فعل استفاده شود. در زیر به بررسی معانی و مفاهیم مختلف “have” می‌پردازیم:

داشتن یا مالک بودن:

مثال: I have a car.
(من یک ماشین دارم)

مثال: She has two sisters.
(او دو خواهر دارد)

تجربه یا انجام دادن چیزی:

مثال: I have traveled to Spain.
(من به اسپانیا سفر کرده‌ام)

مثال: Have you had lunch yet?
(هنوز ناهار خورده‌ای؟)

استفاده به معنی اجبار یا وظیفه:

مثال: I have to go to the doctor tomorrow.
(من باید فردا به دیدن دکتر بروم)

در موقعیت‌های خاص مانند بیماری یا احساس:

مثال: I have a headache.
(سردرد دارم)

مثال: She has a cold.
(او سرماخورده است)

به عنوان یک کمک‌فعل در زمان‌هایی مانند حال کامل:

مثال: They have finished their homework.
(آنها تکلیف‌شان را تمام کرده‌اند)

مثال: She has never seen that movie.
(او هرگز آن فیلم را ندیده است)

دیگر موارد کاربردی:

Have a shower/bath: حمام کردن
Have a break: استراحت کردن
Have a party: مهمانی داشتن

همچنین، ترکیب “have got” در بریتانیا برای نشان‌دهنده‌ی مالکیت یا وجود چیزی استفاده می‌شود:

مثال: I have got a new job.
(من یک شغل جدید دارم)

در نهایت، می‌توان گفت فعل “have” یکی از فعل‌هایی است که باید توجه ویژه‌ای به معانی و کاربردهای آن داشت. با توجه به زمینه‌ی جمله و ساختار گرامری، می‌توان معنای مناسب این فعل را تشخیص داد.

ساختار have برای چه زمانی است:

فعل “have” می‌تواند در چندین زمان و ساختار گرامری مختلف استفاده شود، اما به طور عمده در دو نقش اصلی به کار می‌رود: به عنوان یک فعل اصلی و به عنوان یک فعل کمکی.

در شرایط استفاده از آن به عنوان یک فعل اصلی ، “have” به معنای “داشتن” یا “مالک بودن” استفاده می‌شود.

مثال: I have a book.
(من یک کتاب دارم)

و بسیاری زمان‌ها و ساختارهای دیگر که از “have” به عنوان یک فعل کمکی یا فعل اصلی استفاده می‌شود. در هر دو نقش، “have” می‌تواند در مختلف زمان‌های انگلیسی به کار برود.

صرف فعل have در زمان های مختلف:

فعل “have” در زمان‌های مختلف به شرح زیر صرف می‌شود:

حال ساده (Present Simple):

منفی: do not have (don’t have) / does not have (doesn’t have)
سوالی: Do you have? / Does she/he/it have?
مثبت: I/we/you/they have / He/she/it has

گذشته ساده (Past Simple):

منفی: did not have (didn’t have)
سوالی: Did you have?
مثبت: had

حال کامل (Present Perfect):

منفی: have not had (haven’t had) / has not had (hasn’t had)
سوالی: Have you had? / Has she/he/it had?
مثبت: have had / has had

گذشته کامل (Past Perfect):

منفی: had not had (hadn’t had)
سوالی: Had you had?
مثبت: had had

آینده (Future Simple):

منفی: will not have (won’t have)
سوالی: Will you have?
مثبت: will have

حال استمراری (Present Continuous):

فعل “have” به تنهایی معمولاً در حال استمراری استفاده نمی‌شود، مگر در برخی موارد مانند: “I am having lunch.” ولی این استفاده‌ها نسبتاً محدود هستند.

گذشته استمراری (Past Continuous):

مثل حال استمراری، فعل “have” به تنهایی معمولاً در گذشته استمراری استفاده نمی‌شود، مگر در برخی موارد مانند:

“I was having a shower when the phone rang.”

آینده کامل (Future Perfect):

منفی: will not have had (won’t have had)
سوالی: Will you have had?
مثبت: will have had

آینده استمراری (Future Continuous):

فعل “have” در این زمان به صورت استمراری معمولاً استفاده نمی‌شود.
همچنین، فعل “have” در زمان‌های بی‌فعلی (imperative)، استمراری کامل، گذشته فوری، و آینده در گذشته هم می‌تواند استفاده شود، ولی در بیان یک نظر ساده و کلی، از آن‌ها صرف نظر کردیم.

 

زمان مثبت منفي سوالي
حال ساده I/we/you/they have
He/she/it has
I/we/you/they don’t have
He/she/it doesn’t have
Do you have?
Does she/he/it have?
گذشته ساده had didn’t have Did you have?
حال کامل have had
has had
haven’t had
hasn’t had
Have you had?
Has she/he/it had?
گذشته کامل had had hadn’t had Had you had?
آينده will have won’t have Will you have?
آينده کامل will have had won’t have had Will you have had?

دیدگاهتان را بنویسید