ing چه زمانی استفاده می شود

Ing یکی از کلمات پر کاربرد در انگلیسی است که می تواند در نقش های مختلفی ظاهر شود. این پسوند می تواند سازنده ی یک صفت فاعلی بوده؛ هم به اسم بچسبد و … . در نتیجه بسته به اینکه ing چه زمانی استفاده می شود، نقش ان نیز متفاوت خواهد بود.

ing چه زمانی استفاده می شود:

فرم “-ing” در زبان انگلیسی دارای چندین کاربرد مهم است. در زیر به توضیح این کاربردها پرداخته‌شده است:

فعل‌های بازگشتی (Gerunds):

زمانی که یک فعل به شکل “-ing” به کار می‌رود و به عنوان یک اسم عمل می‌کند:

Reading is my favorite hobby.
I love dancing.

فعل‌های حال استمراری (Present Continuous):

برای نشان دادن عملی که در حال انجام است:

He is studying for his exams.
They are playing outside.

فعل‌های گذشته استمراری (Past Continuous):

برای نشان دادن عملی که در گذشته در حال انجام بوده است:

I was reading a book when you called.
They were watching TV last night.

صفت‌های فعلی (Participial Adjectives):

وقتی فعل به شکل “-ing” به کار می‌رود و به عنوان صفت عمل می‌کند:

The movie was boring.
The singing bird is beautiful.

فعل‌های کامل استمراری (Perfect Continuous Tenses):

زمانی که می‌خواهیم نشان دهیم چقدر زمانی عمل در حال انجام بوده است:

I have been waiting for an hour.
She had been studying all night.

توصیفات با “be”:

وقتی می‌خواهیم نشان دهیم چیزی در حال اتفاق افتادن است:

The water is boiling.
The flowers are blooming.

بعد از افعال خاص:

بعضی از افعال در زبان انگلیسی نیاز دارند تا فعل بعدی از آن‌ها به شکل “-ing” باشد، مانند: “enjoy”, “mind”, “quit”, “suggest”, و “keep”:

She enjoys swimming in the ocean.
Do you mind helping me?

پس از اصطلاحات با “be worth”:

The book is worth reading.
The movie isn’t worth watching.

در ترکیب با اسم‌ها و ضمایر:

His singing amazed everyone.
I was amazed by her dancing skills.

بعد از حروف اضافه:

She is interested in traveling around the world.
He is good at painting.

در نهایت، مهم است تا بدانید که فرم “-ing” ممکن است در سایر کاربردها و استراکچرها نیز به کار برود، ولی موارد فوق جزو مهم‌ترین و پرکاربردترین استفاده‌ها هستند.

نحوه ساخت کلمات و عبارات با ing:

البته! در زیر به توضیح نحوه‌ی ساخت هرکدام از موارد ذکر شده با استفاده از “-ing” می‌پردازم:

فعل‌های بازگشتی (Gerunds):

فعل اصلی + ing

Read + ing → Reading
Dance + ing → Dancing

فعل‌های حال استمراری (Present Continuous):

am/is/are + فعل اصلی + ing

He is + study + ing → He is studying
They are + play + ing → They are playing

فعل‌های گذشته استمراری (Past Continuous):

was/were + فعل اصلی + ing

I was + read + ing → I was reading
They were + watch + ing → They were watching

صفت‌های فعلی (Participial Adjectives):

فعل اصلی + ing

Bore + ing → Boring (صفت مشتق شده از فعل Bore)
Sing + ing → Singing (صفت مشتق شده از فعل Sing)

فعل‌های کامل استمراری (Perfect Continuous Tenses):

have/has/had + been + فعل اصلی + ing

I have + been + wait + ing → I have been waiting
She had + been + study + ing → She had been studying

توصیفات با “be”:

am/is/are/was/were + فعل اصلی + ing

The water is + boil + ing → The water is boiling
The flowers are + bloom + ing → The flowers are blooming

بعد از افعال خاص:

فعل + فعل اصلی + ing

She enjoys + swim + ing → She enjoys swimming
Do you mind + help + ing → Do you mind helping?

پس از اصطلاحات با “be worth”:

is/are/was/were + worth + فعل اصلی + ing

The book is + worth + read + ing → The book is worth reading

در ترکیب با اسم‌ها و ضمایر:

اسم/ضمیر + فعل اصلی + ing

His + sing + ing → His singing
I was amazed by her + dance + ing → I was amazed by her dancing

بعد از حروف اضافه:

حرف اضافه + فعل اصلی + ing

She is interested in + travel + ing → She is interested in traveling

باید توجه داشت که در برخی موارد، وقتی “-ing” به فعل اضافه می‌شود، املا فعل تغییر می‌کند (مثل حذف یک حرف “-e” انتهایی یا تکرار یک حرف صدادار).

 

کاربرد استراکچر مثال
فعل‌هاي بازگشتي (Gerunds) فعل اصلي + ing Reading, Dancing
فعل‌هاي حال استمراري am/is/are + فعل اصلي + ing He is studying
فعل‌هاي گذشته استمراري was/were + فعل اصلي + ing I was reading
صفت‌هاي فعلي (Participial Adjectives) فعل اصلي + ing Boring, Singing
فعل‌هاي کامل استمراري have/has/had + been + فعل اصلي + ing I have been waiting
توصيفات با “be” am/is/are/was/were + فعل اصلي + ing The water is boiling
بعد از افعال خاص فعل + فعل اصلي + ing She enjoys swimming
پس از اصطلاحات با “be worth” is/are/was/were + worth + فعل اصلي + ing The book is worth reading
در ترکيب با اسم‌ها و ضماير اسم/ضمير + فعل اصلي + ing His singing
بعد از حروف اضافه حرف اضافه + فعل اصلي + ing She is interested in traveling

دیدگاهتان را بنویسید