l have got یعنی چه

l have got اصلاحی مکمل است که معنی کلی ان بر اساس مفهوم کلی جمله، به معنای التزام و اجبار، داشتن و … باشد. اما انواع معانی l have got یعنی چه؟ این عبارت را به چه عبارات دیگری می توان جایگزی نمود؟

l have got یعنی چه:

عبارت “have got” در زبان انگلیسی بریتانیایی برای نشان دادن داشتن چیزی یا ویژگی خاصی استفاده می‌شود و معمولاً همان معنای “have” را می‌دهد. در انگلیسی آمریکایی هم می‌توان از آن استفاده کرد، ولی معمولاً در موقعیت‌های رسمی ترجیحاً فقط “have” استفاده می‌شود.

مثال‌هایی از استفاده “have got” به شرح زیر است:

I have got two brothers.
(من دو برادر دارم)

She has got a new car.
(او یک ماشین جدید دارد)

We have got a meeting at 3 pm.
(ما یک جلسه در ساعت 3 بعدازظهر داریم)

همچنین، “have got” می‌تواند در موقعیت‌های نیاز یا وظیفه نیز استفاده شود:

I have got to finish my homework.
(من باید تکلیفم را تمام کنم)

در موقعیت‌های نیاز، می‌توانید از “have to” به جای “have got to” استفاده کنید و هر دوی آن‌ها یک معنی را می‌دهند.

 

گرامر ساخت جملات با l have got :

عبارت “have got” برای بیان داشتن چیزی در انگلیسی استفاده می‌شود و معمولاً در انگلیسی بریتانیایی رایج‌تر است. این عبارت در واقع به همان معنی “have” است. در زیر گرامر و نحوه استفاده از “have got” را می‌بینید:

مثبت (Affirmative):

فرم: Subject + have/has + got + object

مثال:

I have got a book.
She has got a pen.

منفی (Negative):

فرم: Subject + have/has + not + got + object

مثال:

I have not got a bike.
They have not got any apples.
She hasn’t got a car.

سوالی (Interrogative):

فرم: Have/Has + subject + got + object + ?
مثال:

Have you got a cat?
Has he got any siblings?

کوتاه شده (Short answers):

Yes, I/you/we/they have.
No, I/you/we/they haven’t.
Yes, he/she/it has.
No, he/she/it hasn’t.

توجه:

“Have got” بیشتر برای موارد ملکی استفاده می‌شود (مثل داشتن یک ماشین، خانه، کتاب و غیره) و کمتر برای فعالیت‌ها یا تجربیات استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، شما می‌توانید بگویید “I have got a car”، اما نمی‌توانید بگویید “I have got a shower” (در معنای انجام دادن حمام).
در انگلیسی آمریکایی، “have” به تنهایی (بدون “got”) در بسیاری از موارد به همان معنا استفاده می‌شود.

 

نوع جمله فرم مثال
مثبت (Affirmative) Subject + have/has + got + object I have got a book.
She has got a pen.
منفي (Negative) Subject + have/has + not + got + object I have not got a bike.
They have not got any apples.
She hasn’t got a car.
سوالي (Interrogative) Have/Has + subject + got + object + ? Have you got a cat?
Has he got any siblings?
کوتاه شده (Short answers) Yes, I/you/we/they have.
No, I/you/we/they haven’t.
Yes, he/she/it has.
No, he/she/it hasn’t.

استثناهای استفاده و قرار گیری l have got:

عبارت “have got” خصوصیات و استثناء‌های خاص خود را دارد. در زیر برخی از این استثناء‌ها و نکات مرتبط با استفاده از “have got” آورده شده‌اند:

محدودیت در زمان: “Have got” فقط در زمان حال استفاده می‌شود. در زمان‌های گذشته یا آینده نمی‌توان از “have got” استفاده کرد.

صحیح: I have got a car. (حال)

نادرست: I had got a car. (گذشته)
به جای آن باید بگوییم: “I had a car.”

استفاده در موارد مالکیت: “Have got” بیشتر برای نشان‌دادن مالکیت یا ویژگی‌های فیزیکی استفاده می‌شود. از آن برای بیان تجربیات یا فعالیت‌ها استفاده نمی‌شود.

صحیح: I have got two brothers.

نادرست: I have got a shower.
(برای این معنی از “I have taken a shower” استفاده می‌شود.)

فرم منفی: در فرم منفی، “not” بلافاصله بعد از “have” می‌آید.

صحیح: I haven’t got a car.

نادرست: I have got not a car.

استفاده در انگلیسی آمریکایی: در انگلیسی آمریکایی، “have” به تنهایی (بدون “got”) معمولاً به همان معنا استفاده می‌شود، و “have got” کمتر رایج است. با این حال، “have got” همچنان معتبر و قابل فهم است.

استفاده برای نیازها: “Have got to” می‌تواند به معنای نیاز یا وظیفه استفاده شود، ولی این فقط در مواردی است که می‌خواهیم بیان کنیم چیزی ضروری است یا باید انجام شود.

مثال: I’ve got to go now.
(من الان باید بروم)

استفاده با “do”: هنگامی که از “have got” استفاده می‌کنیم، نیازی به استفاده از فعل کمکی “do” (مانند do, does) در سوالات یا جملات منفی نیست.

صحیح: Have you got a pen?

نادرست: Do you have got a pen?

بررسی نسبت have got به has got:

عبارات “have got” و “has got” هر دو به معنای “داشتن” در انگلیسی استفاده می‌شوند و فقط در زمان حال ساده کاربرد دارند. تفاوت آن‌ها در فاعل یا زمیر موضوعی است که با آن‌ها می‌آید:

have got:

با زمایر و فاعل‌های اول شخص مفرد، دوم شخص و جمع استفاده می‌شود.

I have got a book.
(من یک کتاب دارم)

You have got a car.
(تو یک ماشین داری)

We have got a house.
(ما یک خانه داریم)

They have got a cat.
(آن‌ها یک گربه دارند)

has got:

با زمایر و فاعل‌های سوم شخص مفرد استفاده می‌شود.

He has got a pen.
(او (مذکر) یک خودکار دارد)

She has got a dress.
(او (مونث) یک لباس دارد)

It has got a tail.
(آن یک دم دارد.) – مثلاً در مورد یک حیوان

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که در انگلیسی آمریکایی، معمولاً “have” یا “has” به تنهایی (بدون “got”) به همان معنی استفاده می‌شود، ولی در انگلیسی بریتانیایی، استفاده از “have got” و “has got” برای نشان‌دادن مالکیت رایج‌تر است.

دیدگاهتان را بنویسید