mine چه نوع ضمیری است

در پاسخ به این سوال که mine چه نوع ضمیری است، می توان گفت که “mine” در انگلیسی یک ضمیر موصولی است. این ضمیر معنای مالکیت را نشان می‌دهد و به آن چیزی اشاره دارد که متعلق به سخن‌گو است. و همچنین وقتی به کار می‌رود که اسمی که قبلاً در جمله یا مکالمه ذکر شده است، دوباره تکرار نشود. پاسخ این سوال که mine چه نوع ضمیری است، به طور کامل در زیر آمده.

mine چه نوع ضمیری است:

“mine” در انگلیسی یک ضمیر موصولی است. در اینجا مفهوم و نحوه استفاده از آن را بررسی می‌کنیم:

نوع: ضمیر موصولی
معنا: معنای مالکیت را نشان می‌دهد و به آن چیزی اشاره دارد که متعلق به سخن‌گو است.
نقش در جمله: “mine” معمولاً وقتی به کار می‌رود که اسمی که قبلاً در جمله یا مکالمه ذکر شده است، دوباره تکرار نشود.
مثال‌ها:

A: “Is this your book?”
B: “No, that’s not mine.”
(یعنی این کتاب مال من نیست)

A: “Whose pen is this?”
B: “It’s mine.”
(یعنی این خودکار مال من است)

نکات:

“mine” می‌تواند با اسم‌های مفرد و جمع به کار برود، اما خود “mine” تغییر نمی‌کند.
وقتی می‌خواهید مستقیماً به یک اسم اشاره کنید که متعلق به شماست، از “my” استفاده می‌شود (مثلاً “my book”، “my car” و …). اما وقتی می‌خواهید بدون ذکر اسم، مالکیت را نشان بدهید، از “mine” استفاده می‌شود.

گرامر استفاده از mine:

“mine” یک ضمیر موصولی است و برای نشان دادن مالکیت بدون اشاره مستقیم به اسم مورد نظر استفاده می‌شود.

گرامر:

“mine” معمولاً وقتی به کار می‌رود که اسم مورد نظر قبلاً در جمله یا مکالمه ذکر شده باشد.
از “mine” در موقعیت‌هایی استفاده می‌شود که نیازی به ذکر اسم متعلق به مالکیت نباشد.
در مقایسه با ضمایر ملکی دیگر مانند “my”, “mine” پس از آن نیازی به اسم نیست.

مثال‌ها:

موقعیت که اسم مورد نظر قبلاً ذکر شده:

A: “Is this your car?”
B: “No, that’s not mine.”
(آ: “این ماشین مال توست؟” ب: “نه، این مال من نیست”)

وقتی نیازی به تکرار اسم نباشد:

A: “Whose glasses are these?”
B: “They are mine.”
(آ: “این عینک‌ها مال کی‌اند؟” ب: “مال من هستند”)

در پاسخ به سوالات کلی:

A: “Whose is this?”
B: “It’s mine.”
(آ: “این چیز مال کی است؟” ب: “مال من است”)

نکته مهم: از “mine” فقط برای اشاره به مواردی استفاده می‌شود که قبلاً در مکالمه یا جمله مشخص شده باشند. در غیر این صورت، باید از “my” استفاده کرده و اسم مورد نظر را نیز ذکر کرد (مثل “my book”, “my phone” و …).

 

موقعيت مثال توضيح
اسم مورد نظر قبلاً ذکر شده A: “Is this your car?”
B: “No, that’s not mine.”
از “mine” استفاده مي‌شود تا به موضوع قبلي اشاره کنيم بدون اينکه نيازي به تکرار آن باشد.
وقتي نيازي به تکرار اسم نباشد A: “Whose glasses are these?”
B: “They are mine.”
با استفاده از “mine” به سرعت و به راحتي مي‌توان مالکيت را نشان داد.
پاسخ به سوالات کلي A: “Whose is this?”
B: “It’s mine.”
از “mine” براي نشان دادن مالکيت در پاسخ به سوالات کلي استفاده مي‌شود.

دیگر ضمایر موصولی:

در گروه ضمایر موصولی ملکی که “mine” جزء آن است، ضمایر زیر وجود دارند:

mine: به معنای “مال من”

مثال: This book is mine.

yours: به معنای “مال تو”

مثال: Is this pen yours?

his: به معنای “مال او” (برای مذکر)

مثال: That jacket is his.

hers: به معنای “مال او” (برای مونث)

مثال: The bracelet is hers.

its: به معنای “مال آن” (برای بی‌جان و حیوانات)

مثال: The cat has found its toy.

ours: به معنای “مال ما”

مثال: The house over there is ours.

theirs: به معنای “مال آنها”

مثال: The bicycles in the garage are theirs.

این ضمایر ملکی بدون نیاز به اسم مورد نظر بلافاصله بعد از خودشان به کار می‌روند و می‌توانند جایگزین “my”, “your”, “his”, “her”, “its”, “our”, و “their” شوند وقتی که اسم مورد نظر قبلاً در جمله یا مکالمه مشخص شده باشد.

نکات مهم و استثناها در استفاده از mine:

استفاده از “mine” در زبان انگلیسی نسبتاً ساده است، اما برخی نکات و استثناها وجود دارند که باید به آن‌ها توجه کرد:

جایگاه “mine” در جمله: “mine” معمولاً در انتهای جمله یا بعد از فعل “be” (مثل “is”, “are”, “was”, و “were”) استفاده می‌شود.

مثال: That book is mine.

نیاز به اسم ندارد: وقتی از “mine” استفاده می‌کنید، نیازی به اضافه کردن اسم بعد از آن نیست.

✅ درست: The blue car is mine.
❌ غلط: The blue car is my car.

تفاوت با “my”: “mine” به معنای “مال من” است و بدون اسم مورد نظر استفاده می‌شود. در مقابل، “my” یک ضمیر ملکی است که قبل از اسم به کار می‌رود.

مثال: My book is on the table.
(کتاب من روی میز است)

مثال: This book is mine.
(این کتاب مال من است)

با فعل‌های دیگر: “mine” می‌تواند با فعل‌های دیگر نیز استفاده شود، مانند:

مثال: I believe this is mine.
مثال: Please ensure that pencil remains mine.

استثنا‌ها: در برخی موارد، ممکن است “mine” در یک جمله به نظر غیرطبیعی بیاید، حتی اگر از نظر گرامری درست باشد. به همین دلیل، مهم است که با استفاده از آن در مکالمات واقعی آشنا شوید تا از چگونگی استفاده درست آن آگاهی پیدا کنید.

مقایسه: در موارد مقایسه، ممکن است از “mine” استفاده کنید.

مثال: Her score was good, but mine was better.

دیدگاهتان را بنویسید