people جمع است یا مفرد

People واژه ای به معنی گروهی از افراد است که به صورت تک گروه معنی می دهد. همچنین می تواند معانی دیگری نیز در جمله داشته باشد. در زیر به بررسی اینکه people جمع است یا مفرد پرداخته شده است:

people جمع است یا مفرد:

“people” اغلب به معنای “افراد” یا “مردم” استفاده می‌شود و بیان‌کننده یک گروه از انسان‌ها است.

مثلاً: “There are many people in the park.”

“people” همچنین می‌تواند به یک گروه خاص از افراد با ویژگی‌ها، فرهنگ یا تاریخ مشترک اشاره کند:

“The indigenous people of Australia are known as Aboriginals.”

بررسی ساختار و گرامر این کلمه:

“people” به خودی خود جمع است. واژه‌ی مفرد آن “person” است.

  • تعداد: همانطور که گفته شد، “people” در حالت جمع است. پس از آن باید فعل در حالت جمع استفاده شود:

“The people are waiting.”

  • مفرد: اگر بخواهید به یک نفر اشاره کنید، باید از “person” استفاده کنید:

“That person is my friend.”

  • افعال متناسب: با “people” باید از افعال در حالت جمع استفاده کرد:

“People are talking about the event.”

  • صفت ملکی: برای نشان دادن مالکیت، از “people’s” استفاده می‌شود:

“The people’s choice.”

  • مورد خاص: در برخی موارد، واژه “peoples” با “s” در انتها می‌تواند به معنای چندین گروه ملیتی یا فرهنگی استفاده شود:

“The peoples of Europe have diverse cultures.”

 

people جمع است یا مفرد:

کلمه “people” در اکثر موارد به معنی “افراد” یا “مردم” به کار می‌رود و جمع محسوب می‌شود. وقتی از “people” در جمله استفاده می‌کنید، باید از افعال در حالت جمع استفاده کنید.

مثال:

The people are waiting in the hall.
(مردم در تالار منتظر هستند)

واژه‌ی مفرد مرتبط با “people” کلمه “person” است که به معنای “شخص” یا “فرد” به کار می‌رود.

مثال:

That person is my friend.
(آن شخص دوست من است)

پس، “people” جمع است و با افعال جمع هماهنگ می‌شود، در حالی که “person” مفرد است و با افعال مفرد هماهنگ می‌شود.

 

People و person چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

کلمات “people” و “person” هر دو به انسان‌ها اشاره دارند، اما در تعداد و معنا تفاوت‌های مهمی با یکدیگر دارند:

تعداد:

Person: مفرد است و به یک فرد اشاره دارد.

مثال: There is a person at the door.
(یک نفر در درب است)

 

People: جمع است و به یک گروه از انسان‌ها یا مردم اشاره دارد.

مثال: There are twenty people in the room.
(بیست نفر در اتاق هستند)

از نظر معنا:

Person: به معنای یک فرد یا شخصیت خاص است.

People: معمولاً به معنای “مردم” یا “افراد” استفاده می‌شود. همچنین می‌تواند به یک گروه خاص از افراد با ویژگی‌ها، فرهنگ یا تاریخ مشترک اشاره کند، مانند:

“the indigenous people”
(مردم بومی)

استثنا در استفاده:

در برخی مواقع، “peoples” با “s” در انتها می‌تواند به معنای چندین گروه ملیتی یا فرهنگی استفاده شود.

مثال:

The various peoples of the continent have diverse traditions.
(گروه‌های مختلف مردمان قاره دارای سنت‌های متنوعی هستند)

در نتیجه، اصلی‌ترین تفاوت بین “people” و “person” در تعداد و معنایی است که هر کدام ارائه می‌دهند. “Person” به یک نفر اشاره دارد، در حالی که “people” به چندین نفر یا یک گروه از انسان‌ها اشاره دارد.

 

استثناهایی در ارتباط با استفاده از people در مفهوم و جمله سازی:

کلمه “people” در اغلب مواقع به معنی “افراد” یا “مردم” استفاده می‌شود و در حالت جمع محسوب می‌شود. اما تعدادی استثنا و نکته‌های خاص وجود دارد که در استفاده از این کلمه مطرح می‌شوند:

People یا Peoples:
در برخی مواقع، “peoples” با “s” در انتها می‌تواند به معنای چندین گروه ملیتی یا فرهنگی استفاده شود. در این مواقع، “peoples” می‌تواند به چندین جمعیت متمایز اشاره کند.

مثال: “The various peoples of Africa have their own languages and traditions.”

People به معنی ملت:

گاهی “people” به یک ملت خاص اشاره دارد، مانند مواقعی که در سیاست یا تاریخ به یک جمعیت خاص با فرهنگ و تاریخ مشترک اشاره می‌شود.

مثال: “A people’s culture and history shape its identity.”

People به عنوان افراد معین:

در بعضی مواقع، “people” می‌تواند به افراد خاص یا معینی اشاره داشته باشد.

مثال: “The people we met at the conference were very knowledgeable.”
در این مورد، به افراد خاصی اشاره دارد که در یک کنفرانس ملاقات شده‌اند

People به معنی بشر:

گاهی اوقات “people” به صورت عام به بشریت اشاره دارد.

مثال: “People need water to survive.”

ساختار جمع و مفرد:

اگرچه “people” جمع است و با افعال جمع هماهنگ می‌شود، اما در برخی مواقع ممکن است با صفت‌های مفرد آمده باشد وقتی به جمعیت یا گروه به عنوان یک واحد اشاره داشته باشیم.

مثال: “The American people is diverse.”
در اینجا، به مردم آمریکا به عنوان یک گروه یا جمعیت یکپارچه اشاره داریم

دیدگاهتان را بنویسید