was و were چیست

was و were دو فعل انگلیسی در زمان گذشته ساده هستند. فعل اصلی این دو be بوده. در پاسخ به این سوال که was و were چیست باید گفت که هر دو از نظر مفهومی یکسان هستند؛ با این تفاوت که was برای فاعل هایi و she و he و it به کار می رود. اما were برای دیگر ضمیر ها.

was و were چیست:

“Was” و “were” در زبان انگلیسی به عنوان گذشته سادهٔ فعل “be” استفاده می‌شوند.

Was:

کاربرد برای اشخاص اول و سوم و آن (I, he, she, it):

I was at the park yesterday.
She was happy to see him.
The weather was warm.

Were:

کاربرد برای اشخاص جمعی و دوم و آن ها (you, we, they):

We were excited about the trip.
You were late for the meeting.
They were at the cinema.

بررسی شباهت‌های “was” و “were”:

هر دو به عنوان گذشته فعل “be” به کار می‌روند.
هر دو در جملات منفی و سوالی می‌توانند استفاده شوند:

I was not at the park. / Was I at the park?
They were not late. / Were they late?

هر دو در جملات شرطی نوع دو (second conditional) به کار می‌روند:

If I was (یا “were” در استیل رسمی‌تر) rich, I would buy a mansion.
If they were here, they would help us.

هر دو به معنی “بودن” در زمان گذشته استفاده می‌شوند و نشان‌دهندهٔ حالت، مکان یا ویژگی در گذشته است.
در کل، “was” و “were” دو شکل گذشتهٔ فعل “be” هستند و کاربرد و معنی مشابهی دارند، اما بسته به فاعل جمله، یکی از آن‌ها انتخاب می‌شود.

ساخت جملات ساده، منفی و پرسشی با was:
در اینجا ساختار جملات با استفاده از “was” را مرور ‌کنیم:

جمله‌ی ساده:

ساختار: Subject + was + complement

I was tired.
He was a teacher.
It was raining.

جمله‌ی منفی:

ساختار: Subject + was + not + complement

I was not (I wasn’t) tired.
He was not (He wasn’t) a teacher.
It was not (It wasn’t) raining.

جمله‌ی پرسشی:

ساختار: Was + subject + complement + ?

Was I tired?
Was he a teacher?
Was it raining?

برای جملات منفی و پرسشی، به کلمه “not” برای تبدیل جمله به منفی و تغییر ترتیب فعل و فاعل برای جمله‌ی پرسشی نیاز داریم. همچنین، در مکالمات روزمره و نوشتار غیررسمی، معمولاً از فرم‌های کوتاه‌شدهٔ “wasn’t” به جای “was not” استفاده می‌شود.

ساخت جملات ساده، منفی و پرسشی با were:

حال، ساختار جملات با استفاده از “were” را مرور ‌کنیم:

جمله‌ی ساده:

ساختار: Subject + were + complement

We were at the park.
They were teachers.
You were happy.

جمله‌ی منفی:

ساختار: Subject + were + not + complement

We were not (we weren’t) at the park.
They were not (they weren’t) teachers.
You were not (you weren’t) happy.

جمله‌ی پرسشی:

ساختار: Were + subject + complement + ?

Were we at the park?
Were they teachers?
Were you happy?

مشابه “was”, در جملات منفی و پرسشی با “were” نیز به کلمه “not” برای تبدیل جمله به منفی و تغییر ترتیب فعل و فاعل برای جمله‌ی پرسشی نیاز داریم. در مکالمات روزمره و نوشتار غیررسمی، معمولاً از فرم‌های کوتاه‌شدهٔ “weren’t” به جای “were not” استفاده می‌شود.

 

Was Were
جمله ساده Subject + was + complement Subject + were + complement
جمله منفي Subject + was + not + complement Subject + were + not + complement
جمله پرسشي Was + subject + complement? Were + subject + complement?

استثناهای استفاده از was و were:

در زبان انگلیسی، “was” و “were” به عنوان گذشته فعل “be” استفاده می‌شوند و به طور کلی از “was” برای فاعل‌های تکیل (I, he, she, it) و “were” برای فاعل‌های جمعی (we, you, they) استفاده می‌کنیم. ولی همچنین برخی استثناها و نکات خاص وجود دارد:

Subjunctive Mood (حالت ارادی): در برخی جملات شرطی و آرزویی، از “were” برای همه‌ی فاعل‌ها استفاده می‌شود، حتی برای فاعل‌های تکیل:

If I were rich, I would travel the world.
(حتی اگرچه “I” فاعل تکیل است)

You: اگرچه “you” می‌تواند به هم به معنای تکیل و به معنای جمعی استفاده شود، اما همیشه با “were” همراه است:

You were late for class.
(چه یک نفر باشد چه چند نفر)

تاکید در گویش‌ها: در برخی گویش‌ها یا سبک‌های گفتاری، از “was” به جای “were” با فاعل‌های جمعی استفاده می‌شود، اما این گرامری صحیح نیست و در گویش رسمی پذیرفته نشده است:

We was waiting for hours.
(گویش محلی و غیررسمی)

جملات روایی: در برخی جملات که به شکل روایی یا توصیفی ارائه شده‌اند، ممکن است از “was” یا “were” به طور متفاوت استفاده شود که نسبت به معنای جمله تعیین می‌شود:

There was three apples on the table.
(گرچه “apples” جمع است، ولی جمله به شکل توصیفی استفاده شده و از “was” استفاده کرده است.)

دیدگاهتان را بنویسید